Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Coöperatiefonds

Via het Coöperatiefonds steunt onze bank initiatieven die de omgeving van Noord-Limburg versterken. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds dient te worden aangetoond dat de donatie bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van ons werkgebied.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Coöperatiefonds.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De aanvrager is een officiële stichting of vereniging en bankiert bij Rabobank Noord-Limburg; Het project draagt blijvend bij aan minimaal één van de maatschappelijke thema's van de bank, te weten: Financieel Gezond Leven, Duurzaam Ondernemen, Duurzaam Wonen, Banking4food en Energietransitie;Het project vindt plaats in gemeente Horst aan de Maas, de gemeente Venray, de gemeente Venlo, de gemeente Beesel of de plaatsen Well, Wellerlooi en Baarlo;De aanvraag is voorzien van plan van aanpak en een sluitende begroting;De aanvraag is niet financieel afhankelijk van de Rabobank (co-financiering), maar de Rabobank hecht wel veel waarde aan de vrijwilligers die ingezet worden voor het project;Bij toezegging kan de bank aanvullende voorwaarden stellen;Het project dient binnen twee jaar na toekenning gestart/gerealiseerd te zijn;Een aanvrager kan één keer per drie jaar een projectaanvraag indienen;De toegewezen gelden mogen niet voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze zijn toegekend;Indien achteraf zou blijken dat aanvrager ten tijde van de aanvraag essentiële informatie niet heeft verstrekt, kan de Rabobank de verleende financiële ondersteuning vorderen;De toegewezen bedragen door Rabobank zijn altijd inclusief eventueel verschuldigde belastingen;De directie behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen en/of het fonds op te heffen. Tegen de besluitvorming is geen beroep mogelijk. Daar waar het reglement niet in voorziet, beslist de directie van de bank;

Niet in aanmerking komen:

Politieke, milieubelastende of religieuze projecten;Individuen;Projecten die bestaan uit dekking van de exploitatiekosten, commercieel zijn, een winstoogmerk hebben of aan fondsenwerving doen voor een andere partij;Projecten die al zijn gestart of afgerond;Terugkerende projecten, die al eerder een bijdrage hebben ontvangen Feesten, jubilea, renovaties, vervanging van middelen (zoals instrumenten of kleding)
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de Ledenadviescommissie Coöperatiefonds, een mix van ledenraadsleden en medewerkers van de Rabobank. De adviescommissie beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vind je de datum waarop jouw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
21 juni5 juli
23 augustus6 september
1 november15 november

Aanvraag indienen