Grondcoöperatie: boer en burger werken samen

24 januari 2022 9:55

Voor boeren is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen de ecologische en economische potentie van landbouwgrond. Omdat daar hoge kosten aan zijn verbonden, brengt de Grondcoöperatie boer en burger bijeen om hier samen in op te trekken. Goed voor de weidevogels & goed voor de biodiversiteit!

Verzend het artikel per e-mail
Man in veld

Boer en burger streven samen naar ecologische balans

De Grondcoöperatie zoekt partijen die privaat geld inleggen, om zo samen te investeren in grond met ecologisch potentieel. Met deze partijen stelt de coöperatie vervolgens een inrichtingsplan vast, om de grond tegen een redelijke vergoeding te verpachten aan agrariërs die deze grond (deels) als eigenaar gebruiken.

Grondcoöperatie & Rabobank

Rabobank is vanuit haar missie Banking4Food als kennispartner betrokken bij de grondcoöperatie en maakt samen met partijen als LTO, NAJK en natuur- en milieuorganisaties deel uit van de klankbordgroep.


Banking for Food

De transitie naar een toekomstbestendige Food & Agri sector is belangrijk. We zetten onze kennis, netwerk en financiële oplossingen in om initiatieven zoals kringlooplandbouw en verdere verduurzaming van de sector mogelijk te maken.