Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Rabobank Noord-Groningen sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. In ruil daarvoor helpt u mee bij het vergroten van onze naamsbekendheid. 

Voorwaarden

Hieronder vindt u onze voorwaarden voor sponsoring. Voldoet uw activiteit aan de voorwaarden? Dan kunt u sponsoring aanvragen.

 • Het gesponsorde sluit aan bij de speerpunten sport, cultuur en ondernemerschap. Bij sport concentreren we ons op hockey, paardensport, wielrennen, wandelen/hardlopen en voetbal.
 • Wij behandelen één sponsorverzoek per organisatie per jaar.
 • De organisatie die sponsoring aanvraagt, is klant van Rabobank Noord-Groningen.
 • We kiezen voor lokale projecten in ons werkgebied.
 • We kiezen voor projecten waar grote(re) groepen mensen aan kunnen deelnemen of kunnen bezoeken.
 • Bij (hoofd-)sponsoring eisen we exclusiviteit in de branche.
 • Per sponsorproject wordt de duur van het contract bepaald.
 • Alleen volledig ingevulde aanvragen worden behandeld.
 • Aanvragen voor projecten die al gerealiseerd zijn, worden niet in behandeling genomen.
 • Indien een sponsoraanvraag niet aan bovengenoemde randvoorwaarden voldoet, maar van commercieel belang is, kan in overleg van de randvoorwaarden worden afgeweken.

Wij sponsoren geen:

 • Projecten met politieke, religieuze of activistische doelstelling.
 • Projecten die maatschappelijk omstreden zijn.
 • Individuen, feesten en (begroting) tekorten.
 • Gevaarlijke, risicovolle of milieubelastende sporten (zoals vechtsporten, motor- en autoraces).
 • Aanvragers die geld inzamelen of een activiteit organiseren voor een goed doel.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Noord-Groningen doneert vanuit het Stimuleringsfonds.

Stimuleringsfonds

Met een subsidie uit het Stimuleringsfonds leveren wij een bijdrage aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling in Noord-Groningen. Als stimuleringsfondscommissie willen we ons aansluiten bij de visie 'Perspectief Groningen 2025'. Een visie die stuurt op vier richtingen om de kansen in Groningen aan te pakken:

 • Vitaliteit van de bevolking
 • Samenwerking in Groningen
 • Werkgelegenheid
 • Aantrekkingskracht van Groningen

De focus voor 2016 ligt op de aantrekkingskracht van Groningen. 

Meer informatie over Perspectief Groningen 2025

Commissie

De aanvragen worden drie keer per jaar beoordeeld door de commissie Stimuleringsfonds. De commissie bestaat uit zes ledenraadsleden, de coöperatieadviseur en directievoorzitter van de bank.

Vergaderingen Commissie 2017

Uiterlijke aanleverdatum Vergaderdatum
9 januari 23 januari
13 maart 27 maart
5 juni 19 juni
11 september 25 september
6 november 20 november

Voorwaarden

Hieronder vindt u onze voorwaarden voor het indienen van een aanvraag voor het Stimuleringsfonds. 

 • Uit het fonds worden donaties verleend aan initiatieven die een bijdrage leveren aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling in Noord-Groningen en die samenhangen met begrippen als samen, participatie, dichtbij en ontplooiing.
 • Het gaat bij voorkeur om 'doe-projecten', in de overtuiging dat van deze projecten een voorbeeldwerking uitgaat.
 • Het project heeft een openbaar toegankelijk karakter en is gericht op één of meer doelgroepen van voldoende grootte.
 • De aanvragende instelling brengt een deel van de kosten zelf bijeen en/of verwerft deze via andere fondsen.

Wat doen we niet:

 • Er worden geen bijdragen verstrekt in de exploitatietekosten, niet-projectgebonden salariskosten, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie.
 • Het fonds verleent geen bijdragen aan activiteiten en projecten waarvan bij de aanvraag bekend is dat zij een eenmalig karakter hebben (bijvoorbeeld een theatervoorstelling). Langdurige projecten zijn projecten waarbij mensen gestimuleerd worden om in actie te komen en gericht is op meerjarig gebruik.
 • Het fonds verleent geen bijdrage aan individuen, particuliere vermogensfondsen, overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid gesubsidieerde instellingen, evenmin als commerciële instellingen.
 • Het fonds verleent geen bijdrage aan activiteiten met een politiek of religieus karakter. Aanvragen ingediend door organisaties met een actieve kerkelijke betrekking komen niet in aanmerking voor een donatie.
 • Er worden geen donaties verleend aan projecten die een promotie- of studieonderzoek beslaan.
 • Indien de aanvrager voldoende eigen middelen heeft of middelen heeft kunnen verwerven om het project te financieren, wordt geen donatie verstrekt.