Balans lezen van je bedrijf

Zo lees je de balans van een bedrijf

De balans is samen met de winst- en verliesrekening één van de belangrijkste onderdelen van je jaarcijfers. Op de balans zie je in één oogopslag wat je zakelijke bezittingen en schulden zijn en hoe hoog het eigen vermogen is. De balans is dus een mooi instrument om inzicht in je financiën te krijgen. Zo zorg je dat je zelf begrijpt wat er op je balans staat.

De balans opmaken

De balans is altijd een momentopname. De balans die een bedrijf vandaag opmaakt, ziet er vrijwel altijd anders uit dan die van een maand geleden. Veel bedrijven maken eens per jaar een balans op, als verplicht onderdeel van de jaarrekening. Daarbij gaat het dan om de financiële situatie op 31 december. Maar je kunt een balans dus feitelijk op elk moment in het jaar opmaken.

Contract

De balans: een introductie

De balans heeft altijd een linker- en rechterkant. Links is de debetzijde en staan de bezittingen van de onderneming, die noemen we de activa. Rechts is de creditzijde, hier zien we het eigen vermogen en de schulden die je nog moet betalen, de passiva.

Debet en credit zijn afgeleid van het Latijn. Debet betekent zoiets als ‘hij moet betalen’, credit staat voor ‘hij leent uit’. Daaraan valt al een beetje af te leiden op welke plek de debiteuren (van wie je nog geld krijgt) en crediteuren (die je nog moet betalen) komen te staan. De debiteuren staan bij debet, de crediteuren bij credit.

Balansposten en balanstotaal

Aan beide zijden van de balans zijn zogeheten balansposten opgenomen. Tel je die aan één zijde bij elkaar op, dan krijg je het balanstotaal. Die zijn links en rechts - het woord zegt het al - in balans. Ze komen altijd op precies hetzelfde bedrag uit. Blijkt dat niet het geval, dan is ergens bij het berekenen een foutje gemaakt.

Balans: het eigen vermogen

Aan de creditzijde vind je het eigen vermogen. Vergelijk je meerdere jaren dan laat de balans goed zien hoe het eigen vermogen zich ontwikkelt. Maakt een bedrijf winst, dan neemt het eigen vermogen toe. Bij verlies gaat het eigen vermogen omlaag. Je vindt deze balanspost aan de rechterzijde van de balans, boven de passiva. Het is de schuld van de onderneming aan de eigenaar of eigenaren. Het eigen vermogen is het verschil tussen de bezittingen (activa, links op de balans) en schulden (passiva, rechts op de balans)

Een simpele formule dus: bezittingen - schulden = eigen vermogen.

Afname eigen vermogen

    Het bedrijf lijdt verlies De eigenaar hevelt zakelijk kapitaal over naar de privérekening Er is winst uitgekeerd (dividend) Goederen zijn afgeschreven

Toename eigen vermogen

    Het bedrijf maakt winst De eigenaar hevelt privékapitaal over naar de zakelijke rekening

Balans: een voorbeeld

Debet (activa)
Credit (passiva)
Vaste activaEigen vermogen€100.000
Bedrijfspand€140.000Lang vreemd vermogen
Transportmiddelen€20.000Hypothecaire lening€150.000
Inventaris€20.000Kort vreemd vermogen
Vlottende activaCrediteuren€20.000
Voorraad€15.000Rekening courant krediet€10.000
Debiteuren€35.000
Liquide middelen
Bank€50.000
Totaal€280.000Totaal€280.000

Illustratie laptop

Je administratie altijd up-to-date?

Met Rabo Inzicht weet jij hoe je bedrijf ervoor staat: toen, nu én straks. Met slimme analyses van jouw inkomsten en uitgaven houd je controle over je cashflow en ken je je toekomstkansen.

Nog meer inzicht? Kijk vooruit met de saldovoorspeller