Stimulering & ondersteuning

De samenleving versterken

Samen bereik je meer dan alleen. De Rabobank biedt een aantal vormen van ondersteuning aan. Door Hart voor de Achterhoek, verenigingsondersteuning en door het doen van bijdragen uit ons Coöperatiefonds versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

 • Hart voor de Achterhoek: een donatie namens onze leden voor verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk doel die bij ons bankieren. 
 • Verenigingsondersteuning: intensief tweejarig traject van procesbegeleiding om verenigingen sterker en daarmee toekomstbestendiger en zelfredzamer maken door de inzet van onze kennis, netwerken en expertise. 
 • Coöperatiefonds: een donatie voor eenmalige projecten op het gebied van innovatie & duurzaamheid, werkgelegenheid voor jongeren, banking for food en maatschappelijk (verhogen leefbaarheid regio).

Hart voor de Achterhoek

Bij Hart voor de Achterhoek brengen leden van onze bank stemmen uit op hun favoriete stichting of vereniging. Hoe meer stemmen de deelnemers krijgen, hoe groter de bijdrage is die ze ontvangen. Met de bijdrage kunnen verenigingen/stichtingen activiteiten realiseren die de leefbaarheid in de Achterhoek ten goede komen.

Wat is Hart voor de Achterhoek?

Hart voor de Achterhoek is een middel waarmee wij concreet invulling geven aan ledeninvloed; onze particuliere leden mogen door het uitbrengen van hun stem samen bepalen welke verenigingen en stichtingen een bijdrage verdienen voor hun clubkas. Voorheen bepaalde de bank zelf welke partijen ondersteund werden, met Hart voor de Achterhoek bepalen onze leden dat!

Met de introductie van de Hart voor de Achterhoek verandert de wijze waarop de Rabobank sponsoring inzet om verenigingen en stichtingen in het werkgebied financieel te ondersteunen. Het indienen van sponsorverzoeken is niet meer mogelijk. Verenigingen of stichtingen die bij onze Rabobank bankieren èn die voor een specifiek doel financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen jaarlijks meedoen met Hart voor de Achterhoek. 

Voorwaarden deelname Hart voor de Achterhoek

Voor deelname aan Hart voor de Achterhoek gelden een aantal voorwaarden en criteria. Ook is een aantal typen verenigingen en stichtingen uitgesloten van deelname. Hun (kern)activiteiten passen niet binnen onze kaders voor sponsoring.

Voorwaarden deelname Hart voor de Achterhoek (PDF)

Creativiteitsprijs Hart voor de Achterhoek

Clubs die meedoen met Hart voor de Achterhoek kunnen in aanmerking komen voor de Creativiteitsprijs. Als uw club Hart voor de Achterhoek, en daarmee ook zichzelf op een ludieke en originele wijze promoot via social media, dan maakt uw club kans op een extra bijdrage van € 500,- (1e prijs), € 250,- (2e prijs) of € 100,- (3e prijs). Ga dus vooral creatief aan de slag met een actie waarmee u via social media op een ludieke en originele wijze zoveel mogelijk stemmen werft voor uw club. Deelname is uiteraard niet verplicht, aanmelding van uw actie is wèl noodzakelijk.

Veelgestelde vragen Hart voor de Achterhoek

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over Hart voor de Achterhoek. In de onderstaande documenten vindt u de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen Hart voor de Achterhoek (PDF)

Veelgestelde vragen lidmaatschap Rabobank (PDF)

Verenigingsondersteuning

Verenigingsondersteuning is het structureel toekomstbestendiger maken van clubs (stichtingen en verenigingen) vanuit het geloof in de rol van de club in de lokale samenleving. Onze bank biedt Verenigingsondersteuning aan. In totaal komen maximaal 12 clubs in aanmerking voor deelname aan dit begeleidingstraject.

Verenigingsondersteuning

Wat biedt Verenigingsondersteuning?

We bieden procesbegeleiding aan met als doelstelling de zelfredzaamheid van een club een (nieuwe) impuls te geven. Wat doen we niet? Het dagelijks bestuur van een club overnemen. Of zaken rigoureus wijzigen. Of ons bemoeien met wat een club wel of juist niet moet doen. We ondersteunen clubs bij het zichzelf in de eigen bestaande context te versterken. De geboden ondersteuning bestaat uit procesbegeleiding om hiermee de ambities van clubs te realiseren via 6 trajecten: bestuurlijk, financieel, duurzaam, gezond, maatschappelijk en respect. Dit intensieve begeleidingstraject wordt lokaal verzorgd door NOC*NSF.

Wanneer komt een club in aanmerking?

Verenigingsondersteuning kan een club verder helpen om haar ambities te realiseren, toekomstbestendig en zelfredzaam te worden. Echter, dit vraagt ook iets van de club. Niet alleen op bestuurlijk niveau, maar binnen alle geledingen van de club. De procesbegeleiding die de Rabobank aanbiedt is een intensief traject waar een club uitsluitend voor in aanmerking komt als:

 • De club binnen alle geledingen volledig commitment geeft om van het traject een succes te maken
 • De club zowel financieel als ook bestuurlijk op orde is 
 • De club (potentiële) maatschappelijke impact heeft én het verschil kan maken
 • De club bereid is de overstap te maken naar het huisbankierschap van de Rabobank
 • De club voldoet aan de NOC*NSF richtlijnen omtrent Verklaringen Van Gedrag
 • De club een pitch indient die naar mening van de Rabobank en haar partners voldoende overtuigend is

Pitch Verenigingsondersteuning

Aanvragen voor Verenigingsondersteuning worden beoordeeld aan de hand van een pitch die in maart 2018 zal plaatsvinden. Samen met NOC*NSF en Achterhoek in Beweging wordt er gekeken naar de beste match tussen de verenigingen en stichtingen en het traject. Mocht een vereniging of stichting niet binnen het traject passen wordt er gekeken of er niet een alternatief traject via bijvoorbeeld de gemeente of provincie mogelijk is. 

Samen de krachten bundelen voor een sterke en vitale Achterhoek.

Coöperatiefonds

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek doet dit vanuit het Coöperatiefonds.

Wij ondersteunen initiatieven die het maatschappelijke of culturele leven in de regio  verbeteren. Een tegenprestatie is niet nodig. Wel willen we de activiteit publieke aandacht geven.

De commissie Coöperatiefonds beoordeelt de aanvragen. Dit doet zij vier keer per jaar. Deze commissie bestaat uit een aantal leden uit het hele werkgebied.

Coöperatiefonds voorwaarden

Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek ontvangt jaarlijks een groot aantal aanvragen. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Uw aanvraag komt alleen voor behandeling door de commissie in aanmerking als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Aanvragen kunnen alleen met het digitale aanvraagformulier ingediend worden.
 • Het is niet mogelijk om uw initiatief persoonlijk te komen toelichten of presenteren.
 • Aanvullend op het aanvraagformulier dient ook een aantal documenten te worden aangeleverd, te weten: een sluitende begroting, stukken die de begroting onderbouwen (bijvoorbeeld offertes van toeleveranciers), een gedegen plan van aanpak en/of een projectplan.
 • Het project past bij voorkeur binnen één of meerdere speerpunt(en) van het Coöperatiefonds. De speerpunten zijn innovatie & duurzaamheid, werkgelegenheid voor jongeren, banking for food en maatschappelijk (verhogen leefbaarheid regio).
 • Het project bereikt en/of is toegankelijk voor een breed publiek in de regio van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek.
 • De aanvragende organisatie is een vereniging of stichting die beschikt over een unieke inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • De aanvragende organisatie moet gevestigd én actief zijn in de regio van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek.
 • Het project wordt binnen één jaar na het aanvragen van de bijdrage gerealiseerd op basis van een sluitende begroting.
 • Het project legt verbinding, zorgt voor kennisoverdracht en stimuleert vrijwilligerswerk.
 • De eventuele bijdrage uit het Coöperatiefonds is een duurzame investering die de aanvragende organisatie structureel op weg helpt.
 • Een toegezegde bijdrage wordt pas uitbetaald als de aanvrager overtuigend kan onderbouwen dat er voldoende financiële dekking is voor de realisatie van het project.

De commissie hanteert als richtlijn dat een organisatie één keer in een periode van drie jaar een bijdrage mag ontvangen.

Coöperatiefonds vergaderdata

 • Maandag 11 februari 2019 - Aanvragen moeten uiterlijk 28 januari binnen zijn!
 • Maandag 20 mei 2019 - Aanvragen moeten uiterlijk 6 mei binnen zijn!
 • Maandag 2 september 2019 - Aanvragen moeten uiterlijk 19 augustus binnen zijn!
 • Maandag 18 november 2019 - Aanvragen moeten uiterlijk 4 november binnen zijn!

Rabobank Foundation

De Rabobank Foundation wil kansarme en achtergestelde groepen mensen perspectief geven op een zelfstandig bestaan. Dit betreft bijzondere projecten in Nederland en microkredietprojecten voor agrariërs in ontwikkelingslanden. Rabobank Foundation doet dit met behulp van donaties van lokale banken. Ook Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek levert jaarlijks een bijdrage hieraan.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven