Belasting en box 3

U betaalt belasting als uw nettovermogen meer is dan uw heffingsvrij vermogen. Dat geldt voor alle bezittingen en schulden in box 3.

  • Om uw nettovermogen te bepalen telt u uw bezittingen in box 3 bij elkaar op en trekt u uw schulden in box 3 ervan af.
  • Het heffingsvrij vermogen is het bedrag waarover u geen belasting hoeft te betalen. U vindt dit bedrag op de website van de Belastingdienst.
  • De meeste persoonlijke leningen, doorlopende kredieten en roodstanden op betaalrekeningen zijn schulden in box 3.
  • De Rabobank laat u weten of spaargeld op een rekening in box 3 valt. Dat vindt u op de website bij de productinformatie en in de productkenmerken.
  • (Spaar)geld van minderjarige kinderen rekent de Belastingdienst toe aan (ten minste één van) de ouders.
  • De Belastingdienst kijkt altijd naar de stand van zaken op 1 januari van een kalenderjaar. U vindt uw saldo per rekening op uw financieel jaaroverzicht.

Vermogensrendementsheffing

In 2018 betaalt u belasting over uw spaar- en beleggingstegoed boven € 30.000. De Belastingdienst rekent hiervoor met een fictief rendement. 

Verlaging fictief rendement

In onderstaand overzicht ziet u hoe het fictief rendement is opgebouwd in 2018.

Schijf Box 3 vermogen Heffingsvrij vermogen Rendement sparen 0,36% Rendement beleggen 5,38% Rendement per schijf (afgerond)
1 € 0 - € 100.800 € 30.000 67% 33% 2,017%
2 € 100.800 - € 1.008.000 21% 79% 4,326%
3 > € 1.008.000 0% 100% 5,38%

Voorbeeld

Stel, u heeft nu € 120.000 op een spaar- en/of beleggingsrekening staan. De belasting over dit tegoed wordt als volgt berekend:

Situatie in 2018 
Heffingsvrij vermogen: € 30.000. U betaalt belasting over:

Schijf Spaardeel Beleggingsdeel
1 67% x (€ 100.800 – € 30.000) = € 47.436 33% x (€ 100.800 – € 30.000) = € 23.364
2 21% x € 19.200 = € 4.032 79% x € 19.200 = € 15.168
3 0% x € 0 = € 0 100% x € 0 = € 0
€ 51.468 € 38.532

De Belastingdienst gaat uit van een rendement van 0,36% op sparen en 5,38% op beleggen. Dat komt in het voorbeeld neer op € 2.258 (0,36% x € 51.468 + 5,38% x € 38.532). De te betalen belasting bedraagt 30% x € 2.258 = € 677.

In deze kabinetsperiode wordt een stelsel van vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement uitgewerkt.

Contact