Benoeming nieuw ledenraadslid

22 maart 2022 11:29

Jaarlijks vinden er verkiezingen van de ledenraad plaats. De directeur coöperatieve Rabobank draagt de kandidaten voor.

Het is mogelijk om tegenkandidaten voor te dragen. Volgens het lokale bank statuut Rabobank kunnen tenminste 10 leden gezamenlijk kandidaten voordragen voor de lokale ledenraad. Indien je een kandidaat wilt voordragen, dient een daartoe strekkende voordracht, ondertekend door tenminste 10 leden, uiterlijk 4 april bij de directie worden ingediend. Dit kan via het e-mailadres communicatie.zwn@rabobank.nl.

Voordracht kandidaten
Een aantal ledenraadsleden is aftredend en niet herkiesbaar c.q. treden vrijwillig af. Hiervoor draagt de directeur coöperatieve Rabobank de volgende kandidaat voor:

Huub Jansen