Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabo Verenigingsondersteuning

Elke vereniging en stichting heeft doelen en ambities voor de toekomst. Wij helpen graag met het realiseren hiervan. Met Rabo Verenigingsondersteuning bieden we kennis in plaats van geld aan clubs op het gebied van sport en cultuur.

Binnen Rabo Verenigingsondersteuning werken we samen met partner NOC*NSF. We bieden 1-op-1 ondersteuning aan voor specifieke verenigingsvraagstukken, workshops en masterclasses op onderwerpen als 'modern besturen', 'leden werven en binden' en 'geld generen'. Door het overbrengen van kennis en het doelen van onze netwerken helpen we de doelen en ambities van je club waar te maken. De clubs die in het voorjaar 2021 gestart zijn met de nieuwe ronde van ons tweejarig 1-op-1 begeleidingstraject zijn:

S.V. Spero (Elst)Schutterij Gijsbrecht van Aemstel en Honderd Morgen (Doornenburg)Stichting Theater de Kik (Elst)Hockeyclub Overbetuwe (Elst)Stichting De Zandse Kerk (Huissen)

Lees meer over Rabo VerenigingsondersteuningBekijk meer over verenigingsondersteuning in de regio

Rabobankfonds

Via het Rabobankfonds steunt Rabobank Maas en Waal – Oost Betuwe vernieuwende initiatieven die de leefbaarheid in de regio blijvend verbeteren. Met dit fonds dragen we graag bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en steunen we projecten waarbij ons netwerk, onze kennis en/of een financiële bijdrage nodig is.

Bekijk hieronder eerst de voorwaarden, voordat je jouw aanvraag indient. Anders dan bij sponsoring vragen we geen tegenprestatie. Een belangrijker verschil is dat een commissie bestaande uit ledenraadsleden periodiek beslist aan welke projecten een bijdrage toegekend wordt.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzaam Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Voorwaarden

Om voor een bijdrage uit het Rabobankfonds in aanmerking te komen hanteren we de volgende uitgangspunten en criteria:

• Het project/de activiteit is gericht op een zo breed mogelijke groep mensen uit de marktgebieden Oost Betuwe & Maas en Waal of het gebied als geheel.

• Initiatieven dienen aan te sluiten bij de maatschappelijke ambitie van de bank op de thema’s: Duurzaam Wonen, Duurzaam Ondernemen, Banking4Food, Financieel Gezond Leven, Energietransitie en Versterken van Lokale Gemeenschappen van onze bank.

• De aanvrager is een rechtspersoon in de vorm van een vereniging, stichting of coöperatie en bij voorkeur rekeninghouder bij Rabobank.

• Het doel en/of de activiteiten van de aanvraag valt buiten wat algemeen geacht wordt te behoren tot de normale financiering van de aanvragende organisatie.

• De aanvraag richt zich op een incidenteel project. Opeenvolging van meerdere aanvragen vanuit dezelfde aanvrager is alleen mogelijk indien de aanvrager daar een duidelijke argumentatie voor heeft. De commissie beslist o.b.v. deze argumenten.

• De aanvraag is volledig: aanvraagformulier (doel, activiteit, eigen inbreng, andere financiers, doorlooptijd, gevraagde bijdrage), omschrijving van het project, begroting en offertes zijn bijgevoegd.

• De aanvrager levert een aantoonbaar redelijke inspanning om te komen tot een kwalitatieve aanvraag en heeft aantoonbaar alle mogelijkheden van een alternatieve vorm van financiering/bekostiging onderzocht.

• De aanvrager geeft inzicht in andere deelnemende partijen, voor welk bedrag zij deelnemen en of er sprake is van een sluitende financiering.

• Er wordt gestreefd naar evenwichtige spreiding van de bijdragen over het werkgebied.

• Het toegekende bedrag is

- altijd inclusief BTW en schenkingsrecht. De aanvrager moet zelf zorgen voor eventuele afdracht.

- een eenmalige stimuleringsbijdrage op basis van een concreet vormgegeven en reëel te realiseren project.

• Het belang van de bank, haar leden, klanten en de leefomgeving wordt zichtbaar gediend.

Procedure

• Aanvragen worden ingediend bij de afdeling MC&C van Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe; een medewerker van de afdeling draagt zorg voor toelichting op de werkwijze en de eisen van de aanvraag.

• De commissie beoordeelt alleen volledige aanvragen aan de hand van het doel van het fonds en de criteria ten aanzien van het toekennen van een bijdrage.

• De aanvrager wordt door één van de leden van de commissie persoonlijk geïnformeerd over het besluit van de commissie.

• Het project wordt binnen een met de aanvrager afgesproken termijn uitgevoerd, in principe binnen één jaar na toekenning.

• Het toegekende bedrag is aantoonbaar besteed aan wat in de aanvraag is beschreven.

• Externe communicatie over het project wordt op prijs gesteld, maar altijd in afstemming met de afdeling MC&C.

• Verantwoording over de voortgang en afronding van het project vindt plaats door de aanvrager aan de commissie.

• Daar waar de procedure niet in voorziet beslist de commissie samen met de ledenraad van de bank.

Zeker niet in aanmerking komen:

• Onvolledige aanvragen; aanvragen waarbij één van de onderdelen (aanvraagformulier, omschrijving van het project, begroting en/of offertes) ontbreekt.

• Aanvragen voor projecten die al gerealiseerd zijn.

• Activiteiten die op welke wijze dan ook (in)direct schade kunnen toebrengen aan de bank resp. klanten/leden van de bank.

• Individuele aanvragers of particuliere initiatieven (bijvoorbeeld voor persoonlijke activiteiten).

Heb je nog vragen mail ons?
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

De Commissie Rabobankfonds komt ieder kwartaal bij elkaar.

Deadline aanvragenDeadline beoordelingen
23 augustus6 september
15 november29 novemberAanvraag indienen