Belasting en box 3

U betaalt belasting als uw nettovermogen meer is dan uw heffingsvrij vermogen. Dat geldt voor alle bezittingen en schulden in box 3.

  • Om uw nettovermogen te bepalen telt u uw bezittingen in box 3 bij elkaar op en trekt u uw schulden in box 3 ervan af.
  • Het heffingsvrij vermogen is het bedrag waarover u geen belasting hoeft te betalen. U vindt dit bedrag op de website van de Belastingdienst.
  • De meeste persoonlijke leningen, doorlopende kredieten en roodstanden op betaalrekeningen zijn schulden in box 3.
  • De Rabobank laat u weten of spaargeld op een rekening in box 3 valt. Dat vindt u op de website bij de productinformatie en in de productkenmerken.
  • (Spaar)geld van minderjarige kinderen rekent de Belastingdienst toe aan (ten minste één van) de ouders.
  • De Belastingdienst kijkt altijd naar de stand van zaken op 1 januari van een kalenderjaar. U vindt uw saldo per rekening op uw financieel jaaroverzicht.

Vermogensrendementsheffing

Vanaf 2017 betaalt u belasting over uw spaar- en beleggingstegoed boven € 25.000. De Belastingdienst rekent hiervoor met een fictief rendement. 

Verlaging fictief rendement

In onderstaand overzicht ziet u hoe het fictief rendement is opgebouwd in 2017.

Schijf Box 3 vermogen Heffingsvrij vermogen Rendement sparen 1,63% Rendement beleggen 5,39% Rendement per schijf (afgerond)
1 € 0 - € 100.000 € 25.000 67% 33% 2,87%
2 € 100.000 - € 1.000.000 21% 79% 4,60%
3 > € 1.000.000 0% 100% 5,39%

Voorbeeld

Stel, u heeft nu € 120.000 op een spaar- en/of beleggingsrekening staan. De belasting over dit tegoed wordt als volgt berekend:

Situatie in 2017
Heffingsvrij vermogen: € 25.000. U betaalt belasting over:

Schijf Spaardeel Beleggingsdeel
1 67% x (€ 100.000 – € 25.000) = € 50.250 33% x (€ 100.000 – € 25.000) = € 24.750
2 21% x € 20.000 = € 4.200 79% x € 20.000 = € 15.800
3 0% x € 0 = € 0 100% x € 0 = € 0
€ 54.450 € 40.550

De Belastingdienst gaat uit van een rendement van 1,63% op sparen en 5,39% op beleggen. Dat komt in het voorbeeld neer op € 3.073 (1,63% x € 54.450 + 5,39% x € 40.550). De te betalen belasting bedraagt 30% x € 3.073 = € 921.

Situatie in 2018
In het regeerakkoord is opgenomen dat het heffingsvrij vermogen in 2018 wordt verhoogd van € 25.000 naar € 30.000. Voor het fictief rendement wordt gekeken naar de gemiddelde spaarrente tussen juli 2016 en juni 2017. In 2017 werd nog gekeken naar het gemiddelde van het landelijke rendement op spaargeld over 5 jaar. Vanaf 2018 wordt dus uitgegaan van actuelere cijfers. Het is nog niet bekend hoe hoog het fictief rendement voor sparen in 2018 wordt.
Daarnaast wordt in deze kabinetsperiode een stelsel van vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement uitgewerkt.

Contact