Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Clubs, stichtingen en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel van Nederland. Zij verbinden de samenleving. Zorgen voor sociale netwerken. Benutten talenten. Van jong en van oud. Zij maken buurten, dorpen en steden sterker. En zo ons hele land.

Als coöperatieve bank investeren we daarom elk jaar een deel van onze winst in clubs en verenigingen. Met Rabo ClubSupport. En het mooie is, onze leden hebben er invloed op. Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel, en voeren hier campagne voor om veel stemmen te winnen. En dat is belangrijk, want elke stem is geld waard. Geld om zonnepanelen op het clubhuis te leggen. Het aanbod in de kantine wat gevarieerder te maken. Of het aantal sportvelden uit te breiden.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabo Verenigingsondersteuning

Als supporter van sport en cultuur gaan wij de lokaal maatschappelijke rol van clubs, verenigingen en stichtingen helpen versterken met een nieuw initiatief, namelijk Rabobank Verenigingsondersteuning. Alle verenigingen in de regio waar dagelijks duizenden mensen samen sporten, samen muziek maken en samen hun favoriete bezigheid beoefenen vormen het grootste sociale netwerk. Ze verbinden mensen door alle lagen en leeftijden van de bevolking en dragen hiermee bij aan een sterkere lokale samenleving. Ook leiden ze talenten op die zonder de vereniging nooit zo ver zouden komen. Wij zijn al vele jaren verbonden met de lokale verenigingen. Maar deze verenigingen hebben het zwaar en kennen veel uitdagingen. Verenigingen en stichtingen hebben te kampen met teruglopende bijdragen van lokale overheden, onder druk staande ledenaantallen en te weinig vrijwilligers. Wij zien het belang van verenigingen, nu en in de toekomst, en geloven in de kracht van deze clubs.

Ambities ondersteunen

In samenwerking met NOC*NSF, LKCA en Kunstbende gaan wij de verenigingen en stichtingen ondersteunen bij het invullen van hun ambities op gebied van financiën, bestuur, gezondheid, duurzaamheid en maatschappelijke rol. Door verenigingen en stichtingen te ondersteunen met het daadwerkelijk invullen van hun ambities creëren ze nieuwe inkomstenbronnen, binden ze nieuwe vrijwilligers aan zich en maakt het de vereniging/stichting zelfredzamer en toekomstbestendig. Ondersteuning bestaat niet langer alleen uit financiële ondersteuning en vrijwilligersinzet, maar vooral uit intensieve begeleiding.

Wil je meer weten wat Rabo Verenigingsondersteuning voor jouw club kan betekenen? Bezoek dan de website.

Lees meer over Rabo Verenigingsondersteuning

Rabobank Stimuleringsfonds

Met het Stimuleringsfonds steunt Rabobank Arnhem en Omstreken activiteiten en projecten die het welzijn van de regio versterken. Dat doen we door activiteiten op algemeen maatschappelijk terrein, sociaal, economisch of cultureel gebied te steunen. Het gaat daarbij om aanvragen van verenigingen, instellingen of stichtingen die klant zijn van onze bank. Bekijk hieronder eerst de voorwaarden, voordat u uw aanvraag indient. Aanvragen voor het Stimuleringsfonds worden behandeld door een commissie die bestaat uit ledenraadsleden. De commissie komt drie keer per jaar bij elkaar om de aanvragen te beoordelen. De data voor de vergaderingen en het indienen van de stukken staan bij belangrijke data

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzaam Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Voorwaarden

Om voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds in aanmerking te komen hanteren we de volgende uitgangspunten en criteria:

Het project/ de activiteit is gericht op een zo breed mogelijke groep mensen in de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Rijnwaarden alsmede de kern Didam in de gemeente Montferland.Het project/ de activiteit draagt bij aan een sterkere lokale leef- en werkomgeving.Het project/ de activiteit leidt bij voorkeur tot een zichtbaar, tastbaar, blijvend resultaat met een duurzaam karakter.Het project/ de activiteit dient daadwerkelijk gerealiseerd te worden binnen 24 maanden. Na deze periode komt de toezegging te vervallen.De aanvrager een vereniging, instelling of stichting met een eigen inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Serviceclubs zijn uitgesloten.De aanvrager is een vereniging, instelling of stichting en heeft (gedurende minimaal 6 maanden) een duurzame relatie met Rabobank Arnhem en Omstreken.De aanvrager heeft een bestuur van de vereniging, instelling of stichting die bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen.De aanvrager heeft in hetzelfde kalenderjaar geen andere aanvraag ingediend (ook niet voor sponsoring of Rabobank Clubsupport).De aanvrager heeft de afgelopen 36 maanden zijn er geen bijdragen uit het Stimuleringsfonds aan dezelfde aanvrager toegezegd.De aanvrager maakt in ieder geval melding van de bijdrage aan haar leden en de lokale media.De aanvrager is, als de aanvraag wordt gehonoreerd, aanwezig bij de door de bank georganiseerde bijeenkomst waarin de donatie symbolisch in ontvangst wordt genomen.De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze via de website www.rabobank.nl/arnhem is ingediend en is voorzien van een plan van aanpak, een uittreksel Kamer van Koophandel en een sluitende begroting.De aanvraag wordt ten minste 3 maanden voor de start van het project ingediend.De aanvraag wordt ten minste 2 weken voorafgaand aan de commissievergadering ingediend.De aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld op basis van het beschikbare budget. Een eerdere toewijzing aan een soortgelijk project of het voldoen aan alle criteria is geen garantie voor een positief besluit.De aanvraag kan worden aangehouden als de commissie aanvullende vragen heeft.De bijdrage bedraagt maximaal 50% van de financiële begroting met een maximum van € 10.000,=. De rest wordt opgebracht door de aanvrager zelf of via andere bronnen. Bij Rabobank Arnhem en Omstreken moet bekend zijn wie de andere deelnemers zijn en voor welk bedrag zij deelnemen.De bijdrage wordt overgemaakt aan de vereniging, instelling of stichting als aangetoond is dat het project / de activiteit doorgaat en de factuur, welke voldoet aan de met aanvrager gedeelde vereisten, is ontvangen.De bijdrage wordt altijd gedaan inclusief eventueel verschuldigde schenkbelasting of BTW.De bijdrage kan op verzoek van de commissie in delen worden overgemaakt.De bijdrage kan ook bestaan uit Mensen (medewerkers/kennis), Middelen (ruimte of apparaten), Media (communicatiemiddelen) of Masse (netwerken).De commissie bestaat uit vijf leden van de ledenraad en directievoorzitter.De commissie neemt per aanvraag een bindend besluit.De commissie bestaat uit vijf leden van de ledenraad en directievoorzitter.De commissie komt drie keer per jaar bij elkaar.De commissie neemt per aanvraag een bindend besluitDe commissie kan om aanvullende informatie verzoeken


Zeker niet in aanmerking komen:

Het project/ de activiteit mag nog niet (gedeeltelijk) gerealiseerd zijn op het moment dat de aanvraag behandeld wordt.Het project/ de activiteit heeft geen commerciële doelstelling en geen winstoogmerk.Het project/ de activiteit heeft geen politieke of religieuze doelstelling en is niet milieubelastend.Het project/ de activiteit schaadt de belangen van de Rabobank niet.De bijdrage mag niet besteed worden aan de reguliere exploitatie.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

Ieder kwartaal beoordeelt een commissie uit de ledenraad de binnengekomen aanvragen. Het is belangrijk dat je complete aanvraag tijdig bij ons binnen is. Een complete aanvraag bestaat uit het online aanvraagformulier plus een projectplan met begroting en dekkingsplan.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
10 februari 202124 februari 2021
16 juni 202130 juni 2021
20 oktober 20213 november 2021

Aanvraag indienen

Rabobank Foundation

Samen sterk. Dát is de kracht van een coöperatie. Het is ook het idee achter de Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van de Rabobank. Investeren in de zelfredzaamheid van mensen is ons belangrijkste doel. In eigen land en ver daarbuiten.

Lees meer over Rabobank Foundation