Beleggen in Rabobank Certificaten

Rabobank Certificaten zijn certificaten van participaties zonder einddatum die zijn uitgegeven door de Rabobank (via Stichting AK Rabobank Certificaten). Rabobank Certificaten zijn verhandelbaar via Euronext Amsterdam. Met de certificaten investeer je in de Rabobank, een coöperatieve bank met leden in plaats van aandeelhouders.

Diep achtergesteld beleggingsproduct

Een Rabobank Certificaat is een diep achtergesteld beleggingsproduct. Dit betekent dat certificaathouders bij een eventueel faillissement van de Rabobank als laatste worden uitbetaald, na alle schuldeisers.

Vergadering houders Rabobank Certificaten

Op 25 mei 2021 heeft de jaarlijkse vergadering van certificaathouders plaatsgevonden. De notulen van deze vergadering zijn geplaatst bij ‘Documenten’.

“Rabobank is voornemens een uitzonderlijke kwartaalvergoeding van EUR 1,21478 uit te keren per Rabobank Certificaat op 29 december 2021”

Rabobank kondigt aan voornemens te zijn op 29 december 2021 een uitzonderlijke kwartaalvergoeding van EUR 1,21478 per Rabobank Certificaat (dit komt neer op 4,859% over de nominale waarde) uit te keren, en herhaalt haar intentie om daarna terug te keren naar haar vergoedingenbeleid.

Lees het actuele nieuwsbericht

Meer over Rabobank Certificaten

Kenmerken

Vergoedingen

Raadpleeg voor het actuele vergoedingenbeleid ten aanzien van Rabobank Certificaten de tab 'Vergoedingenbeleid'.

Eigen vermogen

Rabobank Certificaten zijn certificaten van participaties die door de Rabobank worden uitgegeven. De participaties tellen mee als eigen vermogen van de Rabobank. Dit betekent dat, als de Rabobank failliet zou gaan, de Rabobank Certificaathouders pas (een deel van) hun inleg terugkrijgen als alle schuldeisers zijn afgelost en er dan nog geld over is. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot een lagere liquiditeit en/of meer volatiele koersvorming voor de Rabobank Certificaten.

Vanuit de Europese richtlijn ‘herstel en afwikkeling van banken’ (‘BRRD’) kunnen Rabobank Certificaathouders ook (een deel van) hun inleg verliezen wanneer de Rabobank door de toezichthouder wordt betiteld als ‘niet langer levensvatbaar’ of ‘waarschijnlijk niet langer levensvatbaar’. Daarmee hebben Certificaathouders in die situaties kans om ook al in een eerder stadium dan faillissement de inleg op hun Rabobank Certificaten of een gedeelte daarvan te verliezen. Dit wordt ook wel aangeduid als het bail-in risico.

Geen einddatum

Rabobank Certificaten hebben geen einddatum. Dat betekent dat deze nooit worden afgelost. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de Rabobank Certificaten wel worden ingetrokken. Bij intrekking ontvangt je € 25 per Rabobank Certificaat, op voorwaarde dat het vermogen van de Rabobank toereikend is.

Vergoedingenbeleid

Het actuele beoogde vergoedingenbeleid van Rabobank conform het Participatiereglement (PDF) ten aanzien van de door haar uitgegeven Participaties (en via Stichting AK ten aanzien van de Rabobank Certificaten) is als volgt.

Vergoedingen

Rabobank verwacht op een Participatie (en via Stichting AK op een Rabobank Certificaat) op iedere Vergoedingbetaaldag over de op die dag eindigende Betaalperiode een Vergoeding te betalen die het hogere is van:

  1. € 0,40625; of, indien dit hoger is
  2. het driemaands rekenkundig gemiddelde (afgerond op twee decimalen) op jaarbasis van het effectieve rendement van de meest recente Referentielening (of, als er geen Referentielening is, de meest recente Vervangende Referentielening) over de laatste Berekeningsperiode die is geëindigd voor aanvang van die Betaalperiode, verhoogd met 1,5%-punt, berekend over de nominale waarde van € 25 gedeeld door vier.

Rabobank zal dit driemaands rekenkundig gemiddelde op dagelijkse grondslag bepalen en wekelijks publiceren op www.rabobank.nl en www.rabobank.com. De bepaling zal geschieden op basis van de informatie beschikbaar gesteld op de website van De Nederlandsche Bank N.V. of, als daar geen relevante informatie beschikbaar is, op basis van informatie uit een andere door Rabobank aangewezen bron. Als voor de bepaling gebruik wordt gemaakt van een Vervangende Referentielening, zal Rabobank dat publiceren op www.rabobank.nl en www.rabobank.com.

Vaststelling Vergoeding

"Berekeningsperiode" elke periode die loopt van aanvang 26 maart tot en met 25 juni, aanvang 26 juni tot en met 25 september, aanvang 26 september tot en met 25 december en aanvang 26 december tot en met 25 maart in ieder jaar;

"Betaalperiode" indien een Vergoeding wordt betaald, elke periode die loopt van aanvang 30 december tot en met 29 maart, aanvang 30 maart tot en met 29 juni, aanvang 30 juni tot en met 29 september, en aanvang 30 september tot en met 29 december in ieder jaar;

"Referentielening" een Nederlandse staatslening waarvan de resterende looptijd tussen de 9,5 en 10,5 jaar bedraagt of, als een dergelijke lening ontbreekt, een Nederlandse staatslening waarvan de resterende looptijd tussen de 9 en 11 jaar bedraagt; en

"Vervangende Referentielening" een lening of leningen die naar het oordeel van de raad van bestuur van Rabobank wat betreft rendement, aard, resterende looptijd en kredietwaardigheid van de debiteur(en) onder die lening(en) zoveel mogelijk aansluit(en) bij een Nederlandse staatslening met een resterende looptijd tussen de 9,5 en 10,5 jaar.

Het vergoedingenbeleid vormt niet meer dan een indicatie. Rabobank is op geen enkele manier gebonden aan dit vergoedingenbeleid en heeft volledige discretie om een hogere, lagere of geen enkele Vergoeding op de Participaties te betalen. Het al dan niet betalen van Vergoedingen op de Participaties (en via Stichting AK op de Rabobank Certificaten), de hoogte daarvan en de betaaldatum daarvan zijn ter volledige discretie van de raad van bestuur van Rabobank (zoals nader bepaald in het Participatiereglement (PDF).

De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Risico's

Er zijn verschillende risico's waarmee je rekening moet houden als je belegt in Rabobank Certificaten. Denk daarbij onder andere aan:

het risico van koersfluctuaties het risico van moeilijk kopen en verkopen (liquiditeitsrisico) het risico dat vergoedingen niet worden uitbetaaldhet risico op verlies van inleg het risico van een belegging zonder einddatum

Rabobank heeft de toepasselijkheid van de EU-Verordening over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) op Rabobank Certificaten beoordeeld en geconcludeerd dat Rabobank Certificaten niet als een PRIIP zijn aan te merken. Als gevolg hiervan is geen essentiële-informatiedocument nodig om Rabobank Certificaten te adviseren of verkopen aan EEA retail beleggers.

Voor een uitgebreid overzicht van de risico’s en voorwaarden verwijzen we je naar het meest recente prospectus uit 2017. Kijk voor actuele informatie waaronder informatie over de Rabobank en het geldende participatiereglement onder de tab 'Voorwaarden en statuten'.

Voorwaarden en statuten

Als je gaat beleggen, is het verstandig om je vooraf goed te informeren. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. De voorwaarden die aan Rabobank Certificaten verbonden zijn, blijken uit de meest actuele versie van de statuten van Rabobank, uit het participatiereglement en uit de administratievoorwaarden. Het prospectus geeft de informatie die nodig was om de Rabobank Certificaten te noteren aan de beurs, waaronder een beschrijving van de risico’s.

Lees actuele informatie over de Rabobank
Hoe werkt het

Via Rabo Internetbankieren of de Beleggen omgeving van de Rabo Bankieren App.

Orders doorgeven Rabobank Certificaten

Je kunt op de volgende manieren orders doorgeven voor koop of verkoop van Rabobank Certificaten:

Via Rabo Internetbankieren of de Rabo Bankieren App. Via het Service Centrum Beleggen: 088-7271155 (lokaal tarief) Hierbij geldt een vaste opslag van € 10 per order. Via je eigen Rabobank gedurende openingstijden. Voor een transactie via een adviseur geldt een vaste opslag van € 25 per order.
Meer lezen over het limiteren van een beleggingsorder

Handel je voor de eerste keer in Rabobank Certificaten, dan stellen we je een aantal vragen om te bepalen of je voldoende kennis en ervaring hebt met dit product, en of je tot de doelgroep van dit product behoort.

De Rabobank Certificaten worden primair verhandeld via Euronext Amsterdam. Handelsplatformen zoals Euronext verhandelen Rabobank Certificaten middels een zogenaamde “clean” verhandeling of “dirty” verhandeling. Een “clean” verhandeling betekent dat de opgelopen beoogde vergoeding apart van de koopprijs afgerekend wordt tussen koper en verkoper. Bij een “dirty” verhandeling is dit niet het geval, maar zal de verwachting die de markt heeft omtrent een beoogde vergoeding en de uitbetaling daarvan worden weerspiegeld in de koers. Zo kan bij een “dirty” verhandeling de gedurende de betaalperiode opgelopen beoogde vergoeding een opwaarts effect hebben op de koers, en kan de uitbetaling van een vergoeding een neerwaarts effect hebben omdat de koers zal worden “gecorrigeerd” met de hoogte van de uitbetaalde vergoeding. Zowel bij “clean” als “dirty” verhandeling blijven vanzelfsprekend andere factoren ook een rol spelen bij de bepaling van de koers.

Op dit moment is de verhandelmethodiek voor de Rabobank Certificaten 'clean'. Euronext kan de verhandelingsmethodiek op elk moment aanpassen.

Onafhankelijk van de wijze van verhandeling zoals op enig moment bepaald door het handelsplatform blijft de beoogde vergoeding een intentie en ter volledige discretie van de raad van bestuur van Rabobank. (Veranderingen in) de verhandelingswijze en/of de koers zelf geven geen enkele vorm van garantie over toekomstige vergoedingen.

Wil je meer lezen over het vergoedingenbeleid? Klik dan op het tweede kopje 'Vergoedingenbeleid' hierboven in dit blok.

Kosten

Bij aan- en verkoop van Rabobank Certificaten betaal je transactiekosten. Informatie over tarieven vind je in de Brochure Tarieven Beleggen bij de Rabobank.

Documenten

Wist je dat...

...aan beleggen risico’s verbonden zijn? De waarde van je belegging kan fluctueren en je kunt (een deel van) je inleg verliezen.