Flexibiliseren van de organisatie

De organisatie van een bedrijf is zelf ook een resource. Maar wel met voornamelijk niet-tastbare onderdelen, zoals processen, structuren en lerend vermogen. Hoe kan uw organisatie innovatief, wendbaar en flexibel worden en blijven?

De koers, missie en visie van uw bedrijf moeten duidelijk zijn. Een onduidelijke koers belemmert de flexibiliteit en de innovatiekracht. Want waar zijn alle inspanningen dan op gericht? Ook wanneer het bedrijf zijn koers verlegt: de mensen veranderen niet uit zichtzelf en het kost tijd om een organisatie in beweging te krijgen. Hier ligt een taak voor het middenmanagement. Dat moet de innovatie en nieuwe ideeën van collega’s opnemen en waar nodig doorzetten naar de directie. Stimulans is soms noodzakelijk om niet het bestaande product of dienst te verbeteren, maar juist met een compleet nieuw businessmodel te komen. 

Kennis uitwisselen binnen de keten

Kennis en data is de olie van de 21e eeuw. Maar in veel ketens van leveranciers en afnemers is er nog steeds een beperkte onderlinge afstemming. Dit ondanks technologische ontwikkelingen die het bijvoorbeeld mogelijk maken om data en kennis realtime uit te wisselen, met een grotere effectiviteit als gevolg. De opkomst van cloud- en big data-oplossingen biedt u de kans om tegen relatieve lage kosten de data binnen de waardeketen te analyseren. Afstemming en koppeling van data met de verschillende organisaties in een waardeketen kan bijvoorbeeld leiden tot efficiëntere inkoop van voorraad, effectievere productieprocessen en klantspecifiekere producten. Om het meeste uit big data te halen, is samenwerking binnen uw keten dus noodzakelijk. Die samenwerking biedt toegevoegde waarde (zowel op omzetverhogende als kostenverlagende activiteiten) en zorgt voor een zo goed mogelijke bediening van uw eindafnemers.

Innoveren buiten de eigen onderneming

Ondernemingen investeren steeds vaker in start-ups. Vooral voor grotere bedrijven kan dit een uitkomst zijn om interessante technologische ontwikkelingen op afstand in huis te hebben. Een start-up kan kennis ontwikkelen die op termijn voor uw bedrijf relevant is. Dat is een goede manier om die ontwikkeling niet zelf te hoeven opstarten. Vooral ook omdat start-ups beter dan grote bedrijven in staat zijn om kennis snel en efficiënt te ontwikkelen. Voorbeelden zijn Randstad Innovation Fund, KPN Ventures en DSM Venturing. De participaties kunnen zoveel mogelijk zelfstandig te werk gaan, maar wel gebruikmaken van de kennis en expertise van de investerende onderneming. Voor de start-up wordt het mogelijk om nieuwe (internationale) markten te betreden en onder meer gebruik te maken van technologieën en patenten van andere ondernemingen. 

Een alternatief voor deze methode is het buiten de onderneming plaatsen van een nieuw initiatief dat in het eigen bedrijf is ontstaan ('spin out'). Dat kan even succesvol zijn. Bekende voorbeelden zijn KNAB, een onderdeel van Aegon Bank, en InShared, een initiatief van Achmea. Xerox deed dit al in de jaren zeventig en inmiddels zijn uit dat nieuwe bedrijf weer diverse grote bedrijven ontstaan. Voorwaarde is wel dat deze initiatieven maximaal de ruimte krijgen en breed gedragen worden in de organisatie.  

Derden betrekken bij het productieproces

Consumenten en andere belanghebbenden willen steeds meer onderdeel uitmaken van het productieproces. Technologische ontwikkelingen maken dit mogelijk. Denk aan 3D-printing en 'customized production'. Organiseert uw onderneming die interactie, dan kunt u extra toegevoegde waarde leveren en producten of diensten aanbieden die nog beter aansluiten bij de klantvraag. Co-creatie heeft al vaak zijn nut bewezen. De belangrijkste voordelen zijn: waardevolle en relevantere kennis en een goede relatie tussen afnemer en aanbieder. Samenwerking stelt bedrijven daarnaast in staat innovaties sneller naar de markt te brengen, nieuwe markten te bereiken of kosten en/of capaciteit te delen. Het is wel zaak om voldoende kennis en ervaring in huis te houden om goed te kunnen aansturen, zodat uw bedrijf niet door klanten of leveranciers wordt bestuurd.

Ontdek het succes van Ultimaker 3D-printers

Finance-afdeling een meer prominente rol geven

Kortom: u kunt uw bedrijf meer wendbaar en flexibel maken op verschillende gebieden. Maar daarbij is het wel nodig dat ook de 'geldstromen' binnen uw onderneming mee kunnen veranderen. Hierbij krijgen geld en financiering een andere en belangrijkere rol dan voorheen. De finance-activiteiten van uw bedrijf moeten daarbij ook veel nauwer samenwerken met de business, zoals sales, productontwikkeling, business development en R&D. Dat vraagt bovendien andere vaardigheden van de traditionele financieel-administratieve afdelingen (treasury, planning en control). Met name in commercieel, communicatief en pro-actief opzicht.

In deze veranderende wereld is 'finance' immers niet meer het sluitstuk, maar u kunt het juist inzetten om meerwaarde te bieden aan uw klanten, door uw product of service te koppelen aan innovatieve financieringsoplossingen. Een goed voorbeeld: producenten van energiebesparende producten die afnemers 'gratis' het product leveren. De klant betaalt vervolgens de producent via de besparing die het hem oplevert gedurende de levensduur. Dit geeft de klant flexibiliteit (van bezit naar gebruik). Finance maakt het dus mogelijk om een ander verdienmodel te ontwikkelen.

Ook nieuwe wet- en regelgeving (bijvoorbeeld voor de financiële sector) zorgt voor een andere kijk op traditionele finance-activiteiten. De nog gangbare 'asset based finance' komt daarbij steeds meer onder druk te staan. Daarentegen wordt financiering op cashflow, dus op de performance, steeds belangrijker. Het bezit van assets zal daarmee minder garantie bieden voor de financier en dus minder garantie voor u op de financiering.

Contact

Rabobank