Verder op deze pagina:

  Biogas wordt uit zeer diverse biomassa(rest)stromen opgewekt. Denk aan zuiveringsslib, biomassareststromen uit de verwerkende industrie, mest, bermgras, gft en uitgepakte levensmiddelen die over de datum zijn. Bacteriën zetten de organische stof van deze stromen om in methaangas. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Druk op grondstofkosten neemt toe

  De komende jaren wordt duidelijk hoeveel vergisters na de MEP-subsidie (Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie) doorgaan onder de SDE (subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie) verlengde levensduur. In combinatie met de groei door nieuwe projecten verwachten wij dat de biogasproductie licht gaat groeien en de druk op grondstofkosten weer toeneemt.

  Door de limiterende aanwezigheid van biomassareststromen in Nederland en de alsmaar dalende kostprijs van bijvoorbeeld wind- en zonne-energie zal de biogasbranche maar beperkt kunnen groeien, en naar verwachting binnen vijf jaar stabiliseren. De toekomstige SDE-voorwaarden zullen bepalend zijn of import van biomassareststromen rendabel is en de sector verder kan groeien.

  Ontwikkelingen biogasbranche

  De grondstofkosten (input en output) zijn naast de hoogte van de SDE-subsidie bepalend voor een succesvol project. De afgelopen drie jaar is de ontwikkeling van deze grootste kostenpost verbeterd door ruimere beschikbaarheid van grondstoffen en aanpassingen in de bedrijfsvoering, zoals:

  vergroten vergunning (tonnages te vergisten materiaal)vergroten vergistercapaciteitmeer opslagcapaciteit voor grondstoffen en digestaat

  Tot 2014 is het biogas voornamelijk omgezet in groene stroom en warmte. Bij groene stroomproductie is volledige nuttige aanwending van de restwarmte van de wkk's (warmtekrachtinstallaties) noodzakelijk voor een rendabele casus. De projecten worden steeds groter en bij meer dan de helft wordt het biogas omgezet in groen gas en op het aardgasnet geïnjecteerd.

  Economie

  Nederland zit met het aandeel duurzame energie nog maar op 6%, terwijl de doelstelling voor 2020 14% is. Dit leidt tot verruimde en verlengde SDE-subsidiebudgetten, ter voorkoming van het stilvallen van projecten na de oorspronkelijke subsidieperiode.

  "Het besef dat fossiele energie eindig is, betekent dat de biobased economy steeds meer voet aan de grond krijgt."

  Duurzaamheid

  Reductie van broeikasgassen en verbetering van de carbon footprint staan bij steeds meer bedrijven op de agenda. Vergisting van biomassareststromen past volledig in dit streven.

  Circulaire economie

  Uit biomassareststromen kunnen in toenemende mate nutriënten worden gehaald die geschikt zijn voor een andere toepassing. Bijvoorbeeld tomatenpulp voor dashboards (Ford) of bladeren en andere vezels voor papier. Voordat biomassareststromen worden vergist, is het zaak te kijken naar andere toepasbaarheid van bepaalde reststromen. Samenwerking met partijen buiten de eigen keten is hierbij van groot belang.

  Emissie broeikasgassen

  Innovatie

  De belangrijkste innovaties hebben betrekking op het verlagen van grondstofkosten. Zo worden voorbewerkingsprocessen en bijvoorbeeld het toevoegen van enzymen uitgeprobeerd om lastig te vergisten biomassa geschikt te maken.

  Om de afzetkosten van digestaat te verlagen, worden hierop verwerkingstechnieken vanuit de mest- en waterzuivering getest.

  Maatschappij

  Circulaire economie raakt steeds meer ingeburgerd in de maatschappij. Consumenten laten dit principe steeds vaker meewegen in hun koopgedrag en bedrijven worden erop aangesproken door ngo's en overheid (door bijvoorbeeld aanbestedingseisen), en retail.

  Het besef dat fossiele energie eindig is betekent dat de biobased economy steeds meer voet aan de grond krijgt. Biomassa wordt in toenemende mate ingezet ter vervanging van fossiele grondstoffen, steeds hoger in de waardepiramide.

  Zo is er een verschuiving gaande van de inzet van berm- en natuurgras: composteren → vergisten → raffinage naar grondstof voor papierindustrie.

  Wet- en regelgeving

  De wet- en regelgeving omtrent uitrijden van mest/digestaat in Nederland en de ons omringende landen wordt steeds strenger. Dit geeft extra druk op de afzetmogelijkheden en verhoogd de afzetkosten van digestaat.

  Voedselverspilling is een steeds groter issue geworden, waardoor er steeds meer voorstellen komen die moeten zorgen voor minder aanbod van biomassareststromen.

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner 

  De Rabobank is actief betrokken bij onderzoeken en discussies in de branche. Zo is er regelmatig overleg met de overheid, de biogasbranche en biogasorganisaties om bijvoorbeeld gewenste aanpassingen van de SDE, knelpunten en de potentie in de markt te bespreken.

  Laatste update: december 2017