Vrouw kinderopvang brengt kinderen naar school

Kinderopvang

Verder op deze pagina:

  Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk valt binnen de sector dienstverlening. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Langetermijnvisie branche neutraal

  De Rabobank verwacht op korte termijn een lichte omzetgroei in de sector van 1 tot 3%, door een aantrekkende economie en extra geld dat de overheid beschikbaar heeft gesteld aan de kinderopvang.

  Op lange termijn verwacht de Rabobank dat ondernemingen in de sector de keuze maken voor óf alleen een peuterspeelzaal óf een integraal kindcentrum. Daarnaast zijn toekomstige kabinetsmaatregelen van grote invloed op de sector waarbij nu nog geen sprake is van een stabiel langetermijnbeleid. De langetermijnvisie op de branche is neutraal.

  Ontwikkelingen kinderopvang

  De ontwikkelingen in de sector hebben voornamelijk betrekking op integrale kindcentra. Opvang en onderwijs zijn hier geïntegreerd.

  Integrale kindcentra zijn:

  • kinderdagverblijven
  • peuterspeelzalen
  • buitenschoolse opvang (bso)
  • scholen voor kinderen van 0 tot 12 jaar

  Bij voorkeur zitten deze voorzieningen op één plek.

  Er gaan meer kinderen naar de opvang, maar ouders betalen minder. Dit is het gevolg van het feit dat de overheid circa 200 miljoen euro extra beschikbaar stelt aan de kinderopvang. Wij verwachten dat dit de vraag naar kinderopvang verder doet toenemen.

  Economie

  De vraag naar kinderopvang neemt toe door stijging van de kinderopvangtoeslag en een aantrekkende economie. Ook het aanbod van kinderopvang stijgt (zie Figuur 1). De Rabobank verwacht dat de concurrentie in de branche ongeveer gelijk blijft.Figuur1 Aantal bedrijven kinderopvang stijgt

  Er is een toenemende vraag naar integrale kindcentra. Dit komt mede door het stijgende aantal tweeverdieners en het feit dat ouders hun kinderen niet van verschillende locaties af willen halen. Zij zoeken een plek waar kinderen niet alleen worden onderwezen, maar ook ondersteund en opgevangen (zie Figuur 2). De Rabobank verwacht op basis van deze ontwikkeling een verdere toename van de integrale kindcentra.

  Aantal peuterspeelzalen

  Duurzaamheid

  Groene kinderopvang wordt steeds belangrijker.

  Dit heeft betrekking op:

  • voldoende buiten spelen en sporten
  • duurzaam speelgoed
  • afvalscheiding (bijvoorbeeld luiers)

  In toenemende mate zien we dit terug in het beleid van kinderdagverblijven.

  Aan de aanbodkant zijn groene huisvesting en groene energie de belangrijkste thema’s in de branche. De Stichting Groen Cement heeft een kwaliteitsmerk uitgegeven voor 'groene' kinderdagverblijven.

  Lees meer over het kwaliteitsmerk op Groencement.nl

  Tot slot zien we een toename van het EKO-keurmerk in de branche. Stichting EKO verleent een duurzaamheidskeurmerk met betrekking tot gecontroleerde biologische producten.

  Innovatie

  Kinderopvangorganisaties moeten aansluiting houden of vinden bij vraaggedreven innovaties om concurrerend te blijven. Een voorbeeld hiervan is serious gaming, waarbij kinderen spelenderwijs virtueel vaardigheden leren.

  Daarnaast dienen kinderopvangorganisaties procesinnovaties te omarmen en door te voeren. Organisaties die zo efficiënt mogelijk werken (denk aan volledig geautomatiseerde kindplanning, facturatie en communicatie via apps met ouder) zullen beter presteren ten opzichte van organisaties die hier geen gebruik van maken.

  Maatschappij

  Kinderdagverblijven kunnen geluids- of parkeeroverlast voor buurtbewoners veroorzaken. De Rabobank verwacht dat organisaties die goede parkeergelegenheid hebben en niet centraal in woonwijken zijn gevestigd zich onderscheiden van de concurrentie.

  "Met ingang van 1 januari 2018 treedt de wet harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk in werking."

  Wet- en regelgeving

  Kinderopvangorganisaties ontvangen op basis van de privaatrechtelijke overeenkomst met de ouders een vergoeding van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Nadat DUO herhaalincasso’s naar de ouders heeft gestuurd voor de betaling komt het debiteurenbeheer in de toekomst volledig bij de kinderopvang te liggen. Dit is nu nog niet het geval. Het vraagt om een andere inrichting van de financiële organisatie en veel kinderdagverblijven zijn hier nu nog onvoldoende op ingericht.

  Lees meer over de nieuwe financieringsstructuur op Rijksoverheid.nl

  In het Bouwbesluit 2012 zijn de ventilatie-eisen voor vastgoed aangescherpt. Vanaf 1 april 2017 gelden de verscherpte eisen voor bestaande gebouwen (gebouwd vóór 2012) ook voor de kinderopvang. Het met terugwerkende kracht voldoen aan dit Bouwbesluit kan extra kosten met zich meebrengen. Dit kan een negatieve invloed hebben op de prestatie van kinderopvangorganisaties, vanwege eventuele aanvullende investeringen en/of kosten.

  Met ingang van 1 januari 2018 treedt de wet harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk in werking. Met ingang van deze datum bestaat het peuterspeelzaalwerk niet meer en spreken we over peuteropvang, welke voortaan onder de eisen van de Wet kinderopvang valt.

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner

  De Rabobank ondersteunt verschillende projecten die bijdragen aan de maatschappelijke discussie rondom kinderopvang. Dit doet de Rabobank door het inzetten van haar kennis, netwerk en coöperatief dividend.

  Maatschappelijke thema’s in de sector zijn:

  • sportief en gezond
  • sociale en economische verschillen
  • opleidingsniveau

  Laatste update: december 2017