Sponsoring en donaties

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Als coöperatieve bank investeren we daarom elk jaar een deel van onze winst in clubs en verenigingen met Rabo ClubSupport. En het mooie is, onze leden hebben er invloed op. Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel, en voeren hier campagne voor om veel stemmen te winnen. En dat is belangrijk, want elke stem is geld waard. Geld om zonnepanelen op het clubhuis te leggen. Het aanbod in de kantine wat gevarieerder te maken. Of het aantal sportvelden uit te breiden.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabobank Stimuleringsfonds

Met het Rabobank Stimuleringsfonds willen we bijdragen aan vernieuwende initiatieven die de leefbaarheid in de Langstraat sterker maken. We steunen projecten waarbij ons netwerk, onze kennis of een financiële bijdrage nodig is.

Meer informatie over het Rabobank Stimuleringsfonds

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzaam Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Dien uw aanvraag uiterlijk twee weken voor de vergaderdatum bij ons in. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling.

Het project is gericht op maatschappelijke, sociaal-economische en innovatieve ontwikkelingen in het werkgebied van de bank.Het project correspondeert met algemeen levende gevoelens en opvattingen in de betreffende kern/regio.Het project dient een brede doelgroep te dienen in Zeeuws-Vlaanderen.Projecten dienen een maximale doorlooptijd te hebben van drie jaar. Na die periode moeten de projecten zijn afgerond of op zelfstandige basis kunnen voortbestaan.Projecten dienen bij voorkeur steun te krijgen van meerdere subsidiegevers en/of er dient sprake te zijn van zelfwerkzaamheid. Het Stimuleringsfonds verstrekt over het algemeen geen bijdragen van 100%.Projecten dienen bij voorkeur samenwerking tussen organisaties in Zeeuws-Vlaanderen te stimuleren.Indien aanvrager over ruim eigen vermogen of financiële middelen beschikt, zal dit nadrukkelijk worden meegewogen in de afweging binnen de commissie.De meest recente jaarrekening (balans, verlies- en winstrekening) dient toegevoegd te worden.Het gevraagde dient met offertes onderbouwd te zijn.Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld; een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project is geen maatstaf bij een andere aanvraag.Projecten die behoren tot de normale verantwoordelijkheid of financieringstaak van andere organen, zoals de overheid, worden terughoudend gesteund.Projecten die het belang van de bank kunnen schaden, worden niet gesteund.Aan het project zijn geen commerciële, politieke of religieuze doelstellingen verbonden.Verzoeken om steun ten bate van individuele ondernemers of particulieren komen niet voor toewijzing in aanmerking.Bij ongewenste ontwikkelingen kan door de commissie van het Stimuleringsfonds, al dan niet op voordracht van de bank, tussentijds de projectsteun worden beëindigd.Begeleiding van projecten kan wenselijk zijn. Dat zal per project worden bezien.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

Ieder kwartaal beoordeelt een commissie uit de ledenraad de binnengekomen aanvragen. Het is belangrijk dat je complete aanvraag tijdig bij ons binnen is. Een complete aanvraag bestaat uit het online aanvraagformulier plus een projectplan met begroting en dekkingsplan.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
23 augustus6 september
8 november22 novemberAanvraag indienen

Rabo Verenigingsondersteuning

De Rabobank is verbonden met het Nederlandse verenigingsleven. We geloven in hun kracht: verenigingen zijn het cement van onze maatschappij en van groot belang voor de toekomst. We focussen ons niet alleen op financieel gebied en vrijwilligersinzet, maar ook op kennisoverdracht aan verenigingen, stichtingen en clubs om verenigingsambities in te vullen. Om de onschatbare waarde van verenigingen te waarborgen zet Rabobank zich samen met NOC*NSF, de aangesloten sportbonden, LKCA en Kunstbende in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Wil je graag meer weten over wat Verenigingsondersteuning voor jouw club kan betekenen of wil je jouw club aanmelden?

Ambitie voor je club? Meld je dan aan