Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabobank Coöperatiefonds

Via het Rabobank Coöperatiefonds steunt onze bank initiatieven die regio Noordenveld West Groningen versterken. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds dient te worden aangetoond dat de donatie bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van ons werkgebied.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Coöperatiefonds.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De aanvraag draagt bij aan het versterken van de regio op het gebied van Duurzamer Wonen, Iedereen Financieel Gezonder, Duurzamer groeien en Duurzamere voeding.Het initiatief waarvoor de aanvraag wordt gedaan, is voor een breed publiek bereikbaar in de gemeenten Het Hogeland, Noordenveld en Westerkwartier.De aanvrager is een vereniging, stichting of coöperatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.De aanvrager is klant van de Rabobank.De aanvraag wordt binnen een jaar na toekenning uitgevoerd.Een aanvrager ontvangt niet vaker dan één keer per twee jaar een bijdrage.Een bijdrage is eenmalig per project/ activiteit.De aanvraag beslaat maximaal 50% van de begroting.De toegekende bijdrage vervalt als de activiteit niet doorgaat.Als tegenprestatie verwachten wij dat de naam van de Rabobank wordt vermeld en dat de Rabobank melding mag doen van de donatie in haar communicatie (intern- en extern).Aanvragen van verenigingen of stichtingen die al een bijdrage krijgen door sponsoring, een bijdrage uit de Rabobank Clubkas Campagne, Rabo Versterkt of het Leefbaarheidsfonds worden niet expliciet uitgesloten. De commissie kan bij positieve besluitvorming over de aanvraag besluiten de eerder geschonken bijdrage in mindering te brengen.Maximaal 1000 euro per verzorgingsgebied van een AED.Maximaal 5000 euro voor bestedingsdoelen die bijdragen aan het energiezuinig maken of verduurzamen van de vereniging of stichting.Maximaal 5000 euro voor aanvragen betreffende invulling sportaccommodaties.Maximaal 5000 euro voor muziekinstrumenten.Maximaal 5000 euro voor ‘beweegtuinen’.Maximaal 2500 euro voor aanpassing van schoolpleinen op voorwaarde dat het plein ook na schooltijd open is voor gebruik.

Niet in aanmerking komen:

Aanvragen met een winstoogmerk.Aanvragen waarbij een bijdrage wordt gevraagd in reguliere exploitatiekosten of loonkosten van derden.Aanvragen van terugkerende activiteiten (m.u.v. evenementen die voor een eerste keer worden georganiseerd en bij succes de intentie hebben om structureel te worden).Aanvragen voor bouw, onderhoud of renovatie aan onroerende goederen.Aanvragen die gevaarlijk of belastend zijn voor deelnemers, publiek of milieu.Aanvragen met een politiek of religieus doel.Prijzen voor loterijen en andere (kans)spelen.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de Ledenadviescommissie Coöperatiefonds, een mix van ledenraadsleden en medewerkers van de Rabobank. De adviescommissie beoordeelt of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vind je de datum waarop jouw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn. Het is belangrijk dat de complete aanvraag tijdig bij ons binnen is. Een complete aanvraag bestaat uit het online aanvraagformlier plus een projectplan met begroting en dekkingsplan.

Deadlines aanvragen Data beoordelingen
1 februari 1 maart
1 juni 1 juli
1 november 1 december

Aanvraag indienen