Reactie Rabobank op het rapport van Remkes: een belangrijke stap naar perspectief voor boer en natuur

5 oktober 2022 16:15

Op woensdag 5 oktober presenteerde stikstofbemiddelaar Johan Remkes zijn langverwachte rapport ‘Wat wel kan’, over de stikstofgesprekken met de overheid, boerenorganisaties, bedrijven en banken. Op een heldere en eerlijke manier schetst Remkes een denklijn voor een integrale aanpak in drie lijnen. Rabobank kan zich vinden in de voorgestelde aanpak.

Verzend het artikel per e-mail
Weiland met balen

Een belangrijke stap voor boer, natuur en samenleving

Nadat Johan Remkes was aangesteld als bemiddelaar, spraken Groepsdirectieleden Wiebe Draijer en Kirsten Konst onder zijn leiding op 18 augustus samen met andere banken met het kabinet, onder wie minister-president Mark Rutte, minister Sigrid Kaag en minister Christianne van der Wal. In het constructieve gesprek kwam onder andere het verdienmodel van de boer ter sprake en werd er gesproken over het belang van perspectief voor boer en natuur.

Het rapport van Remkes is een belangrijke stap voor de samenleving en de noodzaak voor perspectief voor de boer komt goed tot uiting. In het kort schetst het rapport een denklijn voor een integrale aanpak in drie tijdsgewrichten. Op de korte termijn, binnen een jaar, moeten 500 tot 600 piekbelasters hun emissies gericht en versneld beëindigen, wat neerkomt op één procent van het totaal aantal agrarische bedrijven in Nederland. Het liefst vrijwillig, als het echt niet anders kan verplicht. Verder moet het kabinet zo snel mogelijk met een perspectief komen voor de agrarische sector en het landelijk gebied. En ten slotte moet via een gebiedsgerichte aanpak de ‘gebiedspuzzels’ gelegd worden.

Goed verdienmodel voor de boer

Het rapport stelt een integrale aanpak voor: naast de doelen voor natuur, moeten ook doelen voor water, bodem en klimaat worden gesteld én gehaald. En alle sectoren moeten evenredig bijdragen, dus naast de landbouw ook de industrie en mobiliteit. Beide aanbevelingen benadrukte Rabobank al sinds het verschijnen van de kabinetsplannen. Rabobank hecht net als Remkes aan het streefjaar 2030, maar vindt ook dat er steeds moet worden gekeken naar de haalbaarheid en uitzonderingssituaties. De aanbeveling om de doelen in 2025 en 2028 te herijken, is dan ook verstandig. Er is in het rapport terecht met realisme gekeken naar een duurzaam en toekomstbestendig verdienmodel voor de agrariër. Dat biedt perspectief. Rabobank is voorstander van een overheidsvergoeding voor boeren die aan natuur- en waterbeheer doen.

Rabobank kan zich al met al vinden in het rapport van Remkes. De drie geschetste lijnen bieden een realistisch pad naar effectief en breed gedragen beleid dat goed is voor de agrarische sector én natuur. De focus op piekbelasters kan Rabobank onderschrijven, mits het zo veel als mogelijk op vrijwillige basis gebeurt en er een ruimhartige compensatievergoeding is voor boeren die stoppen met hun bedrijf, zoals Remkes ook stelt.

Rabobank staat klaar om boeren te helpen

Samen met ondernemers en partners in alle provincies wil de bank werken aan de nieuwe gebiedsinrichting. Zo komen we samen tot een herinrichting van het Nederlandse platteland. Rabobank kijkt uit naar de kabinetsreactie, want helder overheidsbeleid is nodig om onze rol als financier goed uit te kunnen voeren en om agrarische klanten te helpen in de vijf mogelijke oplossingsrichtingen: omschakelen, extensiveren, verplaatsen, innoveren of stoppen. Boerengezinnen zullen de komende tijd voor moeilijke, maar belangrijke keuzes staan. Rabobank zal haar klanten zo goed als mogelijk bijstaan in de keuze over het bedrijfsmodel dat het beste bij hen past, zodat we de boer én de natuur helpen.