Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Uw Rabobank steunt

Ondersteuning betekent voor Rabobank Apeldoorn en omgeving méér dan geld geven. Het is voor ons een manier om in verbinding te zijn met de lokale samenleving. U komt ons tegen bij lokale initiatieven op het gebied van sport, leefbaarheid, zorg en welzijn, financiële educatie, duurzaamheid, economische vitaliteit en cultuur. We geloven in het belang en de kracht van verenigingen en zien we hen als het cement van onze samenleving. We zoeken naar een samenwerking die voor beide partijen van toegevoegde waarde is. Samen bereik je meer dan alleen.

Rabobank Apeldoorn en omgeving heeft de ondersteuning van de lokale omgeving via sponsoring en donaties opnieuw vormgegeven.

Mogelijkheden:

 • Verenigingsondersteuning: Is uw vereniging of stichting maatschappelijk actief of bent u zoek naar een samenwerking om structureel gezonder, duurzamer of maatschappelijk actief te worden? En kunt u begeleiding van experts gebruiken? In dit programma ondersteunen wij in deze regio de komende twee jaar 5-10 clubs met kennis en mankracht.
 • Rabobank Clubkas Campagne; hiermee steunt Rabobank Apeldoorn en omgeving verenigingen en stichtingen. Tijdens de Clubkas Campagne verdelen we een bedrag onder de verenigingen en stichtingen die klant zijn. Niet de bank zelf, maar onze leden verdelen dit budget.
 • Donatiefonds; met donaties uit het Donatiefonds steunen wij activiteiten en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de sociale, maatschappelijke, culturele en economische omgeving.
 • Rabo ImPactfonds; vernieuwende projecten die bijdragen aan een duurzame toekomst ondersteunen wij vanuit het Rabo ImPactfonds.
 • Rabobank Foundation; het maatschappelijk fonds van de Rabobank investeert in de zelfredzaamheid van mensen. In eigen land en ver daarbuiten.

Verenigingsondersteuning

De coöperatieve Rabobank gelooft in het belang en de kracht van verenigingen en ziet hen als het cement van onze samenleving. De verenigingen en stichtingen verbinden mensen door alle lagen en leeftijden met elkaar en dragen hiermee bij aan meer sociale cohesie en een leefbare samenleving. Verenigingen kampen echter met een teruglopend aantal vrijwilligers, financiële bijdrages van lokale overheden, leden en ook met een veranderend consumptiegedrag en de wens van de samenleving voor een meer maatschappelijke rol voor de vereniging. Dit vraagt om een nieuwe toekomstbestendige aanpak.

Door verenigingen en stichtingen nadrukkelijker en structureel te ondersteunen op bestuurlijk, financieel, duurzaamheid, gezondheid en maatschappelijk vlak, kan Rabobank een groot verschil maken. In samenwerking met diverse partners uit sport en cultuur geeft de Rabobank sponsoring meer impact en maatschappelijke relevantie en bouwt zo aan een sterkere samenleving waarin ook klanten het beter hebben.

In het programma Verenigingsondersteuning ondersteunen we in deze regio 5-10 clubs met kennis en mankracht aan de hand van vijf thema’s: bestuurlijk, financieel, duurzaam, gezond en maatschappelijk. Dit programma wordt begeleid door sportkoepel NOC*NSF in afstemming met de regionale sport en cultuur-organisaties en het landelijke instituut voor cultuureducatie en amateurkunst. Afhankelijk van de club kan er naast inhoudelijke begeleiding ook een commerciële tegenprestatie (zichtbaarheid) worden afgesproken (denk hierbij bijv. aan boarding, vlaggen, banieren, kleding, website en dergelijke).

Bij Verenigingsondersteuning kiezen wij voor een langdurige samenwerking met een beperkt aantal partijen. Overige verenigingen en stichtingen kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Rabobank Clubkas Campagne

In onze regio bruist het van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren. Voor deze clubs doet Rabobank graag iets extra’s. Ook in 2019 gaan wij de verenigingen en stichtingen weer ondersteunen. Dit doen we onder andere met de Rabobank Clubkas Campagne (RCC). De gedachte achter de Rabobank Clubkas Campagne is dat leden van de bank inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Rabobank Apeldoorn en omgeving stelde hiervoor in 2018 € 100.000,- beschikbaar. Dit bedrag mochten de leden van de bank verdelen over de clubs die meededen. Rabobank Apeldoorn en omgeving heeft ongeveer 23.500 leden.

In 2019 verplaatsen we de Rabobank Clubkas Campagne naar het najaar. In september/oktober 2019 ontvangen de verenigingen en stichtingen en onze leden hierover meer informatie.

Lid worden

Wanneer u lid bent van Rabobank Apeldoorn en omgeving dan mag u meestemmen bij de Rabobank Clubkas Campagne. Nog geen lid? U kunt uw lidmaatschap aanvragen via onze website.

Voor meer informatie of voor aanmelding, klikt u hier

Bekijk de uitslag van de Clubkas Campagne 2018

Voorwaarden

Voorwaarden voor verenigingen en stichtingen voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne

 • De Rabobank Clubkas Campagne staat open voor verenigingen en stichtingen.
 • De vereniging/stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De vereniging/stichting bestaat uit leden, neemt nieuwe leden aan of de activiteiten zijn vrij te bezoeken.
 • De activiteit van de vereniging/stichting heeft een maatschappelijk, sportief, recreatief of cultureel doel en draagt bij aan de lokale leefbaarheid.
 • De vereniging/stichting werkt met vrijwilligers en is niet gericht op het maken van winst.
 • De vereniging/stichting is gevestigd in het werkgebied van Rabobank Apeldoorn en omgeving en heeft geen regionaal of landelijk karakter.
 • De activiteiten van de vereniging/stichting vinden in het werkgebied plaats.
 • De vereniging/stichting heeft per 1 november 2017 een zakelijke rekening bij Rabobank Apeldoorn en omgeving.
 • Verenigingen/stichtingen kunnen maar één keer (per jaar) in aanmerking komen voor een financiële bijdrage vanuit de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Apeldoorn en omgeving.
 • De vereniging/stichting moet zich aanmelden om deel te mogen nemen aan de Rabobank Clubkas Campagne en maakt bij aanmelding kenbaar wat haar bestedingsdoel is voor de bijdrage die ze van de Rabobank ontvangt.
 • De activiteiten van de vereniging/stichting sluiten aan bij de merkwaarden van de bank: persoonlijk, betrokken en dichtbij.
 • Bestaande sponsorcontracten respecteren wij. Verenigingen met een sponsorcontract die afloopt in 2018 nodigen we uit om mee te doen. De toegekende stemmen halveren we.
 • De directie van Rabobank Apeldoorn en omgeving behoudt het recht om vereniging/stichting uit te sluiten van of toe te laten tot de Rabobank Clubkas Campagne.
 • Het maximum uit te keren bedrag is € 5.000,-.

Extra voorwaarde in verband met belastingwet en -regelgeving:

 • De vereniging is verplicht om de bijdrage van de Rabobank Clubkas Campagne te besteden aan maatschappelijke doelen ter verbetering van de aspecten leefbaarheid, educatie, cultuur, sport & recreatie. Op verzoek van de bank moet de vereniging dit kunnen aantonen.
 • Als de vereniging/stichting niet kan aantonen dat de bijdrage aan het opgegeven doel is besteed, wordt deze vereniging/stichting uitgesloten van deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Tegenprestatie
Rabobank Apeldoorn en omgeving verplicht verenigingen/stichtingen die meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne niet tot het bieden van een tegenprestatie. Wij stellen het wel op prijs als de vereniging een advertentie plaatst in het clubblad, een logo plaatst op de site of het reclamebord langs het veld laat hangen.

Welke verenigingen, stichtingen en zaken komen niet in aanmerking voor de Rabobank Clubkas Campagne?

 • Subafdelingen of subcommissies van een vereniging/stichting
 • Religieuze verenigingen/stichtingen
 • Politieke verenigingen/stichtingen
 • Landelijke initiatieven, tenzij ze een lokaal karakter hebben
 • Vrienden van…..-verenigingen, vriendenclubs, supportersclubs, steunstichtingen, clubs van 50/100/etc., verenigingen/stichtingen ter promotie van…
 • Personeels-, winkeliers- en ondernemersverenigingen
 • Huurders(belangen)verenigingen, stichtingen onroerend goed beheer, verenigingen van eigenaren, stichtingen derdengelden, bewonersverenigingen
 • Wijk- en buurtverenigingen
 • Carnavalsvereniging
 • Spaar- en beleggingsclubs
 • Verenigingen/stichtingen die initiatieven buiten ons werkgebied (Apeldoorn en omgeving) (incl. buitenland) steunen
 • Particuliere initiatieven
 • Bibliotheken
 • Actiecomités
 • Serviceclubs (Rotary, Kiwanie, Lions, etc.) en sociëteiten
 • Doelen gericht op buurtfeesten of andere feesten voor leden van de eigen vereniging/stichting.
 • Scholen of daaraan gerelateerde verenigingen/stichtingen: basisscholen, voortgezet onderwijsinstellingen, mbo, hbo, universiteiten, volksuniversiteiten, studentenverenigingen, leerlingenverenigingen, onderwijsstichtingen, ouderverenigingen.
 • Kinderopvang en peuterspeelzalen
 • Zorginstellingen
 • Dorpsraden
 • Dorpshuizen/gemeenschapshuizen
 • Doelen gericht op restauratie- en exploitatiekosten en verenigingen/stichtingen ten behoeve daarvan
 • Vrijwilligerscentrales
 • Adviesorganen en overkoepelende organen
 • Milieubelastende activiteiten (o.a. gemotoriseerde sporten)
 • Gevaarlijke sporten en risicovolle gevechtssporten
 • Militaire aangelegenheden
 • Spaarkassen
 • Vakbonden

Download de promotiemiddelen voor uw club!

Speciaal voor de deelnemende verenigingen en stichtingen hebben we promotiemateriaal ontwikkeld. Hiermee kunnen clubs de deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne onder de aandacht brengen en zoveel mogelijk stemmen werven.

Klik hier voor het promotiemateriaal

Donatiefonds

Via het Donatiefonds steunen we eenmalige lokale projecten die de sociale, maatschappelijke, culturele en economische werk- en leefomgeving verbeteren en waarvan inwoners van ons werkgebied langdurig kunnen profiteren. Zo willen we bijdragen aan het verbeteren van de welvaart en het welzijn in Apeldoorn en omgeving. We zetten in op het versterken van zelfredzaamheid en financiële onafhankelijkheid. Er kan daarom om slechts een deel van de dekking van de begroting worden gevraagd.

Wij nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Verplichte bijlagen zijn:

 • Een plan van aanpak.
 • Een planning.
 • Een begroting met minimaal één offerte.
 • Een financieel plan.

Onze leden denken mee over het toezeggen van bijdragen uit het fonds. De commissie van het Donatiefonds bestaat uit vier ledenraadsleden. Zij komt vier keer per jaar samen en beoordeelt of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen en adviseert de directie hierover.

Voorwaarden

Aanvragen voor het Donatiefonds moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • De vereniging, stichting of instelling is klant van Rabobank Apeldoorn en omgeving.
 • De activiteit is voor een (breed) publiek in Apeldoorn, Twello, Klarenbeek, Teuge, Empe, Uddel, Beekbergen. Hoenderloo, Nijbroek, Tonden, Steenenkamer, Hoog Soeren, Ugchelen, Radio Kootwijk, Loenen, Lieren, Oosterhuizen, Eerbeek, Wilp, Voorst, Terwolde, Beemte Broekland, Wenum Wiesel, Hall, De Vecht, Posterenk of Bussloo.
 • De organisatie staat ingeschreven op een adres in één van deze bovengenoemde plaatsen.
 • Het project draagt bij aan een sterkere leef- en werkomgeving.
 • Het project krijgt naast steun vanuit de Rabobank ook financiële steun van anderen (particulieren, bedrijven of instellingen).
 • De vereniging, stichting of instelling kan één keer per jaar een bedrag van max. € 1.000 en eens per twee jaar een bedrag van meer dan € 1.000 aanvragen bij het Donatiefonds.
 • Het project van max. € 1.000 dient binnen één jaar en een project van meer dan € 1.000 dient binnen twee jaar na toezegging gerealiseerd te zijn, anders heeft de bank het recht om de eerder gedane toezegging in te trekken.
 • Rabobank Apeldoorn en omgeving heeft het recht om achteraf te controleren wat er met de bijdrage is gedaan. De aanvrager stelt hiervoor desgewenst de gevraagde documentatie ter beschikking.
 • Rabobank Apeldoorn en omgeving mag toegezegde bedragen en gemaakte foto’s gebruiken in media-uitingen.
 • Bij toezegging kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

De bijdrage:

 • moet in verhouding staan tot de totale financiële begroting met een maximum van € 10.000. Het overige wordt opgebracht door de aanvrager of via andere bronnen. Bij Rabobank Apeldoorn en omgeving moet bekend zijn wie de andere deelnemers zijn en voor welk bedrag zij deelnemen.
 • wordt overgemaakt op de Rabobankrekening van de vereniging, stichting of instelling na ontvangst van de (kopie) factuur/facturen en wordt uitbetaald zodra zeker is dat het project doorgaat.
 • mag niet besteed worden aan de reguliere exploitatie.
 • wordt altijd gedaan inclusief eventueel verschuldigde schenkbelasting en/of BTW.
 • kan ook bestaan uit mensen (medewerkers/kennis), middelen (ruimte of apparaten), media of netwerken.

Het Donatiefonds is niet bedoeld voor:

 • activiteiten of projecten met als doel winst maken dan wel het toekennen van prijzengelden.
 • activiteiten of projecten met een politiek of religieus doel.
 • activiteiten of projecten die een goed doel steunen (bijv. Service clubs).
 • activiteiten of projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • persoonlijke doelen.
 • kosten voor het regelen van bankzaken.
 • activiteiten en projecten die al hebben plaatsgevonden of al zijn uitgevoerd.

Beoordeling

De sluitingsdata voor het indienen van uw aanvraag zijn:

 • Dinsdag 1 januari 2019
 • Dinsdag 26 maart 2019
 • Dinsdag 25 juni 2019
 • Dinsdag 17 september 2019

Binnen 4 weken na de sluitingsdatum ontvangt u bericht over de eventuele toezegging. In dat geval ontvangt u een uitnodiging voor een feestelijke cheque-uitreiking. Voor meer informatie kunt u mailen met het directiesecretariaat via directie.apeldoorn@rabobank.nl.

Rabo ImPactfonds

Met een goed idee kunt u bijdragen aan een duurzame toekomst. Dit betekent een gezonde balans tussen de mens, natuur en winst maken (people, planet, profit). Rabobank Apeldoorn en omgeving steunt vernieuwende projecten vanuit het Rabo ImPactfonds.

Bij uw aanvragen horen de volgende verplichte bijlagen:

 • Een plan van aanpak.
 • Een planning.
 • Een sluitende begroting.

Voorwaarden

Aanvragen voor het ImPactfonds moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De aanvraag komt van een organisatie.
 • De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De bijdrage is maximaal € 25.000.
 • Het project duurt maximaal drie jaar.
 • Het project krijgt financiële steun van anderen.
 • De bijdrage is minder dan 100% van de totale kosten.
 • Het project kan verdergaan na de steun vanuit het Rabo ImPactfonds.
 • De organisatie brengt op verzoek verslag uit over de voortgang en het resultaat van de activiteit.
 • De Rabobank heeft het recht om achteraf te controleren wat er met de bijdrage is gedaan.

Het Rabo ImPactfonds is niet bedoeld voor:

 • Projecten met een politiek of religieus doel.
 • Vaste kosten die op de begroting staan, zoals loonkosten.

Beoordeling

U kunt twee keer per jaar een aanvraag indienen. De commissie Rabo ImPactfonds bestaat uit leden van de ledenraad. Deze beoordeelt de binnengekomen aanvragen. Houd u rekening met de volgende inleverdata:

 • 16 mei – de beoordeling vindt plaats op 25 mei
 • 14 november – de beoordeling vindt plaats op 23 november

Te laat ingestuurde aanvragen schuiven automatisch door naar de volgende beoordeling.

Rabobank Foundation

Samen sterk. Dát is de kracht van een coöperatie. Het is ook het idee achter de Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van de Rabobank. Investeren in de zelfredzaamheid van mensen is ons belangrijkste doel. In eigen land en ver daarbuiten.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven