Geen herbeoordeling?

Je ontvangt een brief als je niet in aanmerking komt voor een herbeoordeling volgens het herstelkader. Bijvoorbeeld omdat je volgens het herstelkader 'professioneel' of 'deskundig' was toen je het rentederivaat afsloot.

Het kan zijn dat jouw rentederivaten al (gedeeltelijk) beoordeeld zijn voordat het uniform herstelkader rentederivaten werd vastgesteld. In dat geval zal Rabobank deze eerdere beoordeling op eigen initiatief afronden als blijkt dat jouw rentederivaten (deels) niet binnen het bereik van het herstelkader vallen. Bij deze beoordeling kijken we naar de advisering van Rabobank, de informatieverstrekking, de afgesloten rentederivaten en leningen en je situatie bij het afsluiten van de rentederivaten. Je ontvangt in de loop van 2019 of 2020 automatisch een brief als je in aanmerking komt voor een vergoeding volgens deze beoordeling.

Veelgestelde vragen over de herbeoordeling

Wanneer kom ik niet in aanmerking voor een herbeoordeling?

Er zijn verschillende redenen waarom een rentederivaat niet wordt herbeoordeeld:

het rentederivaat liep niet (gedurende enige periode) tussen 1 april 2011 en 1 april 2014; je wordt volgens het herstelkader als ‘professioneel’ aangemerkt; je wordt volgens het herstelkader als ‘deskundig’ aangemerkt; uit de gegevens die wij van je hebben, blijkt dat je op het moment dat je de rentederivaten afsloot niet woonachtig of statutair gevestigd was in Nederland en geen werkelijke vestiging van het bedrijf in Nederland had (ongeacht de nationaliteit of rechtsvorm).
Meer hierover lees je op www.derivatencommissie.nl.
Wanneer ben ik volgens het herstelkader ‘professioneel’?

Het herstelkader zegt dat je professioneel was als jij of de groep waarvan je deel uitmaakte, op het moment van afsluiten van je rentederivaat aan minimaal twee van de drie onderstaande criteria voldeed:

een balanstotaal van minimaal €20 miljoen; een omzet van minimaal €40 miljoen; een totaal eigen vermogen van minimaal €2 miljoen.

Bij het toetsen kijken we naar je (concept)jaarrekening, jaarcijfers die zijn gebruikt bij een financieringsaanvraag of financiële gegevens van Company Info. Daarbij gaat het om je financiële situatie in het jaar voordat je jouw rentederivaten afsloot. Als we deze gegevens niet kunnen vinden, gebruiken we de gegevens uit het jaar waarin je jouw rentederivaten afsloot. Als je onderdeel uitmaakte van een groep op het moment van het afsluiten van het rentederivaat, hanteren we de geconsolideerde jaarcijfers van deze groep. Als deze niet beschikbaar zijn, worden alsnog de enkelvoudige cijfers gehanteerd. Het kan dus zo zijn dat je wél onderdeel uitmaakte van een groep, maar dat alsnog de enkelvoudige cijfers zijn gebruikt.

Wanneer is iemand volgens het herstelkader ‘deskundig’?

Er zijn verschillende redenen waarom je als ‘deskundig’ kan worden aangemerkt zoals:

Opt-up (paragraaf 3.1.12 a uit het herstelkader)

Volgens het herstelkader ben je ‘deskundig’ als je een zogenaamde ‘opt-up’ hebt gekregen zoals bedoeld in artikel 4:18c van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en daarmee geclassificeerd bent als ‘professioneel belegger’.

Vastgoed en effecten (paragraaf 3.1.12 b uit het herstelkader)

Volgens het herstelkader ben je ‘deskundig’ als op het moment van afsluiten van de rentederivaten minimaal € 10 miljoen van het vermogen bestond uit vastgoed (bestaand en/of in ontwikkeling), financiële activa gerelateerd aan vastgoed en/of uit effecten.

Treasury-statuut/beleid (paragraaf 3.1.12 c uit het herstelkader)

Volgens het herstelkader ben je ‘deskundig’ als je op het moment van afsluiten van de rentederivaten een treasury-statuut en/of een schriftelijk treasury-beleid had waarin expliciet vermeld staat hoe je omgaat met het gebruik van rentederivaten.

Treasury-ervaring (paragraaf 3.1.12.d(i), e en f uit het herstelkader)

Volgens het herstelkader ben je ‘deskundig’ als je op het moment van afsluiten van de rentederivaten minstens vijf jaar specialistische treasury-ervaring hebt opgedaan bij een bank, treasury-adviesorganisatie, vermogensbeheerder en/of treasury-afdeling van een grootzakelijke onderneming.

Onafhankelijk adviseur (paragraaf 3.1.12d(ii) uit het herstelkader)

Volgens het herstelkader ben je ‘deskundig’ als je op het moment van afsluiten van de rentederivaten werd bijgestaan door een van de bank onafhankelijk adviseur met minstens vijf jaar specialistische treasury-ervaring. Deze ervaring moet zijn opgedaan bij een bank, treasury-adviesorganisatie, vermogensbeheerder en/of treasury-afdeling van een grootzakelijke onderneming.

Waarom worden de financiële gegevens afgenomen bij Company Info?

Bij de toetsing op professionaliteit worden de jaarcijfers gebruikt die we van Company Info afnemen. Company Info verzamelt originele jaarrekeningen uit websites van bedrijven en van de Kamer van Koophandel. Hierdoor weten we zeker dat de cijfers die we gebruiken door de klant zelf gedeponeerd zijn.

Ik ben het niet eens met de conclusie dat mijn rentederivaten niet worden herbeoordeeld. Wat kan ik doen?

Als je het niet met onze conclusie eens bent, kun je hiertegen bezwaar maken tot 12 weken na het versturen van de brief waarin wordt gemeld dat jouw rentederivaten niet worden herbeoordeeld. Lever hiervoor (financiële) gegevens aan van het moment waarop je het rentederivaat afsloot of zo dicht mogelijk op die datum. Wij bekijken jouw situatie dan graag nog een keer. Dit geldt ook als je beschikt over geconsolideerde gegevens in plaats van de door ons gebruikte enkelvoudige gegevens. Je kunt bezwaar maken via het Contact Centrum Rentederivaten. Dit is te bereiken via je Rabobank en per e-mail: herbeoordeling.rentederivaten@rabobank.nl.

Heb je een rentederivaat afgesloten bij een andere bank en is deze later overgezet naar Rabobank? Dan hebben wij bij onze toetsing of jouw rentederivaat in aanmerking komt voor een herbeoordeling gekeken naar jouw situatie op het moment dat jouw rentederivaten naar Rabobank zijn overgegaan. Het kan zijn dat je tijdens het afsluiten van jouw rentederivaten bij de andere bank ‘niet-professioneel’ was. In dat geval komen jouw rentederivaten wellicht wel in aanmerking voor een herbeoordeling. Als je ons jouw financiële gegevens stuurt waaruit blijkt dat je toen ‘niet-professioneel’ was, bekijken wij je situatie graag nog een keer. Wellicht kun je voor (een deel van) deze gegevens terecht bij de bank waar je jouw rentederivaten hebt afgesloten.