Sponsoring en donaties

Onze coöperatieve bijdrage

Rabobank De Langstraat sponsort lokale activiteiten waarbij mensen elkaar ontmoeten en samenwerken. Sponsoring is voor ons een vorm van samenwerking, waarbij twee partijen iets voor elkaar kunnen betekenen. Wij benaderen zelf de verenigingen en stichtingen die voor sponsoring in aanmerking komen. Enkele voorbeelden van partijen waarmee wij een sponsorovereenkomst hebben zijn: RKC Waalwijk, Stichting 80 van de Langstraat, Theater De Leest en Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder. Wij nemen geen incidentele, reguliere sponsoraanvragen meer in behandeling. In plaats hiervan voeren wij Rabo ClubSupport.

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabobank ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Rabobank De Langstraat sponsort lokale activiteiten waarbij mensen elkaar ontmoeten en samenwerken. Sponsoring is voor ons een vorm van samenwerking, waarbij twee partijen iets voor elkaar kunnen betekenen. Wij benaderen zelf de verenigingen en stichtingen die voor sponsoring in aanmerking komen. Enkele voorbeelden van partijen waarmee wij een sponsorovereenkomst hebben zijn:

RKC Waalwijk Stichting 80 van de Langstraat Theater De Leest Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder.

Wij nemen geen incidentele, reguliere sponsoraanvragen meer in behandeling. In plaats hiervan voeren wij Rabo ClubSupport.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabobank Stimuleringsfonds

Met het Rabobank Stimuleringsfonds willen we bijdragen aan vernieuwende initiatieven die de leefbaarheid in de Langstraat sterker maken. We steunen projecten waarbij ons netwerk, onze kennis of een financiële bijdrage nodig is.

Meer informatie over het Rabobank Stimuleringsfonds

Voorwaarden

We dragen vanuit het Rabobank Stimuleringsfonds bij aan nieuwe, innovatieve en duurzame projecten en ideeën die het lokale leefgebied versterken en/of de 4 maatschappelijke thema's van de Rabobank ondersteunen. De 4 maatschappelijke thema's zijn:

  1. Iedereen financieel gezonder: stimuleren financiële zelfredzaamheid voor iedereen
  2. Duurzamer wonen: faciliteren energietransitie en duurzamer wonen
  3. Duurzamer groeien: bedrijven, verenigingen, stichtingen helpen duurzamer te groeien
  4. Duurzamere voeding: verduurzamen food & agri keten

Om voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds in aanmerking te komen hanteren we de volgende uitgangspunten en criteria:

De aanvraag komt van een vereniging of stichting. De organisatie is klant van Rabobank De Langstraat. De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De organisatie is gevestigd in de gemeente Loon op Zand, gemeente Waalwijk of in de plaatsen 's Gravenmoer, Drunen of Elshout. De activiteit vindt plaats in de gemeente Loon op Zand, gemeente Waalwijk of in de plaatsen 's Gravenmoer, Drunen of Elshout. Het project draagt bij aan het versterken van de lokale gemeenschap en niet aan één persoon. Het project sluit aan op een van de volgende thema's: Iedereen financieel gezonder: stimuleren financiële zelfredzaamheid voor iedereen Duurzamer Wonen: faciliteren energietransitie en duurzamer wonen Duurzamer Groeien: bedrijven, verenigingen, stichtingen helpen duurzamer te groeien Duurzamere Voeding: verduurzamen food & agri keten Het initiatief bevat een maatschappelijke tegenprestatie. Dat wil zeggen dat het initiatief niet alleen de eigen vereniging/stichting ten goede komt, maar ook andere partijen of groepen binnen de Langstraat. Het project betreft een innoverend initiatief en een eventuele bijdrage vindt eenmalig plaats ter stimulering. Er wordt alleen bijgedragen aan die onderdelen van de activiteit die een duurzaam karakter hebben, met als doel dat het initiatief zelfredzaam wordt. De organisatie wordt niet financieel afhankelijk van de Rabobank. De gevraagde financiële bijdrage mag niet gelijk zijn aan 100% van de totale projectkosten en/of niet ten goede komen aan de exploitatiekosten. De omvang van de toekenning uit het Stimuleringsfonds wordt maximaal gesteld op € 10.000,-. Het initiatief is nog niet gerealiseerd en wordt binnen één jaar na de aanvraag uitgevoerd. Verzoeken die in de ideeënfase zitten, worden niet in behandeling genomen. Het project betreft geen maatschappelijke discutabele organisatie of conflictgevoelig onderwerp. Projecten met een politieke, religieuze doelstelling, met milieubelastende activiteiten en actiegroepen worden niet ondersteund. De aanvraag komt niet in aanmerking voor financiering door reguliere geldgevers. Het project dient niet ter vervanging van taken van derden (zoals van de overheid). Wel kan in samenwerking met derden een bijdrage worden gegeven. Aan het project of de organisatie zijn geen commerciële doelstellingen en winstoogmerk verbonden. Bij toezegging is sprake van branche-exclusiviteit. Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld; een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project is geen maatstaf voor een andere aanvraag. Bij toezegging kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld. De aanvrager brengt na afloop van het project schriftelijk verslag uit over het resultaat en zorgt voor publiciteit rondom het project en het aandeel van de bank hierin. Iedere aanvraag wordt vergezeld van een financiële onderbouwing van het initiatief en een financieel jaaroverzicht van de aanvragende partij. Er wordt een eigen bijdrage geleverd (in arbeid). Er zijn ook andere donateurs.

Zeker niet in aanmerking komen:

Projecten die de belangen van de Rabobank schaden. Kosten die thuishoren op de jaarbegroting van de aanvragende organisatie. Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
Data beoordelingen & deadline aanvragen

Ieder kwartaal beoordeelt een commissie uit de ledenraad de binnengekomen aanvragen. Het is belangrijk dat je complete aanvraag tijdig bij ons binnen is. Een complete aanvraag bestaat uit het online aanvraagformulier plus een projectplan met begroting en dekkingsplan.

Data beoordelingen: Deadline aanvragen:
1 september 2021
25 oktober 2021
Aanvraag indienen