Onderzoek

Spreekt jouw bedrijf de nieuwe groene taal al?

22 oktober 2020 11:01

De EU Taxonomie is een nieuwe groene taal die helpt duurzame investeringen te identificeren. Grote bedrijven binnen de EU zijn binnenkort verplicht te rapporteren welk deel van hun omzet en uitgaven hiermee in lijn zijn.

Meteen de diepte in?Lees de volledige studie
Meisje geeft plant water

Introductie

De EU werkt aan het verder verscherpen van de klimaatdoelstellingen en heeft een gereedschap ontwikkeld om te identificeren welke investeringen duurzaam zijn: de EU Taxonomie. Deze taxonomie is een nieuwe groene taal die investeringen in duurzame economische activiteiten moet helpen stimuleren. Met deze nieuwe groene taal moet het zogeheten greenwashing tot het verleden gaan behoren.

Grote bedrijven binnen de EU zijn straks verplicht te rapporteren welk deel van hun omzet en uitgaven in lijn is met de Taxonomie en dus duurzaam is te noemen. Recente testen met de Taxonomie laten zien dat actie vanuit bedrijven nodig is om ervoor te zorgen dat zij deze op tijd en volledig implementeren in de bedrijfsvoering. In dit artikel leggen wij kort de toepassing en werking van de Taxonomie uit.

De Taxonomie in het kort

De Taxonomie is een lijst van economische activiteiten binnen verschillende sectoren die een substantiële bijdrage kunnen leveren aan milieudoelstellingen. Zij is geen keurmerk of eco-label en evenmin zegt zij iets over het risicoprofiel van een bedrijf. Een investering in een activiteit die in lijn is met de Taxonomie kan ook risicovol zijn.

De activiteiten die een bijdrage leveren, worden in de Taxonomie gecategoriseerd zoals is te zien in figuur 1: koolstofarm, transitie en faciliterend.

Figuur 1. De drie activiteiten binnen de Taxonomie

Figuur 1
Bron: RaboResearch

De koolstofarme activiteiten zijn van zichzelf duurzaam, bijvoorbeeld de productie van zonne- of windenergie of de installatie van een warmtepomp in huis. Ze leveren een directe bijdrage op aan het behalen van onze klimaatdoelstellingen. Transitie-activiteiten helpen om van een hoge CO2-uitstoot naar koolstofarm te gaan. De productie van plastic, staal, cement en aluminium zijn voorbeelden van activiteiten met veel CO2-uitstoot. Door een streng transitiepad wordt de uitstoot verminderd. Hier verwachten we de grootste bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Faciliterende activiteiten ondersteunen (de transitie naar) koolstofarme activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van een elektriciteitsnetwerk of energieopslag.

Europese klimaatdoelstellingen

Niet elke sector kan een bijdrage leveren aan een milieudoelstelling. Er is een selectie gemaakt van sectoren op basis van broeikasgasuitstoot en mogelijkheden om activiteiten te faciliteren voor de transformatie van hoge naar lage uitstoot. Zie voor de lijst van sectoren de volledige studie.

Het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen gaat niet alleen over het terugdringen van CO2-uitstoot. Het recyclen van plastic, behoud van specifieke diersoorten en tegengaan van lozing van giftige stoffen in het milieu spelen ook een rol. De Taxonomie beoordeelt economische activiteiten op basis van zes milieudoelstellingen, zoals weergegeven in figuur 2. In de huidige versie van de Taxonomie zijn alleen technische screeningscriteria voor klimaatmitigatie en -adaptatie uitgewerkt.

Figuur 2. De zes milieudoelstellingen

Figuur 2
Bron: RaboResearch

Een economische activiteit moet een substantiële bijdrage leveren aan een of meer milieudoelstellingen en mag geen significante schade toebrengen aan de resterende milieudoelstellingen, de ondergrenzen. Voor elke economische activiteit zijn boven- en ondergrenzen, technische screeningscriteria, uitwerkt die tot in detail de voorwaarden omschrijven waaraan bedrijven moeten voldoen. Tot slot moeten zij aantonen dat ze voldoen aan minimale sociale waarborgen. Voldoet een economische activiteit aan alle voorwaarden, dan is deze duurzaam.

De Taxonomie in de praktijk

Europese wetgeving verplicht grote bedrijven met meer dan 500 werknemers informatie te verstrekken over hun non-financiële prestaties, waaronder hun omgang met het milieu. Onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) worden bedrijven geacht te verklaren welk deel van de omzet en uitgaven in lijn is met de Taxonomie.

Naar verwachting wordt de Taxonomie in de toekomst breder toegepast. Denk hierbij aan het MKB dat producten of diensten levert in lijn hiermee, zoals specialistische apparatuur om aardbevingen of bosbranden te monitoren. Het is voor deze groep bedrijven optioneel om de Taxonomie toe te passe