Rabo &Co

Onze coöperatieve bijdrage

Rabobank sponsort een beperkt aantal verenigingen en events op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. In Fryslân is Rabobank (mede)sponsor van een aantal Friese sporten zoals kaatsen en fierljeppen. Landelijk heeft Rabobank partnerships met onder andere NOC*NSF en Kunstbende. Sponsoring geschiedt veelal op initiatief van de Rabobank.

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Fonds Coöperatief Dividend

Via het fonds Coöperatief Dividend steunt Rabobank vernieuwende initiatieven die Drachten Noordoost Friesland blijvend versterken. Met dit fonds dragen we graag bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en steunen we (grotere) projecten waarbij ons netwerk, onze kennis en/of een financiële bijdrage nodig is.

Thema's

Uitdagingen die horen bij de volgende thema’s komen in aanmerking:

Financieel Gezonder
Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.

Duurzamer Wonen
Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.

Duurzamer Groeien
Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.

Duurzamere Voeding
Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.

Energietransitie
Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.

Voorwaarden

Verenigingen, stichtingen en coöperaties met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Fonds Coöperatief Dividend.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De organisatie is een vereniging of stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel De organisatie is klant van de Rabobank Het project is toegankelijk voor een breed publiek in de regio van Rabobank Drachten Noordoost Friesland Het project past bij minimaal één van de hierboven beschreven thema’s De gevraagde bijdrage staat in verhouding tot de omvang van het project en de doelgroep Per vereniging of stichting wordt één keer per twee jaar een bijdrage toegezegd De organisatie levert zelf ook een bijdrage in de vorm van geld of mankracht De organisatie brengt de activiteit onder de aandacht en geeft de Rabobank toestemming om de activiteit onder de aandacht te brengen Een aanvraag betreft een concreet project dat binnen een jaar na toezegging wordt uitgevoerd Bij toekenning kunnen aanvullende voorwaarden door de Rabobank worden gesteld Uitbetaling van een toegezegde bijdrage is mogelijk tot twee jaar na goedkeuring Uitbetaling van een toegezegde bijdrage vindt plaats als het zeker is dat het project doorgaat Voor uitbetaling van een donatie kan de bank kopieën van facturen van het project opvragen

Niet in aanmerking komen:

Projecten/activiteiten die al (deels) zijn gestart of al zijn gerealiseerd Projecten met een politieke of religieuze doelstelling Projecten die milieubelastend zijn Projecten waarvan de kosten voor uitvoering vallen binnen de normale jaarbegroting of exploitatie van de vereniging of stichting Projecten/activiteiten/organisaties met commerciële of winstdoelstellingen Feesten, dorpsfeesten, jubileumfeesten en reünies. Studiereizen, congressen en boeken Individuele activiteiten Projecten gericht op goede doelen De organisatie van een (jaarlijks terugkerend) evenement. Zie hiervoor Rabo Club Support
Deadline aanvragen & data beoordelingen

Elk kwartaal beslist de commissie Coöperatief Dividend welke verenigingen en stichtingen een donatie krijgen. De sluitingsdata zijn als volgt:

Data
1 september
15 november

Aanvraag indienen