Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

De Rabobank begon ooit als een coöperatie, om oplossingen te vinden waar iedereen beter van werd. De wereld ziet er intussen heel anders uit en onze klanten hebben andere behoeften dan toen. Maar onze mentaliteit is nog steeds hetzelfde: altijd op zoek naar manieren om onze gezamenlijke leefwereld te versterken.

Het Nederlandse verenigingsleven vormt het hart van het sponsorbeleid van de Rabobank. Rabobank ondersteunt sport en cultuur in de breedste zin van het woord. Niet incidenteel, maar langdurig. Als lokale sponsor is de Rabobank nauw verbonden met een groot aantal verenigingen, stichtingen en clubs. Wij benaderen verenigingen proactief en daarom nemen wij op dit moment geen losse sponsorverzoeken in behandeling. Met onze sponsorrelaties werken we samen om de culturele, maatschappelijke en sportieve ambities van verenigingen in het werkgebied van Rabobank Zaanstreek op een duurzame manier te versterken. Dit doen wij op drie manieren; via verengingsondersteuning, via sponsorprojecten en via Rabo ClubSupport. We organiseren ook workshops en masterclasses over: Geld genereren met sponsoring en crowdfunding, Modern besturen, Vrijwilligersmanagement.

Rabobank Zaanstreek sponsort een selectief aantal verenigingen en stichtingen in ons werkgebied op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Bij sponsoring draait alles om een meerjarig partnership: wat kunnen we op een lange termijn voor elkaar betekenen? Zo maken we beide een sprong vooruit. Het gaat bij sponsoring om verenigingen en stichtingen met een breed draagvlak. Eén van de uitgangspunten voor sponsoring is dat de Rabobank de clubs zelf benadert die zij wil sponsoren. Het is niet meer mogelijk voor clubs om sponsoring aan te vragen.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Coöperatiefonds

Met donaties uit het Coöperatiefonds steunen wij activiteiten en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de maatschappelijke en economische omgeving binnen de Zaanstreek. Donaties uit het Coöperatiefonds worden beoordeeld door een fondsbestuur, bestaande uit ledenraadsleden, leden en medewerkers van de bank.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Coöperatiefonds.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De aanvraag komt van een vereniging, stichting of coöperatie.De organisatie is klant van Rabobank Zaanstreek.De aanvraag dient voorzien te zijn van een duidelijke doelomschrijving, een plan van aanpak, een kostenbegroting en de inbreng van de betrokkenen;Het project levert een bijdrage aan het economisch welzijn van, de duurzaamheid en/of de leefbaarheid van de lokale samenleving;Het project waarvoor de aanvraag wordt ingediend, vindt plaats in het werkgebied van Rabobank Zaanstreek;Het project dient bij voorkeur innovatief te zijn;Voor het project zal draagvlak aanwezig moeten zijn onder de verschillende bevolkingsgroepen in de lokale samenleving;Aan het project of de organisatie mogen geen commerciële doelstellingen en geen winstoogmerk verbonden zijn.

De aanvragen voor het coöperatiefonds worden beoordeeld door het fondsbestuur coöperatiefonds op een kwartaalvergadering. Voor het bewaken van het kader, waarbinnen deze beoordeling plaats moet vinden, worden de volgende criteria gehanteerd:

Projecten die het belang van de bank kunnen schaden, zullen niet worden ondersteund;Aanvragen ten bate van een individueel persoon komen niet in aanmerking voor ondersteuning;De organisatie moet professioneel en betrouwbaar zijn;Aanvragen met betrekking tot religieuze of politieke projecten worden niet gehonoreerd;In het verlengde hiervan worden aanvragen voor restauratie van praktiserende religieuze instellingen niet in behandeling genomen indien deze nog in functie zijn; Aanvragen die de leefbaarheid in de samenleving aantasten, bijvoorbeeld milieubelastende projecten, worden niet in behandeling genomen;Aanvragen in het kader van sponsoring vallen buiten de kaders van het coöperatiefonds;Aanvragen moeten met grote waarschijnlijkheid op korte termijn (maximaal binnen één jaar) uitvoerbaar zijn;Aanvragen voor projecten die reeds gerealiseerd zijn, worden niet in behandeling genomen;Projecten kunnen maximaal voor drie jaar ondersteuning vanuit het coöperatiefonds in aanmerking komen; Rabobank vraagt bij toekenning van een bijdrage om een garantie ten aanzien van branche-exclusiviteit. Wij willen in onze branche - bancaire dienstverlening, maar ook verzekeringen en dergelijke - de enige ondersteunende partij van een project zijn. Uitsluitend volledige verzoeken worden in behandeling genomen;Expliciete financieringstekorten worden niet ondersteund. Onder expliciete financieringstekorten worden onder andere verstaan betalingsachterstanden, verliezen en schulden.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

Elk kwartaal beslist ons fondsbestuur Coöperatiefonds welke projecten een donatie krijgen. Uw aanvraag dient twee weken voor onze vergadering van het fondsbestuur bij ons binnen zijn. Uiterlijk twee weken na deze vergadering ontvangt u van ons bericht.

In 2021 behandelt het fondsbestuur de aanvragen op:

Deadlines aanvragenData beoordelingen
dinsdag 7 maart 2021dinsdag 23 maart 2021
dinsdag 15 juni 2021dinsdag 29 juni 2021
dinsdag 14 september 2021dinsdag 28 september 2021
dinsdag 2 november 2021dinsdag 16 november 2021
Aanvraag indienen

Rabo Verenigingsondersteuning

In samenwerking met NOC*NSF, LKCA en Kunstbende ondersteunen wij de verenigingen en stichtingen bij het invullen van hun ambities op gebied van financiën, bestuur, gezondheid, duurzaamheid en maatschappelijke rol. Door verenigingen en stichtingen te ondersteunen met het daadwerkelijk invullen van hun ambities creëren ze nieuwe inkomstenbronnen, binden ze nieuwe vrijwilligers aan zich en maakt het de vereniging/stichting zelfredzamer en toekomstbestendig. Ondersteuning bestaat niet langer alleen uit financiële ondersteuning en vrijwilligersinzet, maar vooral uit intensieve begeleiding. Met Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank bieden we verenigingen en stichtingen onder andere intensieve begeleiding op maat, masterclasses en workshops ondersteund door professionals die alle expertise in huis hebben om de ambities van jouw club waar te maken.

Wil je meer weten wat Rabo Verenigingsondersteuning voor jouw club kan betekenen?

Neem contact met ons op