Compensatie-aanbod

Klanten die hiervoor in aanmerking komen, ontvingen voor eind 2019 een aanbiedingsbrief met een aanbod voor compensatie. Heb je een aanbiedingsbrief ontvangen die nog niet is beoordeeld door de onafhankelijke beoordelaar? Dan vindt deze beoordeling nog plaats, samen met de beoordeling van de afsluitende brief. Over de uitkomst van deze beoordeling ontvang je een brief. Het versturen van de afsluitende brieven en de beoordelingen door de onafhankelijke beoordelaar gaan door in 2021.

In niet alle gevallen is het aanbod uit de aanbiedingsbrief al beoordeeld door de verplicht gestelde onafhankelijke beoordelaar. De beoordeling gebeurt dan achteraf, samen met de beoordeling van de afsluitende brief. In deze afsluitende brief staan het eindbedrag per de betaaldatum en de eventuele definitieve herstelacties aan nog lopende rentederivaten en/of leningen.

Mocht na de onafhankelijke beoordeling door de onafhankelijke beoordelaar blijken dat ons aanbod hoger had moeten zijn, dan ontvang je alsnog het verschil. Mocht na de onafhankelijke beoordeling door de onafhankelijke beoordelaar blijken dat ons aanbod lager had moeten zijn, dan mag je het verschil houden.

Bekijk de video "Toelichting aanbiedingsbrief voor compensatie rentederivaten" op https://youtu.be/KhvDX1av-jk

Toelichting aanbiedingsbrief voor compensatie rentederivaten

De uitgebreide aanbiedingsbrief bevat meerdere bijlagen. Daarom vind je de inhoud op hoofdlijnen terug in onderstaande animatievideo.

Veelgestelde vragen over het compensatie-aanbod

Wat is de planning?

Klanten die hiervoor in aanmerking komen, ontvingen voor eind 2019 een aanbiedingsbrief met een aanbod voor compensatie. Heb je een aanbiedingsbrief ontvangen die nog niet is beoordeeld door de onafhankelijke beoordelaar? Dan vindt deze beoordeling nog plaats, samen met de beoordeling van de afsluitende brief. Over de uitkomst van deze beoordeling ontvang je een brief. Het versturen van de afsluitende brieven en de beoordelingen door de onafhankelijke beoordelaar zal worden afgerond in 2021.

Kan het aanbod uit de aanbiedingsbrief verschillen van het volledig voorschot?

Ja, dat kan. Als het bedrag in de aanbiedingsbrief hoger is dan het bedrag van het volledige voorschot, ontvang je het verschil (inclusief rente). Als het bedrag lager is, mag je het verschil houden.

Wat is het verschil tussen een beoordeling vooraf en achteraf?

Er is geen verschil in de beoordeling door de verplicht gestelde onafhankelijke beoordelaar van het aanbod. Het voordeel van beoordeling door onafhankelijke beoordelaar achteraf is dat je eerder ons aanbod ontvangt en je al eerder over het bedrag kunt beschikken.

Wanneer vindt de beoordeling door de onafhankelijke beoordelaar van de aanbiedingsbrief achteraf plaats?

De beoordeling van het aanbod voor compensatie uit de aanbiedingsbrieven met een beoordeling achteraf door de onafhankelijke beoordelaar gebeurt tegelijkertijd met de beoordeling van de afsluitende brief met het eindbedrag. Je ontvangt hierover een brief.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het compensatie-aanbod uit de aanbiedingsbrief?

Als je het niet eens bent met het aanbod voor compensatie uit de aanbiedingsbrief, kun je een bezwaar indienen tegen de uitvoering van het herstelkader via het Contact Centrum Rentederivaten. Je kunt dan nieuwe (financiële) gegevens aanleveren. Wij bekijken jouw situatie dan graag nog een keer. Ook kun je over bepaalde zaken van het aanbod ‘bindend advies’ aanvragen. Je moet dan wel eerst het aanbod accepteren. Meer hierover lees je in de aanbiedingsbrief.

Ook voor klachten over de behandeling van jouw rentederivatendossier kun je een e-mail sturen aan het Contact Centrum Rentederivaten:

herbeoordeling.rentederivaten@rabobank.nl.
Wat is finale kwijting?

Als je het aanbod uit de aanbiedingsbrief accepteert, dan geef je finale kwijting. Je kunt Rabobank dan niet meer aansprakelijk stellen voor je rentederivatendossier.

Wat gebeurt er als ik aanbod niet accepteer?

Als je het aanbod volgens het herstelkader niet accepteert, kan je dit doorgeven via het Contact Centrum Rentederivaten.

Als je een aanbiedingsbrief hebt ontvangen met een aanbod dat al is beoordeeld door de externe beoordelaar, dan vervalt ons aanbod 12 weken na dagtekening van de aanbiedingsbrief. De herbeoordeling volgens het herstelkader wordt dan beëindigd en eventuele ontvangen voorschotten zoals het coulance voorschot en het volledig voorschot moeten worden terugbetaald.

Als je een aanbiedingsbrief hebt ontvangen met een aanbod dat nog niet is beoordeeld door de onafhankelijke beoordelaar en je accepteert dit aanbod niet, dan ontvang je nog een aanbod dat wel al is beoordeeld. Dit geldt ook als je niet binnen de gestelde termijn het aanbod uit jouw aanbiedingsbrief accepteert. Pas als je dit vooraf beoordeelde aanbod niet accepteert, wordt de beoordeling beëindigd en moeten eventuele ontvangen voorschotten worden terugbetaald.

Let op: als het nieuwe, door de onafhankelijke beoordelaar beoordeelde aanbod lager is, kan je geen aanspraak meer maken op het eerdere aanbod. Accepteer je het aanbod met een beoordeling achteraf wel en blijkt na beoordeling dat het aanbod hoger had moeten zijn, dan ontvang je het verschil (inclusief wettelijke rente). Je loopt dan dus niet het risico dat het aanbod lager wordt, maar je kunt na akkoord geen klacht meer indienen of naar de rechter gaan omdat je ons finale kwijting hebt gegeven.

Wanneer moet ik het voorschot terugbetalen?

Als je de eventuele ontvangen voorschotten moet terugbetalen omdat je het aanbod dat al is beoordeeld door de onafhankelijke beoordelaar niet accepteert, dan ontvang je een brief met het bedrag dat je moet terugbetalen.

Wat kan ik doen als ik vragen heb over het aanbod uit de aanbiedingsbrief?

Als je vragen hebt over ons compensatie-aanbod, het er niet mee eens bent of het aanbod niet accepteert, dan kun je:

ons bellen of mailen met je vraag; bindend advies aanvragen; een klacht indienen; het voorleggen aan de rechter of het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid).

Wil je bellen of mailen over je vraag?

Heb je een vraag of zit er volgens jou een fout in ons aanbod? Neem dan contact op met het Contact Centrum Rentederivaten via 030-2130860, of herbeoordeling.rentederivaten@rabobank.nl.

Wil je bindend advies aanvragen?

Als je het niet eens bent met ons aanbod uit de aanbiedingsbrief, kun je bindend advies aanvragen bij de onafhankelijke Geschillencommissie UHK MKB-Rentederivaten.

Volgens het herstelkader kun je alleen bindend advies aanvragen als je ons aanbod verder accepteert en ons dus finale kwijting geeft. Ook accepteer je (bij voorbaat) de uitspraak van de Geschillencommissie. Als je ons aanbod niet accepteert, kun je dus geen bindend advies aanvragen. Vanaf de datum van je ondertekening heb je vier weken om bindend advies aan te vragen. Dit kun je doen via bijlage 6 van onze aanbiedingsbrief.

Je kunt alleen in de volgende gevallen bindend advies aanvragen bij de Geschillencommissie:

Je kunt aantonen dat wij bij de aanbieding van herstel de zogeheten ‘vaste kern’ van jouw rekening-courant verkeerd hebben vastgesteld, waardoor ten onrechte (een deel van) jouw rekening-courant wordt aangemerkt als een lening die door jouw rentederivaat kan worden afgedekt (paragraaf 3.3.4 onder c van het herstelkader). Rabobank heeft juist wel of juist niet leningen in aanmerking genomen voor de afdekking van jouw rentederivaat, terwijl dat volgens jou onjuist is (paragraaf 3.3.4 onder d van het herstelkader). Rabobank heeft je herstel van een overhedge aangeboden dat volgens jou niet het beoogde gevolg was bij het aangaan van jouw lening of rentederivaat (paragraaf 3.3.7 van het herstelkader).

De kosten voor het aanvragen van bindend advies zijn € 250,-. Als de Geschillencommissie je gelijk geeft, ontvang je dit bedrag terug.

Meer informatie over bindend advies, bijvoorbeeld waaraan de aanvraag moet voldoen, kun je lezen in het Reglement Bindend Advies van de Derivatencommissie. Dit staat onder het kopje ‘Publicaties’ op www.derivatencommissie.nl.

Wil je een klacht indienen?

Als je ons aanbod niet accepteert, kun je ook een klacht bij ons indienen. Dat kan via het Contact Centrum Rentederivaten. Je kunt hen telefonisch bereiken via 030-2130860, of met een e-mail: herbeoordeling.rentederivaten@rabobank.nl.

Wat is de hoogte van het eindbedrag op de betaaldatum?

De hoogte van het eindbedrag op de betaaldatum is pas bekend als je de afsluitende brief met het eindbedrag ontvangt. Het eindbedrag bestaat uit de compensatie per 30 december 2016 met daarin meegenomen de wettelijke rente. Daarnaast zijn er nog andere variabelen die ervoor kunnen zorgen dat het eindbedrag anders is dan het aanbod voor compensatie uit de aanbiedingsbrief, zoals:

de eventuele compensatie plus de wettelijke rente over de periode vanaf de peildatum tot en met de betaaldatum; de eventuele vergoeding voor de gemaakte kosten aan een belangenorganisatie en/of financieel-technisch adviseur (een accountant valt hier in beginsel niet onder) en/of advocaat die je hebt gedeclareerd; het eventueel uitbetaalde voorschot op de compensatie; de eventuele financiële tegemoetkoming(en) die je hebt ontvangen na 30 december 2016. Dit kan betekenen dat de definitieve compensatie € 0,- is. Dit wordt zichtbaar bij het eindbedrag in de afsluitende brief.
Welke advieskosten komen in aanmerking voor een vergoeding?

Volgens het herstelkader keren we de kosten uit die in aanmerking komen voor een vergoeding als u voor 1 maart 2016:

op individuele basis een advocaat en/of een financieel-technisch adviseur (een accountant valt hier in beginsel niet onder) heeft ingeschakeld voor een klacht, aanspraak en/of vordering over het rentederivaat; heeft aangesloten bij een belangenorganisatie.

Binnen deze regeling vallen alleen kosten die zijn heeft gemaakt tot en met 19 december 2016. Dit is de datum waarop de Derivatencommissie het definitieve herstelkader presenteerde. De vergoeding geldt niet voor de btw die over deze kosten is betaald. Zodra je het aanbod voor compensatie ondertekent, kun je geen nieuwe kosten meer declareren.