Update

4 kansen voor het agrarisch loonbedrijf

27 mei 2019 16:31

Steeds meer melkveehouders en akkerbouwers passen precisielandbouw toe. Bij precisielandbouw krijgen gewassen of dieren met behulp van technologie heel precies de behandeling die ze nodig hebben. Denk hierbij aan bestrijdingsmiddelen, maar ook bemesten. Voor deze manier van landbouw zijn specialistische kennis en machines nodig. Het is dus niet voor niets dat dit soort werkzaamheden steeds vaker worden uitbesteed aan dienstverlenende bedrijven in de landbouw. Heb jij een agrarisch loonbedrijf? Ontdek dan nu op welke vier kansen jij de komende tijd handig in kan springen.

Een boer in een tractor die het land bewerkt

1. Onderscheiden in kennis en advies

Onderzoek wijst uit dat de manier waarop wij landbouw bedrijven in Nederland de bodem uitput. Er zijn manieren om de kwaliteit van de bodem te beschermen en zelfs te herstellen. Maar er is geen kant-en-klare oplossing voor. De aanpak is namelijk afhankelijk van bijvoorbeeld de soort grond en de ligging ervan. In Nederland wordt deze aanpak steeds belangrijker. Het gezond houden van de landbouwgrond is namelijk duurzaam en zorgt voor de productie van hoogwaardige gewassen. Als agrarisch loonbedrijf onderscheid je je door te specialiseren in het optimaliseren van gewasopbrengsten en het duurzaam benutten van de bodem.

2. Stel technisch opgeleid personeel beschikbaar

Precisielandbouw maakt gebruik van specialistische technieken en machines. Om met bepaalde software en sensoren te kunnen werken, is technisch opgeleid personeel nodig. Op dit moment ontstaat er een tekort aan vakmensen. De concurrentie om geschikt personeel neemt daardoor waarschijnlijk op termijn toe. Speel hier slim op in door nu al voldoende personeel technisch op te leiden. Dan sta je precies op het juiste moment klaar met het juiste personeel.

3. Specialistische machines leveren

Verschillende ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat je moderne machines voor de landbouw aanschaft. Om aan klimaatdoelstellingen te voldoen worden er bijvoorbeeld steeds strengere eisen aan de CO₂-uitstoot van landbouwmachines gesteld. Daarnaast is gebleken dat zware voertuigen de landbouwbodem samendrukken. Het gevolg van deze ‘bodemverdichting’ is bijvoorbeeld dat regenwater moeilijker bij de wortels van gewassen komt. Dit staat de groei van gezonde gewassen in de weg. De vraag naar lichtere en duurzame machines neemt hierdoor dus toe.

Voor jou als loonwerker is dit een mooie kans. Boeren zullen namelijk niet zo snel deze gespecialiseerde machines zelf aanschaffen. Dat is namelijk behoorlijk kostbaar. Maar als loonwerker kan je die investering wellicht wél maken, omdat de machines vaker worden gebruikt. Op die manier verdien je de kosten terug.

4. Oplossen van mestprobleem

Mest is een probleem. Met name door de hoge gehaltes CO₂ en fosfaat. Door aanscherping van de stikstof- en fosfaatregels wordt de hoeveelheid mest die boeren op akkers mogen brengen kleiner. Terwijl de hoeveelheid mest alleen maar toeneemt. Die mest moet dus worden geëxporteerd. Vaak zijn het al loonwerkers die dit voor de boeren doen. De kosten zijn voor de boer zelf namelijk te hoog. Voor het verwerken van grote hoeveelheden mest zijn speciale installaties nodig. Ook voor loonwerkers alleen zou de aanschaf van zo’n installatie financieel onhaalbaar zijn. Maar als agrarische loonbedrijven samenwerken, ligt hier een kans. Met elkaar kunnen zij de kosten, maar natuurlijk ook opbrengsten delen.

De Rabobank volgt de trends en ontwikkelingen binnen de agrarische sector op de voet. Benieuwd waar voor jou als agrarisch loonwerker de kansen liggen? Neem gerust contact op, we denken graag mee.