Sponsoring en Donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring, Rabo ClubSupport en het Rabofonds ondersteunt Rabobank Het Drentse Land de lokale samenleving. Hieronder leest u wat de mogelijkheden zijn om in aanmerking te komen voor een bijdrage van ons.

Rabo ClubSupport

Als lokale bank zijn we betrokken bij onze omgeving en versterken we de lokale samenleving in sociaaleconomisch en maatschappelijk opzicht. In het werkgebied van Rabobank Het Drentse Land bruist het van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven stimuleren. Het ondersteunen van lokale projecten is een van de manieren om onze betrokkenheid bij onze omgeving te tonen. Daarom organiseren wij de Rabo ClubSupport.

Wat is Rabo ClubSupport?

Jaarlijks schenkt onze bank via Rabo ClubSupport een deel van de winst, het coöperatief dividend, aan het lokale verenigingsleven. Voorwaarde hierbij is wel dat de vereniging of stichting bij Rabobank Het Drentse Land bankiert. Onze leden beslissen hoe de bijdrage wordt verdeeld. Juist in deze tijd, waarin het binnenhalen van financiële middelen steeds moeilijker wordt, is dit een mooie bijdrage om de clubkas te spekken! In 2019 stelde Rabobank Het Drentse Land € 200.000,- beschikbaar voor Rabo ClubSupport.

Hoe werkt het?

Tijdens de Rabo ClubSupport kunnen leden van Rabobank Het Drentse Land hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Naast klant nog geen lid van onze bank? Vraag dan hier je lidmaatschap aan:

Een bijdrage nodig voor uw project?

Met het Rabofonds geeft Rabobank Het Drentse Land een deel van de winst terug aan de samenleving. Dit fonds ondersteunt eenmalige projecten die passen bij een van de strategische doelstellingen van de Rabobank: voeding, zelfredzaamheid, vitale woon- en leefomgeving en ondernemerschap. Afhankelijk van het te doneren bedrag en de maatschappelijke impact van het project wordt deze beoordeeld door verschillende commissies. Een afvaardiging van de ledenraad beslist mee welke projecten een bijdrage krijgen.

Aanvraag indienen

Vier keer per jaar beslist de Rabofondscommissie welke aanvragen worden gehonoreerd. U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen via onderstaande button. Het project moet wel plaatsvinden na de datum van toekenning. U ontvangt per email bericht of wij uw aanvraag wel of niet hebben gehonoreerd.

Uiterlijke aanleverdatumToekenning
1 maart1 april
1 juni1 juli
1 september1 oktober
1 december1 januari

Voorwaarden Rabofonds

Jaarlijks ontvangen wij veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen honoreren. Een beoordelingscommissie bestaande uit ledenraadsleden, Rabobankmedewerkers en directieleden beoordelen vier keer per jaar de aanvragen. Een aanvraag heeft vijf bijlagen die moeten worden opgevoerd in het systeem:

 • een projectplan;
 • een projectbegroting;
 • een financieel jaarverslag van het laatste boekjaar;
 • een begroting van het lopende boekjaar van de vereniging of stichting;
 • inschrijving KvK.

Bovengenoemde documenten zijn verplicht om bij te voegen. Zonder deze documenten wordt de aanvraag niet in behandeling worden. Documenten als een projectplanbeschrijving mogen altijd bijgevoegd worden.

We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties:

 • De organisatie dient minimaal 6 maanden een rekening te hebben bij Rabobank Het Drentse Land, alvorens een verzoek te kunnen indienen.
 • Het project verbetert het maatschappelijke, economische, sociale of culturele leven in de lokale gemeenschap in het werkgebied van Rabobank Het Drentse Land.
 • De projecten dragen bij aan de strategische doelstellingen van de Rabobank: bevorderen lokale woon- en leefomgeving, stimuleren ondernemerschap, bevorderen zelfredzaamheid en Banking for Food (tegengaan voedselverspilling, voorkomen uitputting grondstoffen, etc.).
 • Het project is toegankelijk voor een breed publiek in het werkgebied van het Drentse Land: regio’s Westerveld, Hoogeveen, Midden-Drenthe, Borger-Odoorn en De Monden.
 • De organisatie is een vereniging of stichting. • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De directie heeft het recht om tussentijds de toegezegde steun in te trekken. De organisatie ontvangt in dit geval een schriftelijke toelichting over de reden. • Het project is binnen 24 maanden afgerond.
 • Het project is financieel haalbaar. Een eventuele donatie is bedoeld als eenmalige bijdrage

Wij doneren niet aan:

 • Het fonds verleent geen bijdrage aan AED’s, zonnepanelen en led-verlichting.
 • Reünies, jubilea, (dorps)feesten en uitstapjes.
 • Milieuonvriendelijke en risicovolle sporten (initiatieven).
 • Verzoeken voor aanschaf sportkleding/clubkleding.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Particulieren, bedrijven, besloten clubs en serviceclubs.
 • Projecten die gevoelig liggen in de maatschappij.
 • Projecten die al gerealiseerd zijn. 
 • Organisaties met commerciële of winstdoelstellingen.
 • Organisaties die de donatie willen gebruiken voor dekking van exploitatiekosten. 
 • Organisaties die in het jaar van aanvraag al eerder een donatie van het Rabofonds hebben ontvangen.
 • Jaarlijks terugkerende evenementen. De activiteit mag wel een onderdeel van een evenement zijn.
 • Projecten vallend onder de normale financieringstaak van andere organen zoals de overheid.
 • Het fonds verleent geen bijdrage aan AED’s.
 • Werkzaamheden rondom het verwijderen van asbest.

Via de e-mail volgt de uitslag van de beoordeling. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Het toegezegde bedrag moet binnen twee jaar na de toekenning zijn besteed. Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld.

Bij toewijzing is het voor de betaling belangrijk dat u binnen een jaar kopieën van facturen van uw project of activiteit inclusief een kopie van dagafschriften waaruit blijkt dat de facturen zijn voldaan, mailt naar Rabobank Het Drentse Land Directie@hdl.rabobank.nl. De kosten voor uw project dient u dus eerst zelf te betalen. Betaling vanuit het Rabofonds gebeurt achteraf. Het bedrag wordt overgemaakt exclusief eventuele belastingen.

Sponsoring

Rabobank Het Drentse Land ondersteunt lokale verenigingen op het gebied van sport. In het bijzonder initiatieven voor de jeugd. Daarnaast sponsoren wij een aantal evenementen met betrekking tot cultuur en maatschappij. Wij gaan met een beperkt aantal partijen een langdurige samenwerking aan die wederzijds voordeel biedt. Hiervoor benaderen wij onze partners zelf. Alle andere verenigingen en stichtingen kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Sponsorverzoeken worden  dus niet in behandeling genomen!  

Contact

Ma-vr: 8.00-18.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven