Benoeming nieuwe ledenraadsleden Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland

16 december 2021 12:06

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland

Benoeming nieuwe ledenraadsleden Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland

Wisselingen in de ledenraad van jouw lokale bank

De ledenraad behartigt jouw belangen als lid en klant. Zij is sparringpartner voor directie en raad van commissarissen. In de samenstelling van de ledenraad zijn elk jaar wisselingen. Zoals aangekondigd in het november-nummer van ons ledenblad Rabo &Co leest u hier welke ledenraadsleden nieuw zijn benoemd. De kandidaten zijn in november voorgedragen via onze website en hierop zijn geen bezwaren geuit. Ook zijn er geen tegenkandidaten ingediend. Omdat er sprake was van een passende voordracht (evenveel kandidaten als vacatures) hoeven er geen verkiezingen te worden gehouden; de voorgestelde kandidaten zijn automatisch benoemd.

Benoeming nieuwe ledenraadsleden Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland

Per 1 januari 2022 treden toe tot de ledenraad van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland: René van Dijk uit Menaldum, Robert Witmond uit Dronrijp, Jacqueline Vissers uit Witmarsum, Jentje de Boer uit Leeuwarden, Remco Swart uit Sint-Annaparochie, Geu Luik uit Leeuwarden, Jelle Scholte uit Leeuwarden en Sikko Klaver uit Stiens.

In 2021 zijn afgetreden: Christiaan Hegie uit Scharnegoutum, Trijntje Buma uit Leeuwarden (inmiddels Groningen), Cécile Frencken uit Leeuwarden, Jan Maarten Langbroek uit Leeuwarden, Hendrik Schuurmans uit Wergea en Jan Wassenaar uit Menaam.

Pieter van Dijk uit Franeker, Tom van den Berg uit Harlingen, Marijke Rosier uit Marsum, Alle Faber uit Leeuwarden en Lieuwe Hansma uit Oudeschoot zijn herbenoemd voor een nieuwe zittingstermijn.