Huisarts en patiânt in gesprek in behandelkamer

Huisartsen

Verder op deze pagina:

  Huisartsen zorgen voor de eerste medische opvang bij het hele spectrum van zorgvragen en -klachten. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Aanbod verandert

  De Rabobank verwacht dat huisartsen die zich specialiseren in een vakgebied, op grotere schaal werken en de samenwerking aangaan met andere dienstverleners om de gezondheidsresultaten te verhogen, beter zullen presteren.

  We zien grotere praktijken met meer artsen en meer specialismen in steeds grotere werkgebieden.

  De doelstellingen veranderen van genezing naar:

  • preventie
  • ondersteunen van zelfmanagement
  • omgaan met chronische ziekten

  Hierdoor verandert het aanbod van zorg vanuit de huisarts.

  Personeel ondersteunt de huisarts door taakdelegatie, waarbij activiteiten op basis van protocollen worden overgenomen. Daarnaast werken huisartsen steeds meer samen met andere (zorg)verleners, zoals de wijkverpleegkundige, Wmo-consulent en opticien.

  De huisarts gaat zich op de lange termijn specialiseren in bijvoorbeeld chronisch zieken, zodat zijn dienstverlening beter aansluit op de vraag van de patiënt.

  Economie

  De solo- en duopraktijken nemen in aantal af. Wij verwachten een toename van groepspraktijken met samenwerking van branches zoals apotheken, fysiotherapeuten en medisch specialisten. Ook wordt de samenwerking met de thuiszorg geïntensiveerd doordat ouderen langer thuis wonen.

  Op middellange termijn veranderen de werkzaamheden van de huisarts vanwege:

  • een andere wijze van bekostiging (van aantal inschrijvingen naar gezondheidsresultaat)
  • de grotere schaal door zorgaanbod op wijk- en regioniveau
  • de invloed van e-health

  De vraag naar huisartsenzorg neemt toe door vergrijzing, meer chronisch zieken en hogere eisen van burgers. Een aantal taken uit de tweede lijn van de zorg wordt verplaatst naar de eerste lijn, waardoor de vraag naar huisartsen verder toeneemt.

  Het aanbod zal sterk wijzigen vanwege de vergrijzing van werkenden en wordt beperkt door een vast aantal opleidingsplaatsen (750 in Nederland). In de huisartsenbranche is regionaal een tekort. Huisartsen werken het liefst rondom opleidingsplaatsen en in de Randstad.

  De Rabobank verwacht dat de vraag naar zorg van de huisarts de komende jaren stijgt, terwijl het aanbod afneemt. Dit houdt in dat de werkdruk zal toenemen en huisartsen gebruik moeten maken van innovatie en grotere organisatievormen om alle patiënten te kunnen helpen.

  Duurzaamheid

  Het ziekteverzuim neemt met 3,5% toe volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Steeds meer huisartsenpraktijken werken aan de versterking van de vitaliteit van hun relatief oude medewerkers door:

  • (collegiale) coaching
  • het bevorderen van zijinstromers
  • het verhogen van het opleidingsniveau van huidige medewerkers

  Het opzetten van grotere, nieuwe praktijken vraagt om nieuw vastgoed. Het flexibel, alternatief aanwendbaar en energiebewust bouwen krijgt in deze branche bovengemiddelde aandacht.


  De Rabobank verwacht dat huisartsen die aandacht besteden aan personeelsbeleid en een praktijk opzetten met flexibel inzetbare behandelkamers beter presteren.

  De doelstellingen veranderen van genezing naar:

  • preventie
  • ondersteunen van zelfmanagement
  • omgaan met chronische ziekten

  Hierdoor verandert het aanbod van zorg vanuit de huisarts.

  Personeel ondersteunt de huisarts door taakdelegatie, waarbij activiteiten op basis van protocollen worden overgenomen. Daarnaast werken huisartsen steeds meer samen met andere (zorg)verleners, zoals de wijkverpleegkundige, Wmo-consulent en opticien.

  De huisarts gaat zich op de lange termijn specialiseren in bijvoorbeeld chronisch zieken, zodat zijn dienstverlening beter aansluit op de vraag van de patiënt.

  Economie

  De solo- en duopraktijken nemen in aantal af. Wij verwachten een toename van groepspraktijken met samenwerking van branches zoals apotheken, fysiotherapeuten en medisch specialisten. Ook wordt de samenwerking met de thuiszorg geïntensiveerd doordat ouderen langer thuis wonen.

  Op middellange termijn veranderen de werkzaamheden van de huisarts vanwege:

  • een andere wijze van bekostiging (van aantal inschrijvingen naar gezondheidsresultaat)
  • de grotere schaal door zorgaanbod op wijk- en regioniveau
  • de invloed van e-health

  De vraag naar huisartsenzorg neemt toe door vergrijzing, meer chronisch zieken en hogere eisen van burgers. Een aantal taken uit de tweede lijn van de zorg wordt verplaatst naar de eerste lijn, waardoor de vraag naar huisartsen verder toeneemt.

  Het aanbod zal sterk wijzigen vanwege de vergrijzing van werkenden en wordt beperkt door een vast aantal opleidingsplaatsen (750 in Nederland). In de huisartsenbranche is regionaal een tekort. Huisartsen werken het liefst rondom opleidingsplaatsen en in de Randstad.

  De Rabobank verwacht dat de vraag naar zorg van de huisarts de komende jaren stijgt, terwijl het aanbod afneemt. Dit houdt in dat de werkdruk zal toenemen en huisartsen gebruik moeten maken van innovatie en grotere organisatievormen om alle patiënten te kunnen helpen.

  Duurzaamheid

  Het ziekteverzuim neemt met 3,5% toe volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Steeds meer huisartsenpraktijken werken aan de versterking van de vitaliteit van hun relatief oude medewerkers door:

  • (collegiale) coaching
  • het bevorderen van zijinstromers
  • het verhogen van het opleidingsniveau van huidige medewerkers

  Het opzetten van grotere, nieuwe praktijken vraagt om nieuw vastgoed. Het flexibel, alternatief aanwendbaar en energiebewust bouwen krijgt in deze branche bovengemiddelde aandacht.


  De Rabobank verwacht dat huisartsen die aandacht besteden aan personeelsbeleid en een praktijk opzetten met flexibel inzetbare behandelkamers beter presteren.

  "Ouderen doen steeds vaker een beroep op de huisarts."

  Innovatie

  Product-, proces- en sociale innovaties zorgen voor een grote verandering van de functie van huisarts. De huisarts wordt specialist chronisch zieken. Innovaties zorgen voor efficiëntere en effectievere bediening van patiënten, waardoor huisartsen op termijn meer patiënten kunnen bedienen.

  • Productinnovaties en e-health zorgen voor meer inzicht bij patiënten in hun eigen gezondheid, waardoor minder contact met de huisarts nodig is.
  • Procesinnovaties voorzien in meer taakdelegatie naar wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners, waardoor deze de reguliere kwartaalconsulten voor chronisch zieken uitvoeren.
  • Sociale innovatie levert andere samenwerkingsverbanden op, zoals versterking van mantelzorg of beweegprogramma’s met fitnesspraktijken.

  Maatschappij

  Nederland vergrijst de komende jaren sterk. Er is sprake van dubbele vergrijzing, wat betekent dat het aandeel ouderen stijgt en ouderen steeds ouder worden. Tevens hebben ouderen vaker meer aandoeningen, waardoor men meer beroep doet op de huisarts (zie Figuur 1).

  Bevolkingsprognose 2013-2060

  Er is een tendens vanuit de overheid om meer (zware) zorg thuis en in de buurt (decentralisatie) te organiseren. De gevolgen hiervan zijn een toename van activiteiten van thuiszorg en extramuralisering van huisarts en ziekenhuis.

  Wet- en regelgeving

  De huisarts wordt bekostigd vanuit de basisverzekering. Consulten van de huisartsen vallen niet in het eigen risico, waardoor de vraag naar de zorg van huisartsen niet kan worden gestuurd door aanpassingen van het eigen risico.

  In het Hoofdlijnenakkoord 2018 wordt groei van 2,5% van de omzet toegestaan.

  Nederlanders zijn vrij om zelf een arts of ziekenhuis te kiezen. Wel zijn de vergoedingen hoger als de verzekerde naar een gecontracteerde aanbieder gaat. Zonder contract wordt 60 tot 80% van het tarief vergoed. De huisarts dient een BIG-registratie (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) te hebben.

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijke partner

  De Rabobank biedt bancaire diensten in combinatie met een sterk lokaal netwerk en kennis van de markt. De lokale bank investeert in de leefbaarheid in het werkgebied. De Rabobank werkt samen met de LHV, Vereniging Arts en Voeding en het Institute for Positive Health.

  Laatste update: december 2017