Biodiverse boerderij

15 september 2021 14:58

De rijkdom en verscheidenheid aan planten en dieren staat wereldwijd onder druk. Ook in Nederland. En omdat het grootste deel van ons land gebruikt wordt voor melkveehouderij, kan deze sector een aanzienlijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Om het voor boeren inzichtelijk te maken hoe biodivers hun bedrijf is, en ze daarvoor te kunnen belonen, heeft Rabobank samen met het Wereld Natuur Fonds en Duurzame Zuivelketen (DZK) een biodiversiteitsmonitor ontwikkeld. Melkveehouder Carl van Jaarsveld legt uit wat deze tool voor zijn businessmodel betekent.

Verzend het artikel per e-mail

Eerlijk verdienmodel

Boer Carl ziet wel toekomst voor boeren in Nederland. Maar hij verwacht dat de boerderij van vroeger niet zal blijven bestaan. ‘De wedloop van het hebben van de meeste koeien, verandert misschien wel in het hebben van de rijkste natuur. Maar als dat resulteert in een eerlijk verdienmodel waarin bedrijven met goede prestaties beloond gaan worden, denk ik dat velen – waaronder ik – er prima mee kunnen leven!’.

Rabo Directeur Food & Agri Carin van Huët: ‘Samen met het WNF en DZK wil Rabobank herstel van biodiversiteit stimuleren via verdienmodellen in de keten. Maar de stakeholders die de beloningen uitdelen, zoals zuivelverwerkers, banken, overheden en waterschappen, willen biodiversiteit dan wel eenduidig kunnen meten. Dat is precies wat de biodiversiteitsmonitor nu doet – een ideaal meet- en beloningsinstrument.’

“De wedloop van het hebben van de meeste koeien, verandert misschien wel in het hebben van de rijkste natuur.”

Meetbare biodiversiteit

‘Het verduurzamen begon bij ons met een nieuwe stal voor de koeien’, vertelt Carl. ‘We wilden dat die aan de laatste duurzaamheidseisen voldeed. Maar zo’n MDV-stal (Maatlat Duurzame Veehouderij) heeft een hoge financieringslast. Vandaar dat we op zoek gingen naar extra inkomstenbronnen. De biodiversiteitsmonitor past daar goed bij.’

De monitor geeft Carl inzicht in onder andere zijn bodemgebruik, soortenbeheer en uitstoot van broeikasgassen, en koppelt die score aan verschillende beloningen zoals een betere melkprijs en rentekorting van Rabo. ‘De monitor maakt gebruik van bestaande data, waardoor er geen extra administratie is. Dat is mooi, want wij agrariërs houden het graag simpel en doeltreffend.’

‘Dankzij de monitor zien we hoe we op bedrijfsniveau scoren op zeven verschillende onderdelen, maar ook hoe we verbeteringen aan kunnen brengen’, zegt Van Jaarsveld. ‘En de vergoeding die wij nu vanuit de keten krijgen voor het versterken van onze biodiversiteit, kunnen we weer investeren in nieuwe maatregelen. Dat maakt het een duurzaam middel voor de lange termijn.’


Meer weten over de biodiversiteitsmonitor?