Man agrarisch loonbedrijf loopt voor traktor naast weiland

Agrarisch loonbedrijf

Verder op deze pagina:

  Het agrarisch loonbedrijf richt zich op dienstverlening voor de landbouw (behandeling van gewassen na de oogst) en dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Omzet agrarisch loonbedrijf groeit licht

  In het agrarisch loonwerk zien we ontwikkelingen waar de sector op anticipeert. De melkveebedrijven en akkerbouwbedrijven groeien door en vragen steeds specifiekere ondersteuning. Het ontzorgen en leveren van kwaliteit is een voorwaarde, maar ook het leveren van kennis en advies rondom bodem en precisielandbouw levert kansen op.

  Visie korte termijn

  Binnen het agrarisch loonwerk gaan we meer naar het ontzorgen van grote bedrijven, waarbij het leveren van kennis over het optimaliseren van gewasopbrengsten en het duurzaam benutten van de bodem de onderscheidende factor wordt. Daarnaast is het van belang voldoende focus te hebben op een goede spreiding van werkzaamheden, om het personeel inzetbaar te houden en de kostprijs laag te houden.

  Visie lange termijn

  De sector zal nog meer gaan professionaliseren en meer integraal gaan (samen)werken, op de volgende gebieden:

  personeelsinzetspecialistische machineskennisleverancierde partner in precisielandbouw

  Cijfers agrarische sector

  Er zijn ongeveer 3.000 loonwerkers actief in de agrarische sector, die samen een jaaromzet realiseren van circa 4 miljard euro. Er wordt werk geboden aan 33.000 medewerkers. De omzet groeit licht, zo'n 1 tot 3% per jaar.

  Economie

  De melkveehouderij en akkerbouw specialiseren zich verder en vragen meer input van externe arbeid.

  Het agrarisch loonbedrijf haalt een deel van zijn omzet uit werkzaamheden voor infrastructurele projecten. In de periode 2018-2021 nemen de budgetten voor verkeers- en waterinfrastructuur toe. Dit leidt tot een hogere vraag naar loonwerk in de grond-, weg- en waterbouwsector (GWW).

  "Als gevolg van de vergrijzing verwacht de Rabobank dat bedrijfsstructuren in de landbouw veranderen."

  Duurzaamheid

  Het behoud van bodemkwaliteit en –productiviteit wordt steeds belangrijker in Nederland. Loonwerkers kunnen hierop anticiperen door minder zware machines te gebruiken en kennis te delen met akkerbouwers en melkveehouders.

  In de verdere ontwikkelingen in het mestdossier liggen kansen voor loonwerkers om een rol te vervullen.

  Kansen voor loonwerkers

  Gekeken naar de inzet van precisielandbouw en de milieuwinst die er te behalen valt, liggen er volop kansen voor loonwerkers. Bijvoorbeeld op het gebied van (opbrengst)metingen en het opbouwen van kennis over de bodem.

  Innovatie

  Precisielandbouw ontwikkelt zich steeds verder. De aanschaf van machines is duur en dit kan, door de efficiëntie en schaalgrootte, het agrarisch loonbedrijf een kans bieden om zich te onderscheiden en meerwaarde te bieden aan de klant.

  De ontwikkelingen in de mestverwerking bieden kansen, daar waar de loonwerker van oudsher al een belangrijke rol speelt bij het oplossen van het mestprobleem.

  Maatschappij

  Modern loonwerk vraagt om technisch goed opgeleid personeel. Momenteel dreigt er echter een tekort aan technische vakmensen op mbo-niveau te ontstaan. De concurrentie om technisch personeel neemt daardoor naar verwachting op termijn toe.

  Als gevolg van de vergrijzing verwacht de Rabobank dat bedrijfsstructuren in de landbouw veranderen. In toenemende mate zal het beheer en het eigendom van grond gescheiden zijn. Dit biedt voor loonwerkers kansen om meer beheer van landbouwgrond op zich te nemen.

  Wet- en regelgeving

  Om aan klimaatdoelstellingen te voldoen moet de Europese Unie haar CO2- en fijnstofemissie reduceren. Daarom worden er steeds strengere emissie-eisen aan landbouwvoertuigen gesteld, waardoor deze duurder worden.

  Bij loonwerk met moderne machines wordt veel data gegenereerd. De wet- en regelgeving rondom het eigendom en het delen van data is nog een grijs gebied.