Voordracht kandidaat ledenraad

10 mei 2022 11:48

Rabobank is een financiële dienstverlener met haar wortels in Nederland. Wij gaan voor een betere wereld waar we samen aan werken. Het gaat om jou, om elkaar, om je leefomgeving en om de wereld. Rabobank Almere zet haar kennis, netwerk en financiën in om de regio sterker te maken. Dat is de kracht van een coöperatie. De Rabobank draagt met moed en daadkracht bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de samenleving. De missie van de Rabobank luidt ‘Growing a better world together’.

Voordracht kandidaten ledenraad Zaanstreek

De ledenraad behartigt het belang van klanten en leden. Ledenraadsleden zijn betrokken bij lokale activiteiten en zijn sparringpartner voor directie en raad van commissarissen van Rabobank Almere. Jaarlijks vinden er wisselingen in de samenstelling van de ledenraad plaats.

De directie draagt, in overleg met de ledenraad -of een afvaardiging daarvan- de volgende kandidaten voor herbenoeming in de ledenraad voor:

Chiro Stol, Joost Buitenweg en Chris Klinkenberg, allen uit Almere.

Het staat leden van Rabobank Almere vrij om, met de steun van tien leden, zelf kandidaten aan te dragen. Stuur hiervoor vóór 7 juni a.s. een mail naar communicatie.mra@rabobank.nl. Mocht je interesse hebben om deel uit te maken van de ledenraad van Rabobank Almere, raadpleeg dan het ledenraadprofiel en stuur op basis hiervan een motivatie naar bovenstaand mailadres. Wij nemen vervolgens contact met jou op. Daarbij vertellen wij je graag wat er van een ledenraadslid verwacht wordt en wat je kunt doen om jezelf kandidaat te stellen.

Wanneer er meer kandidaten zijn dan vacatures, organiseert Rabobank Almere een vergadering. Via onze website houden we je op de hoogte. Indien het aantal kandidaten gelijk is aan de vacatures worden de kandidaten zonder toestemming van de kieskring gekozen. Indien sprake is van meer kandidaten dan vacatures binnen de ledenraad, vindt stemming in de kieskring plaats over de benoeming. Deze stemming gebeurt schriftelijk. Besluitvorming van de kieskring geschiedt conform artikel 17, lid 7 van de statuten met gewone meerderheid. Blanco uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Ben je het eens met de kandidaatstelling, dan hoef je niets te doen. De benoeming van de nieuwe leden van de ledenraad is dan per 14 juni 2022 een feit. De leden worden op de hoogte gebracht van de uitslag van de verkiezing. Dit gebeurt door middel van berichtgeving op de website www.rabobank.nl/almere

Vragen

De directie en ledenraad hopen met deze nieuwe samenstelling blijvend goed invulling te geven aan de invloed en betrokkenheid die je hebt als lid. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt, kun je mailen naar communicatie.mra@rabobank.nl.