Lege werkplekken op kantoor

Personeelstekorten! Sluit de juiste verzekeringen af voor je werknemers

Veel bedrijven hebben moeite met het vinden van voldoende mensen. Tegelijkertijd neemt het ziekteverzuim toe. Er is dus alle reden om juist nu over de juiste werknemersverzekeringen na te denken. Die gelden als een financieel vangnet waarmee je voor zowel jouw bedrijf als voor je personeel rust, zekerheid en stabiliteit creëert.

Personeelstekorten zijn het nieuwe normaal, zo kopte dit Rabobank-artikel van mei 2022. In steeds meer branches krijgen bedrijven hun openstaande vacatures nauwelijks gevuld. De oorzaak is een combinatie van vergrijzing, meer deeltijdwerkers en diploma's die niet aansluiten op de vraag.

Daarnaast stijgt het ziekteverzuim. Eind 2022 bedroeg die al 5,6% (bron: CBS), het hoogste percentage in ruim twintig jaar. Dit wil zeggen dat van elke 1.000 te werken dagen er 56 worden verzuimd wegens ziekte.

Impact op je bedrijfsvoering

"De krappe arbeidsmarkt in combinatie met het hoge ziekteverzuim maken het extra belangrijk om je goed te verzekeren tegen de risico's. Een langdurig zieke medewerker kan namelijk veel impact hebben op je bedrijfsvoering", vertelt Rob Mennen. Hij werkt bij Rabobank als verzekeringsadviseur Grootzakelijk.

"Wij voeren dagelijks gesprekken met ondernemers over verzekeringen. Vaak gaat het over productiemiddelen, gebouwen, inventaris, voertuigen en aansprakelijkheid. Het thema 'personeel' moeten wij doorgaans zelf op de agenda zetten. Dat is best opvallend, als je beseft welke financiële risico's ermee gemoeid zijn."

De impact van een zieke medewerker

In deze tijden van relatief hoog ziekteverzuim, is het belangrijk om stil te staan bij de financiële risico’s van een zieke medewerker.

Laten we deze impact eens in een paar cijfers uitdrukken:

Je bent verplicht om een zieke medewerker met een vast contract gedurende twee jaar minimaal 70% van het salaris te betalen In het eerste ziektejaar is dit nooit minder dan het minimumloon, zo rond € 25.000. In veel CAO's is een hoger percentage afgesproken Zo moeten werkgevers in de horecabranche het eerste jaar 95% van het laatst verdiende loon betalen, in het tweede jaar is dat nog 75% Gemiddeld kost een verzuimende medewerker tussen de € 250 en € 400 per dag Het bijhouden van een dossier is verplicht en kost veel tijd Heb je één stapje gemist? Dat kan al gevolgen hebben voor de duur van loondoorbetaling. Wil je meer lezen over de Wet Verbetering Poortwachter, lees dan het artikel over de Verzuim(ontzorg)verzekering.

De impact van krapte op de arbeidsmarkt

Niet alleen financieel risico afdekken is belangrijk, ook vanuit de goed werkgeverschap gedachte is het belangrijk om na te denken over personeelsverzekeringen en een goed doordachte pensioenregeling. In deze tijden van een krappe arbeidsmarkt, vormt dit een mooi secundair arbeidsvoorwaardenpakket, wat je slim kunt benoemen in vacatureteksten.

Een goede pensioenregeling is een secundaire arbeidsvoorwaarde waarmee je jezelf als zorgzame werkgever profileert. Dat geldt ook voor een WIA-verzekering. Zo blijft je personeel dat arbeidsongeschikt raakt verzekerd van inkomen.

Laten we eens inzoomen op belangrijke oplossingen voor je werknemers.

Ga in gesprek met een adviseur over het verzekeren van belangrijke werknemersrisico’s voor jouw bedrijf.

De verzuimverzekeringen

Met een verzuimverzekering dek je je in tegen de financiële risico's van een zieke medewerker. Daarnaast neemt deze polis veel werk voor je uit handen. Je hebt als werkgever de keuze uit twee smaken:

A. Standaard verzuimverzekering

De verzekeraar keert het loon van de zieke medewerker uit. Optioneel in de polis is een arbodienst, die de re-integratiebegeleiding uit handen neemt. Er geldt een eigen risico periode, die wordt uitgedrukt in aantal wachtdagen.

B. Verzuimontzorgverzekering

De verzekeraar keert het loon van de zieke medewerker uit. De verzekeraar wijst standaard een casemanager toe. Die ontzorgt jou als ondernemer van A tot Z. Als het dossier door het UWV wordt afgekeurd, dan neemt de verzekeraar het vervolg van de loondoorbetaling op zich. De polis is inclusief premiedemping, waardoor je premie bij de volgende prolongatie nooit extreem kan stijgen. Bij een standaard verzuimverzekering kan dit wel gebeuren. Meer lezen over de verzuim en verzuimontzorgverzekering, lees dit artikel.

"Het bijhouden van een re-integratiedossier is erg arbeidsintensief. Er komen veel verplichtingen bij kijken en het UWV is streng in het naleven ervan", aldus Mennen. "Veel ondernemers hebben daar geen tijd voor en bovendien de kennis niet. Met een verzuim(ontzorg)verzekering geef je veel extra gedoe uit handen."

Vraag vrijblijvend een gesprek aan over zakelijke verzekeringen

De arbodienst, zo werkt dat

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om een overeenkomst te hebben met een arbodienstverlener, dit is het basiscontract. Een arbodienst heeft diverse taken:

  1. Het creëren van een gezonde werkplek, volgens de regels uit de Arbowet. Dit gaat over de hoogte van bureaustoelen tot geluidsbescherming in een fabriek.
  2. De risico's voor je personeel in kaart brengen, dit is de verplichte Risico-inventarisatie & Evaluatie.
  3. Het geven van voorlichting aan medewerkers, ondernemers en HR-mensen, voorkomen is nog altijd beter dan genezen.
  4. Begeleiding bij ziekte.

Begeleiding bij ziekte

We zoomen even in op die laatstgenoemde taak ‘begeleiding bij ziekte’. Je medewerker is dus ziek en het blijkt onduidelijk hoe lang dit nog gaat duren. Dan start je een re-integratietraject. Hulp van een bedrijfsarts of arbodienst is hierbij verplicht.

Na zes weken moet een Arbo- of bedrijfsarts een probleemanalyse opstellen. Hierin staat de reden van afwezigheid, wat de mogelijkheden zijn en hoe lang het kan gaan duren.

"Volgens de Wet verbetering poortwachter moet je je als werkgever inspannen om een zieke medewerker vervolgens snel weer aan het werk te krijgen. Mits dat verantwoord is natuurlijk. De casemanager helpt met het bijhouden van het re-integratiedossier", zegt Mennen.

Dit is een belangrijk aspect. Als namelijk blijkt dat je niet voldoende je best hebt gedaan, kan het UWV een loonsanctie opleggen. In dat geval ben je als ondernemer verplicht om ook het derde jaar loon door te betalen. Er zijn voorbeelden van bedrijven waar dit is gebeurd. "Met een verzuimontzorgverzekering ben je ook ingedekt tegen deze kosten, die neemt de verzekeraar dan op zich", zegt Mennen.

Welke werknemersverzekeringen zijn er nog meer?

De verzuimverzekering is natuurlijk niet de enige werknemersverzekering die relevant is voor je onderneming. Een aantal is zelfs verplicht. We zetten de belangrijkste werknemersverzekering voor je op een rij:

WIA aanvulling

Ieder jaar raken in Nederland ongeveer 40.000 Nederlanders (tijdelijk) arbeidsongeschikt. Dat kan iemand zijn met een burn-out, maar bijvoorbeeld ook een timmerman die tijdens zaagwerkzaamheden een vinger is kwijtgeraakt.

Met een WIA-verzekering bied je je medewerkers een gegarandeerd inkomen, nadat ze al twee jaar door een ziekte of handicap niet hebben kunnen werken. Deze uitkering zorgt ervoor dat je de inkomensterugval van je zieke werknemer ná de eerste twee jaar verzuim aanvult tot vaak 75% van het verzekerde inkomen, als iemand volledig en blijvend arbeidsongeschikt is."

WGA eigenrisicodrager

De WIA bestaat uit twee regelingen: de WGA en de IVA. Wil je hier meer over lezen, lees dan verder op uwv.nl.

Je bent als werkgever na de eerste twee ziektejaren nog maximaal tien jaar verantwoordelijk voor de WGA-uitkering. In totaal dus 12 jaar. Er zijn voor werkgevers twee opties om hiervoor te verzekeren:

  1. Via het UWV (publiek)
  2. Als WGA-eigenrisicodrager bij een verzekeraar (privaat)

Als eigenrisicodrager heb je als werkgever meer controle. Zo kun je zelf bepalen hoe je het risico wil afdekken en welke re-integratie-activiteiten je wil ondernemen. Ook kan de premie lager zijn dan de premie die aan het UWV betaald zou worden. Een voordeel van een publieke verzekering via het UWV is dat het weinig administratie vergt. Verder hangt de beste keuze onder meer af van het aantal lopende ziektegevallen, de grootte van je bedrijf en de sector waarin je bedrijf actief is.

Collectieve ongevallenverzekering

Waar wordt gewerkt, gebeuren soms ongelukken. Die kunnen ernstige gevolgen hebben, van blijvende invaliditeit tot overlijden. Met een collectieve ongevallenverzekering zijn je medewerkers bij dit soort situaties verzekerd van financiële ondersteuning. Hiermee profileer je jezelf als een betrokken werkgever.

Een collectieve ongevallenverzekering is niet wettelijk verplicht, wel zijn er steeds meer CAO's waarin deze polis als verplichting is opgenomen.

Collectieve pensioenregeling

Bedrijven zijn wettelijk niet verplicht om pensioen op te bouwen voor hun medewerkers, mits dit zo in de CAO is afgesproken. Het getuigt wel van goed werkgeverschap wanneer je dit voor het personeel hebt geregeld. Zij zien het als een fijne secundaire arbeidsvoorwaarde.

Ziektewet eigenrisicodrager

Je kunt ervoor kiezen om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. Samen met een bedrijfsarts of arbodienst voer je dan zelf het preventie- en verzuimbeleid uit en betaal je zelf de ziektewet-uitkering bij een zieke werknemer. Als eigenrisicodrager moet je dus kennis in huis hebben, of inkopen, en een eigen verzuimadministratie bijhouden.

Overweeg je hulp in te kopen om zo eigenrisicodrager te kunnen worden voor de Ziektewet? Dan sluit je hiervoor een Ziektewet eigenrisicodragerverzekering af. De verzekeraar staat je bij en dekt de uitkering, maar als werkgever blijf je verantwoordelijk. Hierbij hebben zowel de werkgever als de verzekeraar belang om re-integratie inspanningen te bekostigen, om zo de uitkering te kunnen beperken. Dit komt in de praktijk echter nauwelijks voor.

AVB

Als ondernemer kun je aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en zaken die door jouzelf of door een medewerker is veroorzaakt. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt deze schade. Deze verzekering is niet verplicht, maar in veel situaties wel noodzakelijk. Er zijn leveranciers en brancheorganisaties die een AVB eisen.

Vraag vrijblijvend een gesprek aan over zakelijke verzekeringen

phone

Hulp nodig?

Bellen

Bel met één van onze medewerkers

Heb je de Rabo App?

Bel ons dan met de app. Ga naar 'Service', kies 'Contact' en kies 'Bel met één van onze medewerkers'. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.

Of kies hier het gewenste nummer