Sponsoring en donaties

Er zijn veel prachtige initiatieven in West-Friesland. Veel van deze initiatieven maakt Rabobank West-Friesland (mede) mogelijk. Samen laten we West-Friesland bloeien!

Een aantal projecten zijn vastgelegd in een prachtige film. In deze film ziet u een zorgboerderij in Zuidermeer, Westerkoggeflora in de Goorn en Voetbalvereniging Spirit'30 uit Hoogkarspel.

Bekijk de video op YouTube

Uw Rabobank steunt

Ondersteuning betekent voor Rabobank West-Friesland méér dan geld geven. Het is voor ons een manier om in verbinding te zijn met de lokale samenleving. U komt ons tegen bij lokale initiatieven op het gebied van sport, leefbaarheid/zorg en welzijn, financiële educatie, duurzaamheid, economische vitaliteit en cultuur. Daarbij streven we naar een samenwerking die voor beide partijen van toegevoegde waarde is. Zo hebben we een aandeel in elkaar.

Vormen van steun

 • Sponsoring; Regionaal ondersteunen wij initiatieven op sportief, cultureel en maatschappelijk gebied, waar mensen elkaar ontmoeten en samenwerken. Zo realiseren we samen met anderen zaken die de lokale samenleving ten goede komen. Kenmerkend voor sponsoring is een commerciële overeenkomst, waarbij de gesponsorde partij én de bank voordeel hebben van de samenwerking.
 • Donaties; jaarlijks voegen wij een deel van onze winst toe aan het Coöperatiefonds. Met schenkingen uit dit fonds steunen we initiatieven die een verrijking zijn voor de lokale samenleving. We richten ons hierbij vooral op initiatieven rond de thema’s duurzaamheid, zorg en welzijn, financiële educatie en economische vitaliteit.

Voorwaarden steun aanvragen

U maakt kans op steun als uw project voldoet aan de volgende uitgangspunten:

 • U doet een aanvraag namens een officiële stichting of vereniging die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Het project is niet ter vervanging van taken of verantwoordelijkheden van (lokale) overheden.
 • Het initiatief heeft een maatschappelijk karakter en géén winstoogmerk.
 • De aanvrager heeft een actieve houding: u werkt samen met andere partijen en levert financiële inspanningen.
 • De doelgroep, het bereik en de investering zijn in verhouding.
 • De aanvraag is voorzien van een uittreksel Kamer van Koophandel, projectplan, begroting en dekkingsplan, recent financieel verslag en eventuele offertes.
 • Het initiatief sluit aan bij het imago en de uitgangspunten van Rabobank West-Friesland.
 • De ondersteuning vanuit het fonds staat niet op zichzelf en dekt nooit volledig de kosten, maar vormt een nog ontbrekend sluitstuk in de begroting.
 • De commissie die de aanvragen voor het Coöperatiefonds behandelt, houdt bij de toekenning rekening met de verdeling over het werkgebied en de projecten. Als regel hanteren zij bijvoorbeeld dat een project één keer per drie jaar kans maakt op een donatie.
 • Bankiert bij Rabobank West-Friesland.
 • De rekening staat op naam van de vereniging/stichting.
 • Maximaal eens per drie jaar een toekenning.
 • Niet met de vereniging/stichtingen bankieren via een privé rekening.

Niet in aanmerking komen:

 • Indirecte sponsoring; evenement ter inzameling van geld voor een ander project.
 • Projecten die het milieu belasten of een gevaar opleveren voor deelnemers of publiek.
 • Aanvragen voor/vergoeding van kosten die al gemaakt zijn.
 • Commerciële projecten/organisaties die voor ondersteuning van eigen bedrijfsmatige activiteiten sponsoring vragen.
 • Aanvullingen van de exploitatiekosten, waarbij uw vereniging of stichting financieel afhankelijk wordt van de Rabobank.
 • Verzoeken met een overwegend politieke of religieuze doelstelling.
 • Aanvragen voor initiatieven die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting van de aanvragende organisatie (exploitatierekening).

Na ontvangst van uw aanvraag beoordelen wij voor welke vorm van steun uw project in aanmerking zou kunnen komen. Aanvragen moeten wel compleet zijn met de benodigde documenten. Donaties uit het Coöperatiefonds worden beoordeeld door een speciale commissie, bestaande uit ledenraadsleden en medewerkers van de bank. Zij komen vier keer per jaar bijeen:

 • Dinsdag 28 november (deadline indienen aanvraag: 10 november)

Wij behandelen elk verzoek zorgvuldig. Afwijzing blijft mogelijk.

Voorbeelden sponsoring en donaties

Bekijk welke initiatieven Rabobank West-Friesland steunt.

Rabo Fietssponsortocht

Rabobank West-Friesland draagt het verenigingsleven een warm hart toe. Om zoveel mogelijk verenigingen en stichtingen een duwtje in de rug te geven, organiseren wij jaarlijks de Rabo Fietssponsortocht. Door mee te fietsen kunt u tot 250 euro verdienen voor uw vereniging of stichting.

Zaalhuur Schouwburg het Park

Rabobank West-Friesland is trotse hoofdsponsor van Schouwburg het Park. Een deel van het sponsorcontract bestaat eruit dat we samen met het Park verenigingen helpen een professionele voorstelling in het Park te geven, want talent verdient een podium.

Aanbod voor culturele verenigingen en stichtingen

De maximale korting waarop verenigingen en stichtingen een beroep kunnen doen is: 250 euro incl. btw op zaalhuur Othellozaal (biedt plaats aan 246 personen) en 450 euro incl. btw op zaalhuur Hamletzaal (biedt plaats aan 920 personen)

Voorwaarden:

 • De aanvraag voldoet aan de voorwaarden van het Coöperatiefonds.
 • Er wordt een volledig ingevuld aanvraagformulier Coöperatiefonds ingediend.
 • De aanvraag wordt ingediend voor een optreden dat in de toekomst ligt en plaatsvindt in seizoen 2017 - 2017 of 2018 - 2019 of 2019-2020.
 • Per vereniging/stichting kan maximaal één keer gebruik worden gemaakt van deze actie. Speciaal voor deze actie is een bepaald budget gereserveerd vanuit het Coöperatiefonds van de bank. De actie loopt in principe tot het moment waarop dit budget is besteed. Hoe eerder u uw verzoek indient, des te groter de kans dat er nog budget is om uw aanvraag te honoreren. Een honorering van een aanvraag door de Rabobank geeft geen garantie op beschikbaarheid van de zaal in Schouwburg het Park. De vereniging/stichting onderhoudt zelf contact met Schouwburg het Park voor reservering van zaal en faciliteiten en afspraken daaromtrent. De volledige kosten worden door Schouwburg het Park in rekening gebracht bij de vereniging/stichting. Voor de door de Rabobank toegezegde korting dient de vereniging/stichting een factuur in bij de bank (factuurgegevens worden verstrekt in de toewijzing).

Aanvraag voor zaalhuur indienen

Westfriese Uitdaging

Elke vereniging of stichting zoekt met regelmaat financiële steun voor het realiseren van projecten. Er zijn echter ook andere vormen van steun die vaak net zo effectief en zelfs binnen handbereik zijn: kennis, materialen, spullen of klussers. De Westfriese Uitdaging bemiddelt tussen vragende organisaties en West-Friese bedrijven die graag bereid zijn deze vormen van steun te bieden.

Zoekt u kennis, materialen, spullen of klussers?

Rabobank West-Friesland is founder van de Westfriese Uitdaging, omdat wij vanuit onze coöperatieve grondslag graag bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen en organisaties. Het werk van de Westfriese Uitdaging sluit daar naadloos op aan. Graag wijzen wij u daarom op de mogelijkheden die de Westfriese Uitdaging ook uw maatschappelijke organisatie kan bieden. Heeft u een concrete vraag naar kennis, materialen, spullen of klussers? Dien dan een verzoek in bij de Westfriese Uitdaging.

Zoekt u kennis, materialen, spullen of klussers?

Rabobank West-Friesland is founder van de Westfriese Uitdaging, omdat wij vanuit onze coöperatieve grondslag graag bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen en organisaties. Het werk van de Westfriese Uitdaging sluit daar naadloos op aan. Graag wijzen wij u daarom op de mogelijkheden die de Westfriese Uitdaging ook uw maatschappelijke organisatie kan bieden. Heeft u een concrete vraag naar kennis, materialen, spullen of klussers? Dien dan een verzoek in bij de Westfriese Uitdaging.

Meer informatie op: www.westfrieseuitdaging.nl

Rabobank Op de Kaart

Rabobank West-Friesland ondersteunt verschillende projecten die bijdragen aan een sterkere lokale samenleving. 

Op de kaart ziet u welke projecten wij steunen.

Bekijk de kaart op Raboportaal.nl

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven