Verder op deze pagina:

  Ziekenhuizen vallen binnen de sector gezondheidszorg. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Kwaliteit van zorg omhoog

  De druk op ziekenhuizen zal toenemen, aangezien de vraag naar zorg sneller zal stijgen dan het aanbod van beschikbare middelen. Ziekenhuizen zullen moeten specialiseren om de kwaliteit in tact te houden, terwijl de kosten worden beperkt. Of de dure ziekenhuiszorg moet verschuiven naar eenvoudige en efficiëntere oplossingen. Denk daarbij aan de huisarts of gespecialiseerde centra.

  Digitalisering zal een disruptief effect hebben op de inrichting van het aanbod en biedt kansen op het gebied van verbeterde kwaliteit en kostenreductie.

  Bestaand vastgoed moet anders worden ingericht om aan te sluiten bij de nieuwe doelstellingen, namelijk kwalitatief de beste zorg. Door te specialiseren kan de kwaliteit van de zorg omhoog, terwijl de kosten hetzelfde blijven of zelfs kunnen dalen.

  Economie

  Het ministerie van VWS stelt jaarlijks een macroplafond vast voor de totale ziekenhuiskosten die worden bekostigd vanuit het collectieve systeem. Naar verwachting zal de vraag naar zorg sneller groeien dan de toename van de middelen beschikbaar uit het collectieve systeem. Hierdoor komen de kosten bij de verzekeraars of bij de ziekenhuizen zelf te liggen.

  Het gevolg hiervan is dat bedrijfsresultaten onder druk staan en ziekenhuizen hun middelen effectiever moeten inzetten om positieve bedrijfsresultaten te behouden. Dit kan bijvoorbeeld door te specialiseren of eenvoudige zorgvraag te delegeren naar zelfzorg, huisartsen of focusklinieken.

  Het totale aanbod van zorg blijft vrijwel constant door hoge wettelijke eisen en sterke onderlinge afhankelijkheid van verzekeraars en bestaande zorgaanbieders. Wel verwachten wij een verschuiving in het aanbod van generalistische naar specialistische ziekenhuizen.

  Onze verwachting is dat efficiëntere/specialistische ziekenhuizen betere contracten met zorgverzekeraars kunnen afsluiten, waardoor zij beter zullen presteren.

  "Innovaties zorgen ervoor dat de vraag naar ziekenhuizen af zal nemen."

  Duurzaamheid

  Duurzaamheid is op dit moment onderbelicht in de ziekenhuiszorg.

  Ziekenhuizen zullen steeds meer worden afgerekend op hun bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen. Dit heeft grote impact op hun strategie.

  Bijvoorbeeld:

  gebouwde infrastructuurreductie van voedsel- en medicatieverspillingafvalverwerkingduurzame inzetbaarheid van medewerkers

  Innovatie

  Digitalisering van processen verdient aandacht. De huidige ict-systemen belemmeren de bedrijfsvoering van de zorg enorm. Zo zijn er geen gestandaardiseerde systemen, waardoor onderlinge uitwisseling van informatie onmogelijk is. Ook zijn er veel systemen verouderd.

  Naar verwachting zal de consument eigenaar worden van het medisch dossier. Dit houdt in dat de zorg steeds transparanter wordt en de consument beter op de hoogte is van zijn eigen zorgvraag.

  Innovaties zoals stamcelonderzoek, genetica en e-health zorgen ervoor dat de vraag naar ziekenhuizen af zal nemen. Hierdoor moeten ziekenhuizen transformeren in gespecialiseerde hightech interventiecentra.

  Maatschappij

  Door de sterke vergrijzing neemt het aantal mensen met één of meer chronische ziekten de komende decennia sterk toe. Het gevolg is een stijging van complexiteit en kwantiteit in zorgvraag.

  Ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra moeten inspelen op de behoefte van mensen om kwaliteit van leven en regie over hun leven te behouden. Dit betekent dat de focus ligt op het optimaliseren van het dagelijks leven zonder zware behandelingen of operaties, terwijl dit medisch niet de beste oplossing hoeft te zijn.

  De toename van immigranten vraagt om aanpassingen, bijvoorbeeld door meertalige medewerkers aan te nemen.

  Bijzondere aandacht is nodig voor krimpregio’s. Door de sterke vergrijzing in deze regio’s neemt de vraag naar zorg sterk toe en neemt het aanbod van arbeid af. Dit kan de verplaatsing van gespecialiseerde ziekenhuizen naar dichtbevolkte gebieden versnellen.

  Wet- en regelgeving

  De bedrijfsprestaties in de zorg zijn sterk afhankelijk van ontwikkelingen in de politiek.

  Op dit moment zijn de belangrijkste discussiepunten:

  het verhogen of verlagen van marktwerking in de zorgde wijze waarop zorgcontractering wordt geregeld (via zorgverzekeraars en/of decentrale overheden)

  De algemene verwachting is dat op korte termijn geen grote veranderingen zullen plaatsvinden in de gezondheidszorg.

  Laatste update: december 2017