Hoger onderwijs

Het hoger onderwijs bestaat uit het hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) en wordt aangeboden door respectievelijk hogescholen en universiteiten.

Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends. We bespreken de ontwikkelingen op het gebied van:

Verwachtingen hoger onderwijs positief

Het aantal studenten voor het hoger onderwijs blijft de komende jaren stijgen.

 • Meer Nederlandse jongeren kiezen voor een opleiding in het hoger onderwijs.
 • Er zijn meer buitenlandse jongeren die in Nederland aan het hoger onderwijs gaan studeren.

Daartegenover staat dat ook steeds meer Nederlandse jongeren in het buitenland gaan studeren.

Intensieve samenwerking tussen hogescholen, universiteiten, overheidsinstellingen en het bedrijfsleven draagt bij aan maatschappelijke en economische groei en een sterke concurrentiepositie.

Economie

Een aanwas van Nederlandse en buitenlandse studenten zorgt voor een toename in het hoger onderwijs. Er komen meer buitenlandse studenten vanwege:

 • de hoge onderwijskwaliteit
 • Engelstalig onderwijs
 • goede aansluiting bij het bedrijfsleven
 • de relatief lage studiekosten

Bedrijven stellen hogere eisen aan de startkwalificaties van werknemers waardoor de vraag naar hoogopgeleid personeel toeneemt.

De vraag naar technisch personeel neemt het meest toe vanwege de groei in de technische sectoren en omdat techniek steeds belangrijker wordt in niet-technische sectoren.

Financiering onderwijsinstellingen
De overheid financiert de instelling op basis van:

 • instroom
 • verblijfsduur
 • slagingspercentages

De Rabobank vindt dat financiering (tenminste deels) moet plaatsvinden op basis van het arbeidsmarktperspectief van de studenten.

Onderwijsinstellingen die een structurele bijdrage leveren aan maatschappelijke groei, economische groei en innovatie, weten de meeste studenten en de beste docenten aan zich te binden en zullen beter presteren.

Duurzaamheid

Door een toenemende vraag naar kennis over duurzaamheid op de arbeidsmarkt stijgt de vraag naar onderwijs en onderzoek dat hier aandacht aan besteedt. Dit vereist ook dat docenten kennis van duurzaamheid hebben.

Investeren in duurzame huisvesting biedt kansen, omdat dit exploitatiekosten verlaagt en hierdoor meer financiële middelen beschikbaar zijn voor onderwijs en onderzoek.

De Rabobank veronderstelt dat instellingen met aandacht voor duurzaamheid in zowel het onderwijs- en onderzoeksaanbod als in de bedrijfsvoering beter zullen presteren.

Innovatie

De arbeidsmarkt verwacht dat jongeren up-to-date zijn op het gebied van kennis en vaardigheden en dat onderwijsinstellingen hun onderwijs hierop afstemmen. Dit vereist ook dat docenten op de hoogte zijn van de nieuwste kennis en vaardigheden.

Daarnaast gaan nieuwe technologieën ook het onderwijsproces verrijken.

Denk hierbij aan:

 • big data
 • mixed reality
 • open educational resources
 • robotica

Door goede data-analyse is het mogelijk dat elk individu op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo kan leren (beter bekend als gepersonaliseerd leren). Bovendien kan door gebruik te maken van mixed reality een praktijkles nog realistischer worden.

Omdat innovatie zorgt voor economische en maatschappelijke groei moeten hogeronderwijsinstellingen, bedrijven en overheid blijven investeren in innovatief onderwijs en onderzoek.

Maatschappij

De Rabobank vindt dat hogeronderwijsinstellingen:

 • innovatief onderwijs moeten bieden dat aansluit bij de behoefte van de arbeidsmarkt van morgen
 • innovatief onderzoek moeten doen voor economische en maatschappelijke groei en daarmee voor onze concurrentiepositie als kenniseconomie

Aanbod Rabobank

Rabobank als maatschappelijk partner
Goed onderwijs en onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan onze welvaart en ons welzijn, en is daarmee direct verbonden aan de missie van de Rabobank, Bankieren voor Nederland.

De Rabobank ondersteunt onderwijsinstellingen om te komen tot goed onderwijs met arbeidsmarktperspectief en onderzoek dat kan worden toegepast in nieuwe producten en diensten, door hen te verbinden met onze kennis en ons uitgebreide netwerk van bedrijven.

Laatste update: januari 2018

Gerelateerde branches

Basis- en voortgezet onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs

Contact

Rabobank