Verder op deze pagina:

  Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk valt binnen de sector dienstverlening. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Langetermijnvisie branche positief

  De Rabobank verwacht op korte termijn een lichte omzetgroei (tussen de 1% en 3%) in de sector. Dit komt door een aantrekkende economie en extra geld dat de overheid beschikbaar heeft gesteld aan de kinderopvang. De kosten zullen wel stijgen.

  Op lange termijn verwacht de Rabobank dat ondernemingen die zich onderscheiden groei kunnen realiseren. Ze kunnen dit doen door een goed managementsysteem, flexibele kostenbasis, flexibel inspringen op wensen van ouders (flexibiliteit, openingstijden, duurzaamheid etc.) en kwalitatief goed personeel vasthouden. Daarnaast zijn toekomstige kabinetsmaatregelen van grote invloed op de sector. Nu is nog geen sprake van een stabiel langetermijnbeleid. De langetermijnvisie op de branche is positief.

  Ontwikkelingen kinderopvang

  Er is een toenemend aanbod van integrale kindcentra. Opvang en onderwijs zijn hier geïntegreerd.

  Integrale kindcentra zijn:

  kinderdagverblijvenpeuterspeelzalenbuitenschoolse opvang (bso)scholen voor kinderen van 0 tot 12 jaar

  Bij voorkeur zitten deze voorzieningen op één plek.

  Er gaan steeds meer kinderen naar de opvang waardoor de werkgelegenheid in de kinderopvang toeneemt. Door de invoering van de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) zijn de kwaliteitseisen aangescherpt, waaronder de BKR (Beroepskracht Kind Ratio). Hierdoor is meestal meer personeel nodig, waardoor de kosten en tarieven in 2019 zullen stijgen.

  Economie

  De vraag naar kinderopvang neemt toe door stijging van de kinderopvangtoeslag en een aantrekkende economie. Ook het aanbod van kinderopvang stijgt. De Rabobank verwacht dat de concurrentie in de branche ongeveer gelijk blijft.

  Er is een toenemende vraag naar integrale kindcentra. Dit komt mede door het stijgende aantal tweeverdieners en het feit dat ouders hun kinderen niet van verschillende locaties af willen halen. Zij zoeken een plek waar kinderen niet alleen worden onderwezen, maar ook ondersteund en opgevangen. De Rabobank verwacht op basis van deze ontwikkeling een verdere toename van de integrale kindcentra.

  In 2017 had ruim 45% van de kinderopvangorganisaties vacatures. Door aangescherpte regelgeving en toenemende vraag is het personeelstekort in 2018 nog verder toegenomen en dit is inmiddels een prangend probleem in de sector.

  Duurzaamheid

  Groene kinderopvang wordt ook steeds belangrijker.

  Dit heeft betrekking op:

  Voldoende buiten spelen en sportenDuurzaam speelgoedAfvalscheiding (bijvoorbeeld luiers)

  In toenemende mate zien we dit terug in het beleid van kinderdagverblijven.

  Aan de aanbodkant zijn groene huisvesting en groene energie de belangrijkste thema’s in de branche. De Stichting Groen Cement heeft een kwaliteitsmerk uitgegeven voor 'groene' kinderdagverblijven.

  Lees meer over het kwaliteitsmerk op Groencement.nl

  Tot slot zien we een toename van het EKO-keurmerk in de branche. Stichting EKO verleent een duurzaamheidskeurmerk met betrekking tot gecontroleerde biologische producten.

  Innovatie

  Kinderopvangorganisaties moeten aansluiting houden of vinden bij vraaggedreven innovaties om concurrerend te blijven. Een voorbeeld hiervan is serious gaming, waarbij kinderen spelenderwijs virtueel vaardigheden leren.

  Daarnaast dienen kinderopvangorganisaties procesinnovaties te omarmen en door te voeren. Organisaties die zo efficiënt mogelijk werken (denk aan volledig geautomatiseerde kindplanning, facturatie en communicatie via apps met ouder) zullen beter presteren ten opzichte van organisaties die hier geen gebruik van maken.

  Maatschappij

  Kinderdagverblijven kunnen geluids- of parkeeroverlast voor buurtbewoners veroorzaken. De Rabobank verwacht dat organisaties die goede parkeergelegenheid hebben en niet centraal in woonwijken zijn gevestigd zich onderscheiden van de concurrentie.

  "Sinds 1 januari 2018 is de wet harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk in werking."

  Wet- en regelgeving

  Directe financiering: Het kabinet ziet af van de directe financiering in de kinderopvang. In plaats daarvan wordt een verbetertraject gestart met de Belastingdienst.

  In het Bouwbesluit 2012 zijn de ventilatie-eisen voor vastgoed aangescherpt. Vanaf 1 april 2017 gelden deze verscherpte eisen voor bestaande gebouwen (gebouwd vóór 2012) ook voor de kinderopvang. Het met terugwerkende kracht voldoen aan dit Bouwbesluit kan extra kosten met zich meebrengen. Dit kan een negatieve invloed hebben op de prestatie van kinderopvangorganisaties, vanwege eventuele aanvullende investeringen en/of kosten.

  Op 1 januari 2018 is de wet harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk in werking getreden. Deze wet bepaalt dat peuterspeelzaalwerk niet meer bestaat en dat we spreken van peuteropvang. Dit valt voortaan onder de eisen van de Wet Kinderopvang.

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner

  De Rabobank ondersteunt verschillende projecten die bijdragen aan de maatschappelijke discussie rondom kinderopvang. Dit doet de Rabobank door het inzetten van haar kennis, netwerk en coöperatief dividend.

  Maatschappelijke thema’s in de sector zijn:

  Sportief en gezondSociale en economische verschillenOpleidingsniveau

  Laatste update: maart 2019