Het laatste nieuws

Een overzicht van de ontwikkelingen rondom de herbeoordeling van de rentederivaten.

Alle aanbiedingsbrieven verstuurd

20 december 2019

Alle circa 9.400 klanten die in aanmerking komen voor compensatie vanuit het uniform herstelkader rentederivaten ontvangen voor einde dit jaar een aanbiedingsbrief. In 2020 gaan we verder met het versturen van de afsluitende brieven en de beoordeling door de onafhankelijke beoordelaar.

Vergoeding als passend ervaren

Het definitieve aanbod krijgen klanten te horen via een aanbiedingsbrief. Ze hebben daarna 12 weken de tijd om dit aanbod te accepteren of te weigeren. Als de klant het aanbod accepteert, ontvangt hij van ons een afsluitende brief met het eindbedrag. Er is nu ruim € 670 miljoen van de gereserveerde voorziening uitgekeerd. De aangeboden vergoedingen worden door veruit de meeste mkb’ers als passend ervaren. De cijfers laten ook zien dat de kwaliteit van de aanbiedingen tot op heden hoog is. Slechts een handvol van de klanten weigerde het compensatieaanbod. Ook het percentage klanten dat een gegronde klacht heeft ingediend, is minder dan 1%.

Onafhankelijke beoordeling

Alle aanbiedingen en afsluitende brieven worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelaar. Als hieruit blijkt dat Rabobank een fout heeft gemaakt in het nadeel van de klant, dan ontvangt de klant het verschil plus wettelijke rente. Als blijkt dat het bedrag lager had moeten zijn, en Rabobank dus te veel heeft uitgekeerd, dan mag de klant dat bedrag houden. Het versturen van de afsluitende brieven en de beoordelingen door de onafhankelijke beoordelaar gaan door in 2020.

Nieuwsarchief

Zo’n driekwart van de klanten heeft een aanbiedingsbrief ontvangen

Zo’n driekwart van de klanten heeft een aanbiedingsbrief ontvangen

5 juni 2019

In 2018 hebben al onze klanten die daarvoor in aanmerking kwamen een definitief aanbod gekregen of een brief met een volledig voorschot. Hiermee hebben zij duidelijkheid over het aanbod waar zij recht op hebben uit hoofde van het UHK. Klanten die een volledig voorschot hebben ontvangen, krijgen dit jaar een aanbiedingsbrief met berekening en uitgebreide toelichting.

Op 31 mei zijn ruim 6900 van de te versturen 9400 aanbiedingen verstuurd (bijna 75%) en is €633 miljoen van de gereserveerde €770 miljoen uitgekeerd.

Vergeleken met het laatste kwartaal van 2018 is het aantal verstuurde aanbiedingsbrieven in de eerste maanden van 2019 laag. Het lage aantal komt onder meer door het omzetten van de werkzaamheden begin 2019. Daarbij zijn we overgegaan van het berekenen en versturen van volledige voorschotten naar aanbiedingsbrieven. Ook hebben we in de afgelopen maanden veel vragen van klanten behandeld naar aanleiding van de verstuurde brieven in 2018 en zijn ruim 5500 eindafrekeningsbrieven opgesteld en verstuurd aan klanten die ons aanbod hebben geaccepteerd.

De vergoedingen worden door veruit de meeste MKB’ers als passend ervaren. De cijfers laten ook zien dat de kwaliteit van de aanbiedingen tot op heden hoog is. Dit blijkt uit het lage percentage van klanten dat ons aanbod weigert en uit het lage percentage van klanten dat een klacht bij ons heeft ingediend die gegrond blijkt te zijn (beide minder dan 1%). Een deel van deze klachten is het gevolg van het aanleveren van nieuwe informatie door klanten, als gevolg waarvan we ons aanbod opnieuw berekenen.

De kwaliteit van de aanbiedingen is hoog omdat er veel tijd wordt gestoken in de zorgvuldige uitvoering van het herstelkader en de interne controles daarop. Ook worden alle aanbiedingen en daaropvolgende afsluitende brieven beoordeeld door de verplicht gestelde onafhankelijke beoordelaar. In niet alle gevallen is het aanbod uit de aanbiedingsbrief al beoordeeld door de onafhankelijke beoordelaar. De beoordeling gebeurt dan achteraf, samen met de beoordeling van de afsluitende brief. In deze afsluitende brief staan het eindbedrag per de betaaldatum en de eventuele definitieve herstelacties aan nog lopende rentederivaten en/of leningen. Als uit de beoordeling blijkt dat we een fout in het nadeel van de klant hebben gemaakt, ontvangt de klant het verschil met wettelijke rente. Als blijkt dat het bedrag lager had moeten zijn en er dus eigenlijk teveel is uitgekeerd, dan mag de klant het bedrag houden.

Met deze controles willen we de klant comfort en vertrouwen geven bij het aanbod. Klanten kunnen natuurlijk altijd een persoonlijke toelichting krijgen op het aanbod. Ook is een contactcentrum ingericht met specialisten om klanten te woord te staan.

De planning is dat we in 2019 alle aanbiedingsbrieven hebben verstuurd. Deze tijd is nodig omdat we inmiddels aan de meer complexe klantdossiers werken en we ook deze zorgvuldig en kwalitatief goed willen afronden. Een groot deel van de afsluitende brieven verwachten we in 2019 te versturen, het restant in 2020. Deze brief kunnen we pas versturen als de klant het aanbod heeft geaccepteerd. Ook de controles door de onafhankelijke beoordelaar zullen tot in 2020 doorlopen.

Alle klanten hebben een aanbiedingsbrief of een volledig voorschot ontvangen

Alle klanten hebben een aanbiedingsbrief of een volledig voorschot ontvangen

31 december 2018

Rabobank heeft al haar klanten die daarvoor in aanmerking komen een brief gestuurd om in 2018 duidelijkheid te geven over de vergoeding van de herbeoordeling van hun rentederivaten. Dit betekent dat per 31 december 2018 bijna 6.300 klanten een aanbiedingsbrief hebben ontvangen en ruim 2.500 een aanbod voor een volledig voorschot.

Klanten met een aanbiedingsbrief hebben daarmee een berekening en een uitgebreide toelichting. De aanbiedingsbrief kent twee varianten. Eén waarvan de externe accountant de beoordeling al heeft verricht en één waarvan dat nog gebeurt. In het laatste geval ontvangt de klant nog een brief met de uitkomst daarvan. Mocht na deze onafhankelijke beoordeling door de accountant blijken dat het aanbod hoger had moeten zijn, dan krijgt de klant alsnog het verschil (inclusief wettelijke rente). Als blijkt dat het bedrag lager had moeten zijn en er dus eigenlijk teveel is uitgekeerd, dan mag de klant dat houden.

De brief over het volledig voorschot is een brief zonder berekening en toelichting. Het volledig voorschot is een goede indicatie van het bedrag waar klanten volgens het herstelkader (nog) minimaal recht op hebben. Zij ontvangen in 2019 een aanbiedingsbrief met berekening en uitgebreide toelichting. Wanneer het bedrag in de aanbiedingsbrief hoger is dan het bedrag van het volledig voorschot, ontvangt de klant het verschil. Als het bedrag in de aanbiedingsbrief lager is dan het bedrag van het volledig voorschot hoeft de klant niets terug te betalen. Op dat moment kunnen klanten nog beslissen om al dan niet akkoord te gaan met het definitieve aanbod. Gaan zij niet akkoord dan dienen zij het voorschot terug te betalen.

Klanten ontvangen in 2018 een afgerond aanbod of een volledig voorschot

Klanten ontvangen in 2018 een afgerond aanbod of een volledig voorschot

22 oktober 2018

Rabobank is hard op weg om de uitvoering van het herstelkader af te ronden en daarmee met en voor klanten tot een afronding te komen van dit lang slepende dossier. Daarbij betreuren we het zeer dat we er ondanks alle inspanningen niet nu al in zijn geslaagd om al onze klanten al een definitief compensatievoorstel te doen.

Rabobank verwacht voor eind 2018 al haar klanten een brief te sturen met een voorstel. Ruim twee-derde van de klanten willen we een aanbiedingsbrief sturen met een berekening en een uitgebreide toelichting. De overige klanten ontvangen een verkorte brief (zonder berekening en toelichting) waarin we hen een volledig voorschot bieden.

Dit volledig voorschot is een goede indicatie van het bedrag waar zij volgens het herstelkader (nog) minimaal recht op hebben. Deze klanten ontvangen in 2019 een aanbiedingsbrief met berekening en uitgebreide toelichting. Zij kunnen op dat moment nog beslissen om al dan niet akkoord te gaan met het definitieve aanbod.

Wanneer de klant het definitieve aanbod accepteert en het bedrag in de definitieve aanbieding hoger is, ontvangt de klant het verschil (inclusief wettelijke rente). Als het bedrag dan lager is, hoeft de klant niets terug te betalen. Als de klant dit definitieve aanbod (en daarmee het herstelkader) niet accepteert, moet hij dit volledig voorschot (en eventueel eerder uitgekeerde voorschotten) terugbetalen.

De reden van deze aanpak is dat de uitvoering van het herstelkader nog weerbarstiger is gebleken dan we al dachten. Hierdoor is het niet mogelijk om de gewenste planning te halen. Dit lossen we op door klanten die we dit jaar geen aanbiedingsbrief kunnen sturen dit jaar wel een volledig voorschot te bieden. Met deze aanpak verwachten we dat elke klant nog in 2018 een aanbiedingsbrief of een volledig voorschot ontvangt. Daarmee hoeven klanten geen verdere financiële last te hebben van de vertraging bij de uitvoering van het complexe herstelkader.

Rabobank voelt zich zeer bezwaard over de lange duur die nodig is om het herstelkader goed en zorgvuldig uit te voeren. Wij hopen met de nu gekozen aanpak voor het einde van het jaar tot een financiële afronding te komen voor alle klanten. Als er vervolgens na de finale en gedetailleerde beoordeling door de accountant verschillen zijn, zullen we die altijd in het voordeel van de klant oplossen.

Lees hier de voortgangsrapportage van het AFM
Toelichting bij verdere vertraging herbeoordeling rentederivaten

Toelichting bij verdere vertraging herbeoordeling rentederivaten

17 juli 2018

De herbeoordeling van rentederivaten is verder vertraagd. Klanten die nog geen aanbiedingsbrief hebben gekregen, ontvangen daarover in juli 2018 een brief. De brief is in lijn met wat we de afgelopen maanden hebben verteld aan de vele klanten op onze 50 klantbijeenkomsten in heel Nederland. De oorzaken van de verdere vertraging was een van de onderwerpen die we daar aan de orde hebben gesteld.

Eerder was de verwachting dat het merendeel van onze klanten in juni 2018 een aanbiedingsbrief zou hebben ontvangen. Helaas is dat niet gelukt en daarvoor biedt Rabobank haar excuses aan. Ook wij begrijpen dat deze extra vertraging erg onplezierig is. We doen er alles aan om zoveel mogelijk klanten nog dit jaar een aanbiedingsbrief te sturen. Wij zullen de klanten waarbij dit niet lukt in de laatste maanden van het jaar bellen. Vanwege de ontstane vertraging heeft Rabobank klanten die daarvoor in aanmerking komen inmiddels in totaal 362 miljoen euro aan voorschotten aangeboden. Dat is ongeveer de helft van het bedrag dat Rabobank voor de totale compensatie uit het herstelkader heeft gereserveerd. Klanten die een voorschot hebben gekregen dat hoger is dan de uiteindelijke compensatie waar ze volgens het herstelkader recht op hebben, hoeven niets terug te betalen.

Oorzaken van verdere vertraging

De uitvoering van het uniform herstelkader rentederivaten (herstelkader) kost veel tijd. Het herstelkader is erg technisch en complex. Het is opgesteld door een onafhankelijke commissie en telde eerst 40 pagina’s. Door diverse uitbreidingen is het herstelkader inmiddels uitgegroeid tot 240 pagina’s. Deze uitbreidingen zijn vaak het gevolg van vragen over de toepassing van het herstelkader. Inmiddels zijn bijna alle vragen beantwoord en kunnen we volop aan de slag met het één voor één nalopen van alle dossiers en het vaststellen van de compensatie per klant. Wel hebben we in de voorafgaande periode voorbereidend werk op de dossiers kunnen doen, zodat we nu meer snelheid kunnen maken.

Elk van de 9.500 dossiers hebben we gemiddeld tien dagen in behandeling. Elke dag zijn hier ruim 400 collega’s mee aan het werk. Iedere berekening en elke brief met ons aanbod wordt daarna gecontroleerd door een onafhankelijke accountant. Deze aanpak is zorgvuldig maar tijdrovend.

Een andere oorzaak voor de vertraging is onze zorgvuldigheid bij het verzamelen van klantinformatie (ca. 8.500.000 documenten) en het automatiseren van de herbeoordeling. Hoewel dit tijd kostte in de aanloop, hebben we er bewust voor gekozen om het proces van herbeoordelen te automatiseren. We waarborgen zo dat elke klant op dezelfde manier wordt behandeld.

De behandeling van erg complexe dossiers kunnen we deels automatiseren, maar vraagt ook expertise van specialisten. Helaas zijn er niet genoeg specialisten beschikbaar in de markt om deze dossiers snel te kunnen afronden.

Belang van de klant weegt het zwaarst

Rabobank betreurt het zeer dat ze er ondanks alle inspanningen niet in is geslaagd om alle klanten al een definitief compensatievoorstel te doen. Rabobank heeft eerder steeds beklemtoond te streven naar een snelle afhandeling, onder andere bij monde van Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie. Hij stelde begin dit jaar tijdens een rondetafelgesprek in Den Haag met Tweede Kamerleden haast te willen maken met de uitvoering van herstelkader. Wijzend op de grote inzet van het team dat met de herbeoordeling belast is, benadrukte hij het belang van een vlotte en accurate uitbetaling. Hierbij gaf hij aan dat vertraging van de herbeoordeling in geen enkel opzicht in het belang van Rabobank is en dat het belang van klanten in dit proces voorop staat.

Wettelijke rente

De compensatie uit het herstelkader verhogen we met de wettelijke rente (ongeveer 2%). Die wordt berekend vanaf het moment waarop de klant betalingen heeft verricht tijdens de looptijd van zijn rentederivaat en/of lening. Uitzondering hierop is de coulancevergoeding (stap 3 uit het herstelkader). Bij de coulancevergoeding ontvangen klanten de wettelijke rente vanaf 1 januari 2017.

AFM: 'De praktische uitwerking van het UHK neemt de nodige tijd in beslag'

AFM: 'De praktische uitwerking van het UHK neemt de nodige tijd in beslag'

8 december 2017

De minister van Financiën heeft de voortgangsrapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de uitvoering door banken van het Uniform Herstelkader rentederivaten (UHK) naar de Tweede Kamer gestuurd. De AFM meldt over de voortgang: 'De praktische uitwerking van het UHK neemt de nodige tijd in beslag en is minder vergevorderd dan verwacht'.

Omdat de herbeoordeling van de rentederivaten langer duurt dan gewenst, biedt Rabobank haar mkb-klanten een voorschot aan op het aanbod voor compensatie volgens het UHK. Zo wil Rabobank de last van de vertraging zoveel mogelijk beperken voor haar klanten. Dit geldt uiteraard niet als je dit jaar een definitief aanbod voor compensatie ontvangt.

Ruim zesduizend brieven met aanbod voorschot verstuurd

Inmiddels heeft Rabobank ruim zesduizend brieven met een aanbod voor een voorschot verstuurd en per eind november bijna € 250 miljoen aan voorschotten uitgekeerd. In oktober zijn ook de eerste brieven met een definitief aanbod verstuurd. Aan het einde van het jaar zal Rabobank een bedrag van circa € 300 miljoen aan voorschotten hebben aangeboden. Dat is bijna vijftig procent van de totale compensatie die Rabobank naar verwachting zal uitkeren voor compensatie aan haar klanten.

Rabobank probeert het merendeel van haar klanten vóór halverwege 2018 een aanbieding te doen. Naar verwachting zijn eind volgend jaar ook de complexe dossiers afgerond.

Zeshonderd manjaren

In totaal moeten ruim tienduizend dossiers zorgvuldig worden beoordeeld. De behandeltijd van één dossier bedraagt zo'n tien dagen, wat resulteert in zeshonderd manjaren aan werk. Voor de behandeling van elk individueel derivaat moet een tijdreis worden gemaakt om de situatie van de klant bij het afsluiten van zijn derivaat accuraat in beeld te krijgen. Het gemiddeld aantal documenten bij een dossier is 750, met enkele uitschieters tot meer dan duizend documenten.

Kwetsbare klanten

Rabobank biedt alle kwetsbare klanten, net als 'gewone' klanten, naar verwachting voor eind 2017 een voorschot aan. Als zij voor eind maart nog geen definitief aanbod hebben ontvangen, kunnen zij een aanvullend voorschot krijgen. Zij ontvangen in december een brief waarin het eventueel aanvullend voorschot wordt aangekondigd. Dat voorschot ontvangen zij uiterlijk maart 2018.

Lees hier de voortgangsrapportage van het AFM
Definitief Herstelkader medio december verwacht

De Derivatencommissie streeft er naar om medio december het definitieve Herstelkader vast te stellen. Waar eerder het streven was om rond 15 november het definitieve herstelkader te publiceren, is dit niet haalbaar gebleken. Dit betekent dat banken – en dus ook Rabobank – nog niet kunnen starten met het herbeoordelen van de rentederivatencontracten. Wanneer er meer duidelijkheid is over de planning, sturen wij alle betreffende klanten een brief met meer informatie.

De commissie heeft een bericht op haar site geplaatst waarin zij aangeeft wat er in de afgelopen maanden sinds de publicatie van het UHK (juli 2016) is gebeurd. Zij geeft daarbij aan dat meer tijd nodig is om tot een goed uitvoerbaar herstelkader te komen. De commissie benadrukt dat in de pilotfase alleen de uitvoering van het herstelkader centraal heeft gestaan en niet de centrale uitgangspunten van het herstelkader.

Meer informatie op Derivatencommissie.nl
Nieuwe voortgangsbrief met aangepaste planning

6 oktober 2017

Door vertraging in het herbeoordelingsproces duurt het helaas langer voordat wij je duidelijkheid kunnen geven over de voortgang van de herbeoordeling van je rentederivaten. In een nieuwe voortgangsbrief meldden wij je op 6 oktober daarom dat we aan een deel van onze klanten alvast een voorschot uitkeren. Lees meer over voorschotten.

Volgens de nieuwe planning ontvangen de eerste klanten naar verwachting eind oktober 2017 een aanbiedingsbrief. We denken in het tweede kwartaal van 2018 het gros van de aanbiedingsbrieven te hebben verstuurd. Als je niet in aanmerking komt voor een herbeoordeling, dan krijg je daarover naar verwachting nog voor eind 2017 een bericht van ons. Klanten die volgens het herstelkader ‘professioneel’ en/of ‘deskundig’ waren toen zij het rentederivaat afsloten, komen niet in aanmerking voor een herbeoordeling volgens het herstelkader.

AFM rapporteert over voortgang herbeoordeling rentederivaten

Minister Dijsselbloem heeft op 30 juni de voortgangsrapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de uitvoering door banken van het uniform herstelkader rentederivaten (UHK) naar de Tweede Kamer verstuurd. Uit de rapportage blijkt dat het proces van herbeoordelen nu is gestart. Zie ook het bericht van de AFM.

De AFM schrijft: “De praktische uitwerking van het UHK heeft de nodige tijd in beslag genomen. De voortgang van de uitvoering van het UHK is daarom minder ver gevorderd dan tijdens de publicatie van het UHK op 19 december 2016 werd verwacht. In de afgelopen periode heeft de Derivatencommissie ruim 200 vragen van banken, externe dossierbeoordelaars en belangenorganisaties beantwoord en gepubliceerd. De AFM heeft de minister voorgesteld over vier maanden opnieuw een voortgangsrapportage te sturen.”

Rabobank is net als andere banken gestart met werkzaamheden aan rentederivatendossiers van kwetsbare MKB-klanten. Verwacht wordt dat we kwetsbare klanten pas na september 2017 een compensatieaanbod te kunnen doen. Om er voor te zorgen dat klanten geen acute en grote financiële problemen krijgen doordat een eventuele compensatie vanuit het UHK te laat voor ze zou komen, gaan we deze klanten een voorschot aanbieden.

Zoals eerder in een brief aan onze klanten al is geschreven, verwacht Rabobank vanaf juli klanten een brief te sturen met het aanbod voor compensatie. Ook is aangegeven dat we er rekening mee houden dat een deel van onze klanten pas in 2018 een aanbod tot herstel zal ontvangen. Met de AFM wordt verkend of we klanten die niet in 2017 een aanbodbrief krijgen een voorschot kunnen bieden. Hierbij wordt meegewogen of het toekennen van een voorschot niet leidt tot onevenredige vertraging.

Rabobank sluit zich aan bij herstelkader rentederivaten

Rabobank heeft zich op 7 juli aangesloten bij het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB (het ‘herstelkader’) van de Derivatencommissie. Rabobank neemt haar verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan een oplossing van dit dossier en neemt in haar besluit mee dat het kader op brede maatschappelijke steun kan rekenen. Het besluit om het herstelkader te onderschrijven is genomen met het oog op de belangen van de klanten van Rabobank met een rentederivatencontract. Met de aanpak die het kader voorschrijft, krijgen zij zo snel als mogelijk duidelijkheid. Het herstelkader heeft betrekking op circa 11.000 zakelijke klanten van Rabobank, met samen ongeveer 16.000 derivatencontracten. Dit is ruim 1% van onze in totaal 800.000 zakelijke klanten. Op 19 december heeft de Derivatencommissie het definitieve herstelkader gepresenteerd. Met het definitieve kader gaan wij de rentederivatencontracten beoordelen van klanten die tot de doelgroep van het herstelkader behoren en bieden wij een vergoeding aan klanten die daarvoor in aanmerking komen.

Derivatencommissie presenteert definitieve Uniform Herstelkader

19 december 2016

Op 19 december 2016 heeft de Derivatencommissie het definitieve Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB gepresenteerd. Met het definitieve kader gaan wij de rentederivatencontracten herbeoordelen van klanten die tot de doelgroep van het herstelkader behoren en bieden wij een vergoeding aan klanten die daarvoor in aanmerking komen. Op de site van de Derivatencommissie vindt u het persbericht van de Derivatencommissie over het definitieve kader, het kader zelf en een brochure.

Ga naar Derivatencommissie.nl

In de afgelopen periode is een plan gemaakt voor de manier waarop we het herstelkader uitvoeren. Dit is gedaan in afstemming met de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) en een door de AFM verplicht gestelde onafhankelijke beoordelaar.

Als eerstvolgende stap bepalen we vanaf februari 2017 of klanten tot de doelgroep behoren die voor een herbeoordeling van de rentederivatencontracten in aanmerking komen. Vervolgens gaan we de rentederivatencontracten herbeoordelen die in aanmerking komen voor het herstelkader. Na deze herbeoordeling weten we óf klanten in aanmerking komen voor een eventuele compensatie, hoe hoog deze is en welke herstelacties nodig zijn.

Wanneer de herbeoordeling is verricht en de onafhankelijke beoordelaar die heeft gecontroleerd, ontvangen klanten een brief van ons met de uitkomst van de herbeoordeling. De eerste brieven met de uitkomst versturen we aan het einde van het tweede kwartaal van 2017. Onze inschatting is dat we eind 2017 de meeste brieven hebben verstuurd. Mogelijk krijgt een deel van onze klanten pas in 2018 uitsluitsel over de herbeoordeling.