Update

Zuivelbedrijven maken stappen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

28 december 2023 14:00

Zuivelbedrijven nemen maatregelen en reduceren zo de uitstoot van broeikasgassen. Makkelijk is het niet. Een goede combinatie van de wortel en de stok is nodig om de reductie van broeikasgassen te versnellen.

Koeien in de wei

Zuivelbedrijven zetten proactief stappen in reductie

Zuivelbedrijven proberen al enige tijd de uitstoot van broeikasgassen (BKG) te verminderen, met name de scope 3 CO2eq emissies op de boerderij. In gebieden waar zuivel wordt geëxporteerd, hebben verbeteringen in productiviteit al geleid om melk efficiënter te produceren met minder CO2-uitstoot. Op internationaal en nationaal niveau werken mensen al lang samen om manieren te bedenken om bijvoorbeeld CO2-uitstoot of andere duurzaamheidsfactoren te meten. Het verminderen van uitstoot is namelijk pas echt mogelijk als je het goed kunt meten. In Nederland bestaat de kringloopwijzer, en op internationaal niveau werkt Nederland samen door middel van het Dairy Sustainability Framework.

In de afgelopen jaren hebben zuivelbedrijven wereldwijd vrijwillig besloten om hun klimaatdoelen voor 2030 te verhogen, en sommige zuivelbedrijven hebben zelfs de ambitie uitgesproken om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Veel van deze zuivelbedrijven hebben zich verbonden aan het Science Based Targets initiative (SBTi). Ze gebruiken het SBTi – Forest, Land and Agriculture (SBTi FLAG) als leidraad om hun doelen te bepalen.

Klimaatdoelstellingen als onderdeel van grotere duurzaamheidsopgave

Het is belangrijk voor zuivelbedrijven om proactief stappen te zetten vanwege toenemende druk vanuit afnemers, consumenten en andere belanghebbenden, zoals NGO’s. Tegelijkertijd weten zuivelbedrijven dat regels strenger worden in de toekomst. Klimaatdoelen staan niet op zichzelf; ze maken deel uit van bredere duurzaamheidsopgave, zoals het beschermen van biodiversiteit, verbeteren van waterkwaliteit en zorgen voor meer dierenwelzijn. Melkveehouders krijgen regelmatig beloningen voor hun inspanningen op het gebied van klimaat als onderdeel van een breder duurzaamheidsprogramma.

De genomen stappen leveren resultaten op. Echter, om de doelstellingen voor 2030 en daarna te halen, moeten boeren de maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen versnellen. Dit is nodig omdat de mogelijkheden voor productiviteitsverbetering in de toekomst kunnen afnemen, terwijl de klimaatdoelstellingen na 2030 strenger worden. Daarom is het belangrijk om een breder scala aan maatregelen te nemen.

Een goede mix van de wortel en de stok vinden

Om doelen te bereiken en de invoering van reducerende maatregelen op het boerenerf te versnellen, is het vinden van een goede mix van de wortel en de stok belangrijk. Zuivelbedrijven zijn bijvoorbeeld vaak niet in staat kosten voor klimaat- en duurzaameidspremies door te berekenen aan de volgende schakels in de keten. Momenteel wordt de financiering hiervan voornamelijk gedaan door het herverdelen van het geld dat verdiend wordt met de melkverkoop of uit het bedrijfsresultaat. Om de financiële stimulans, zoals duurzaamheidspremies, voor melkveehouders te vergroten, is het belangrijk dat alle partijen in de keten en andere belanghebbenden financieel bijdragen aan deze opgave.