Wonen Limburg

Bouwstenen die Limburg levendig houden

Woningcorporatie Wonen Limburg voelt zich verantwoordelijk voor iedereen die niet zelfstandig aan een woning kan komen. Dat geldt voor mensen met een smalle beurs, maar ook voor mensen met een middeninkomen. Om te voorkomen dat de middeninkomens weg trekken uit de regio, creëert Wonen Limburg betaalbare woonruimte voor deze doelgroep.

Wonen Limburg accent: huurwoningen voor middeninkomens

De Woningwet uit 2015 bepaalt dat de woningcorporaties in ons land zich moeten focussen op hun kerntaak; het toewijzen van sociale huurwoningen aan mensen met de laagste inkomen. Een onderdeel van de wet- en regelgeving is dat woningcorporaties hun woningbezit boven de sociale huurgrens (circa 721 euro per maand) moeten scheiden van hun sociale woningaanbod. Wonen Limburg, de grootste woningcorporatie van Limburg, koos hier als een van de weinige corporaties voor een juridische splitsing. Om ook van betekenis te kunnen zijn voor de verhuur van woningen voor de ‘middeninkomens’ richtte de corporatie een nieuwe entiteit, Wonen Limburg Accent BV, op en bracht ze haar niet-DAEB-woningbezit (het woningbezit van circa 721 tot 1.000 euro per maand) onder bij deze 100% dochter.

Rabobank klantverhaal Wonen Limburg

Vitale, toekomstbestendige wijken

Met de juridische afsplitsing heeft Wonen Limburg in 2017 7% van haar woningbezit – circa 1.800 woningen – overgedragen aan Wonen Limburg Accent BV. Deze omvangrijke transitie heeft Wonen Limburg zelf gefinancierd met een interne lening. De regelgeving stond dit eenmalig toe, met als voorwaarde dat de lening binnen 15 jaar afbetaald zou zijn. Dankzij een strategische samenwerking met de Rabobank en de BNG-Bank heeft Wonen Limburg Accent BV middels een herfinanciering de lening meteen al in het eerste jaar terugbetaald. Hierdoor heeft het moederbedrijf Stichting Wonen Limburg deze financiële middelen weer beschikbaar voor de sociale doelgroep en kan Wonen Limburg Accent BV zich volledig focussen op het creëren van goede woningen voor het middensegment. 

Door nieuw aanbod te creëren voor zowel het sociale als het middensegment ontstaan vitale, toekomstbestendige wijken, die een thuis bieden aan verschillende inkomens. Zo komt de doorstroming in de woningmarkt op gang en kan voorkomen worden dat huishoudens uit de middenklasse wegtrekken uit de regio.

“Wij zagen de vraag naar huurwoningen in het middensegment alleen maar toenemen, maar het werd ons door nieuwe wet- en regelgeving moeilijker gemaakt om daar als sociale verhuurder op te anticiperen.”

 “Wonen Limburg voelt zich verantwoordelijk voor iedereen die niet zelfstandig aan een woning kan komen. Dat geldt voor mensen met een smalle beurs, maar ook voor mensen met een middeninkomen”, licht Rufa Lieben toe. Zij was als Compliance & Risk Officer bij Wonen Limburg intensief betrokken bij de oprichting van Wonen Limburg Accent BV en daarna bij de herfinanciering van de nieuwe entiteit. 

“Wij zagen de vraag naar huurwoningen in het middensegment alleen maar toenemen, maar het werd ons door nieuwe wet- en regelgeving moeilijker gemaakt om daar als sociale verhuurder op te anticiperen. Huishoudens die op jaarbasis net iets meer verdienen dan 40.000 euro verdienen volgens de regelgeving te veel voor sociale huur maar te weinig voor koop. Een van de gevolgen hiervan is dat de doorstroming in het sociale huursegment stagneert. Hierdoor wordt het ook voor starters steeds lastiger zich ergens te vestigen. Dit probleem speelt overal in het land. Met name in de ‘randprovincies’ als Limburg speelt echter het extra risico dat de middeninkomens vanwege een woningtekort vertrekken. Dat willen wij vanwege het belang van deze groep voor de Limburgse economie voorkomen."

Enthousiast

Dat de Rabobank en op uitnodiging van de Rabobank ook de BNG-Bank deze nieuwe weg met ons wilden verkennen, zegt alles over de maatschappelijke betrokkenheid van deze partners. Zij begrijpen onze sector en weten waarom bepaalde keuzes nodig zijn. Samen kunnen we de vastgelopen woningmarkt weer in beweging krijgen en de vitaliteit van Limburg bevorderen.” Paul Veendrick, Relatiemanager Publiek Sector en Gezondheidszorg, was vanuit de Rabobank betrokken bij de fysieke afsplitsing van Wonen Limburg Accent BV en de herfinanciering van het dochterbedrijf. “De Rabobank is om meerdere redenen enthousiast over deze vernieuwende koers”, vertelt hij. “Op één staat de reden dat wij ons net zoals Wonen Limburg willen inzetten voor het behoud van een belangrijke doelgroep voor Limburg. Tegelijk werken we mee aan de doorstroming in de woningmarkt, waar nu nog te veel mensen sociale woningen bezet houden omdat ze geen alternatief hebben. Als financier maken wij zo deel uit van het grotere geheel.”

Hoe kunnen we jou ondersteunen?

In Limburg bankiert 62% van de grootzakelijke ondernemers bij Rabobank. We investeren in ondernemers om samen ambities te realiseren en ondersteunen, en ontplooien spraakmakende maatschappelijk initiatieven.

Lees hier meer over Ondernemen

Contact

Bijdragen aan een duurzame leefomgeving is onlosmakelijk met modern ondernemerschap.

Neem contact op met onze adviseur Paul Veedrick of kijk hoe wij je kunnen ondersteunen op het gebied van Ondernemen.

Paul Veendrick

Paul Veendrick
Relatiemanager Publieke Sector
+31 (0)6 1249 9748

Email LinkedIn