Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met de Rabobank Clubkas Campagne, Sponsoring en het Coöperatiefonds versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Rabobank Clubkas Campagne

Met de Rabobank Clubkas Campagne steunt Rabobank Rijk van Nijmegen het rijke verenigingsleven in de regio. Hiervoor stellen wij een deel van onze winst beschikbaar. In 2018 is dit een bedrag van € 100.000,-. De leden van onze bank bepalen hoe dit geld verdeeld wordt.

Uitslag

De uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne is inmiddels bekend. Hieronder vindt u de complete lijst van de Rabobank Clubkas Campagne 2018.

Uitslag 2018

Voorwaarden voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne

 • De Rabobank Clubkas Campagne staat open voor verenigingen en stichtingen.
 • De vereniging/stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De vereniging/stichting is gevestigd in het werkgebied van Rabobank Rijk van Nijmegen: Groesbeek, Heilig Landstichting, Heumen, Malden, Middelaar, Millingen aan de Rijn, Molenhoek, Mook, Overasselt, Nederasselt, Plasmolen, Lent, Oosterhout, Ressen, Slijk-Ewijk, Nijmegen, Beek, Ubbergen, Berg en Dal, Erlecom, Kekerdom, Leuth, Ooij, Persingen, Beuningen, Weurt, Alverna, Balgoij, Leur, Niftrik, Wijchen.
 • De vereniging/stichting moet een actieve zakelijke rekening aanhouden bij Rabobank Rijk van Nijmegen. Deze moet geopend zijn voor 1 januari 2018.
 • De vereniging/stichting moet voor een brede doelgroep toegankelijk zijn.
 • De vereniging/stichting is primair een vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het maken van winst.
 • De vereniging/stichting dient een maatschappelijk, sportief, recreatief, cultureel doel en draagt bij aan de lokale leefbaarheid in het werkgebied van Rabobank Rijk van Nijmegen.
 • De activiteiten van de vereniging/stichting vinden plaats in het werkgebied van Rabobank Rijk van Nijmegen.
 • De activiteiten van de vereniging/stichting komen ten goede aan de inwoners van deze regio.
 • De Rabobank mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de vereniging/stichting.
 • De Rabobank behoudt te allen tijde het recht om een vereniging/stichting uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot de Rabobank Clubkas Campagne.
 • Deelnemers dienen te voldoen aan algemeen aanvaarde Nederlandse ethiek, wetten en regels. Eventuele (inkomsten)belasting die over de bijdrage moet worden betaald, komt voor rekening van de aanvrager.
 • Eventuele belasting die over de bijdrage moet worden betaald, komt voor rekening van de aanvrager.

De volgende organisaties mogen niet meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne:

 • Politieke partijen.
 • Religieuze instellingen.
 • Vereniging/stichting met een commercieel karakter.
 • Subafdelingen van vereniging/stichting, zoals ‘Vrienden van …’.
 • Landelijke initiatieven, tenzij ze een lokale afdeling hebben.
 • Initiatieven ter ondersteuning van niet-plaatselijke bevolkingsgroepen.
 • Subafdelingen of subcommissies.
 • Sociëteiten.
 • Vriendenclubs.
 • Studie- of beleggingsclubs
 • Serviceclubs (bijvoorbeeld Rotary, Lions, etc.).
 • Actiecomités.
 • Bonden.
 • Scholen.
 • Kinderopvang.
 • Zorginstellingen.
 • Leerlingenverenigingen en ouderverenigingen.
 • Supportersverenigingen.
 • Fondsen.
 • Personeels-, winkeliers en bedrijfsverenigingen.
 • Belangenbehartigersinitiatieven, zoals huurdersverenigingen, verenigingen van (huis)eigenaren, ondernemers-/ondernemingsverenigingen.
 • Beheerstichtingen of –verenigingen.
 • Stichtingen derdengelden.
 • Particuliere initiatieven (bijvoorbeeld: volkstuinverenigingen, uitgave boek, etc.)
 • Dorpshuizen, gemeenschapshuizen en wijkcentra
 • Bibliotheken
 • 4 en 5 mei comités
 • Dorpsraden
 • Militaire aangelegenheden.
 • Milieubelastende activiteiten (o.a. gemotoriseerde sporten).
 • Gevaarlijke sporten.
 • Spaarkassen.
 • Vakbonden.
 • Bestedingsdoelen die betrekking hebben op het houden van feesten en buurtfeesten voor de leden van de eigen vereniging/stichting.
 • Bestedingsdoelen die betrekking hebben op restauratie- en exploitatiekosten en verenigingen/stichtingen ten behoeve daarvan.
 • Verenigingen/stichtingen waarmee Rabobank Rijk van Nijmegen een sponsorcontract heeft.

Sponsoring

Rabobank Rijk van Nijmegen sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Sponsoring is een zakelijke overeenkomst. Een samenwerking waarbij twee partijen iets voor elkaar kunnen betekenen. Wij steunen de partij, maar verwachten van hen ook een actieve houding in tegenprestaties. Wij gaan voor een partnership: sponsoring moet duidelijk een ‘win-win situatie’ opleveren. Met tien geselecteerde verenigingen/stichtingen hebben we een tweejarig partnership. Naast deze overeenkomsten nemen we geen incidentele, reguliere sponsoraanvragen meer in behandeling. In plaats hiervan voeren wij de Rabobank Clubkas Campagne.

Een deel van onze winst geven we terug aan de lokale samenleving. Rabobank Rijk van Nijmegen deelt deze winst door middel van donaties uit het Coöperatiefonds.

Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds van Rabobank Rijk van Nijmegen doneert aan initiatieven die het sociale, maatschappelijke en culturele leven in de lokale gemeenschap in het Rijk van Nijmegen verbeteren. Bij donaties is geen tegenprestatie nodig. Wel moet het project aan een aantal voorwaarden voldoen.

Zelfredzaamheid

Het Coöperatiefonds zet in op het versterken van zelfredzaamheid en financiële onafhankelijkheid. Er kan daarom nooit om een totale dekking van de begroting worden gevraagd. Meerdere organisaties ondersteunen het initiatief. Rabobank is dus nooit de enige financier.

Commissie Coöperatiefonds

Onze ledenraad is dicht betrokken bij het Coöperatiefonds. De commissie Coöperatiefonds bestaat uit leden van de ledenraad. Ze beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen en adviseert de directie hierover.

Meer informatie op www.mijnbankversterkt.nl/rijk-van-nijmegen

Wij informeren u alvast dat het Coöperatiefonds gaat veranderen. Rond 6 december volgt meer informatie over de verandering.

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel aanvragen voor een donatie uit het Coöperatiefonds. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Daarom hanteren onder ander onderstaande uitgangspunten.

 • Het project is voor een (breed) publiek in Beek, Berg en Dal, Beuningen, Erlecom, Groesbeek, Heilig Landstichting, Heumen, Kekerdom, Lent, Leuth, Malden, Middelaar, Millingen aan de Rijn, Molenhoek, Mook, Nederasselt, Niftrik, Nijmegen, Ooij, Oosterhout, Overasselt, Persingen, Plasmolen, Ressen, Slijk-Ewijk, Ubbergen, Wijchen of Weurt.
 • Het project draagt bij aan een sterkere leef- en werkomgeving.
 • Het project wordt zo veel mogelijk door vrijwilligers uitgevoerd.
 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De vereniging of stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Rabobank Rijk van Nijmegen is niet de enige financier van het project. Bekend moet zijn wie de andere deelnemers zijn en voor welk bedrag zij deelnemen.
 • Een vereniging of stichting kan één aanvraag per jaar indienen.
 • Als het gaat om een vervolgaanvraag, moet uitleg worden gegeven over het uitgeven van eerder ontvangen bedragen.
 • Als een organisatie drie keer een bijdrage uit het Coöperatiefonds heeft ontvangen, worden drie jaar na de laatste bijdrage geen aanvragen in behandeling genomen.
 • De donatie kan door Rabobank Rijk van Nijmegen (gedeeltelijk) worden teruggevorderd als het project (gedeeltelijk) niet doorgaat of niet conform plan wordt uitgevoerd.

Wij doneren niet aan: 

 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Activiteiten die de belangen van de Rabobank schaden.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen, zoals auto- of motorsport.
 • Organisaties die de donatie willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten.
 • Salariskosten buiten het project, kosten van levensonderhoud en/of kosten voor overige activiteiten van de aanvrager.
 • Activiteiten en organisaties met commerciële of winstdoelstellingen.

Alle uitgangspunten leest u op www.mijnbankversterkt.nl/rijk-van-nijmegen

Gekozen initiatieven

De volgende verenigingen en stichtingen ontvingen dit jaar een bijdrage uit het Coöperatiefonds:

Kwartaal 1 (€ 66.441)

Agrarisch Museum De Lage Hof Stichting Het Andere Uitje
Vereniging Vrienden van de Heemtuin  Stichting Loopgroep Ooijpolder
Stichting Move Nijmegen Stichting Vierdaagsefeesten Nijmegen
Stichting Kans en Kleur/ Sportservice Wijchen Stichting Vriendenclub Malderburch
Stichting Historische tuin Lent en omstreken Stichting De Uitkijk
Stichting Enjoy the ride Stichting Beuningen Heartsave i.o.
Stichting Kindervakantiedorp Oosterhout Stichting Roze Woensdag
Nijmegen Atletiek Stichting Gay Sport Nijmegen
Oranje Lent Stichting Expoplu
Stichting Sprankel Stichting Onbederf'lijk Vers
Stichting Vrijpop Beuningen Stichting Taskforce QRS Nijmegen 
Musicalvereniging Muze Stichting Centra Aangepast Paardrijden
SGRv& Fonds Kansrijk/Scholengroep Rijk van Nijmegen

Kwartaal 2 (€ 40.650)

Stichting Vier het Leven Stichting Beleef Wijchen
Scouting Alverna Stichting Wielerevenementen Mercurius
Beheerstichting Wijkatelier LindenholtZeller Stichting Marikenhuis
Stichting Netwerk Jouw Nijmegen Vereniging voor Eerste Hulp Bij Ongelukken
Stichting FIBON Stichting Wijchen Gezond
Tennisvereniging Tachys, G-commissie PSV de Veldruiters
Stichting Het Danspaleis Stichting: Stichting Het Inter-Lokaal & Tandem
Stichting GVO Stichting Keizerstads Jeugdorkest
Stichting Verenigingsgebouw Overasselt
Stichting Centrale Dierenambulance Nijmegen e.o.
Kindergasthuis De Boeg
Joseph Wresinski Cultuur Stichting
Schutterij EMM Kekerdom

Kwartaal 3 (€ 38.950)

Stichting Museum Kasteel Wijchen Stichting Nederlands Studenten Jazz Orkest
Stichting Maximaal voor de Minima Wijchens Amateur Toneel
Nieuw Nijmeegs Kamerorkest Stichting Driestroom
Stichting Grootstal Evenementen Stichting MMB
Stichting Nationaal Bevrijdingsmuseum Stichting Museum het Valkhof
Stichting AED Dukenburg Stichting Heart for Arts
Stichting Speeltuin Kerkstraat Stichting VisiteClowns
Stichting Vriendenkring

Samenwerkingspartners

Rijk van Nijmegen Uitdaging

Rijk van Nijmegen Uitdaging (voorheen bekend als De Maatschappelijke MeerWaarde) is een bedrijvennetwerk dat uitdaagt om maatschappelijk betrokken te ondernemen door stichtingen en verenigingen te ondersteunen in de betrokken gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Nijmegen en Wijchen. Het doel van Rijk van Nijmegen Uitdaging is het tot stand brengen van een samenwerking tussen maatschappelijk betrokken bedrijven en maatschappelijke organisaties. De Uitdaging faciliteert de verbinding tussen vraag en aanbod van spullen, advies over fondsen, extra handjes, creativiteit, kennis en kunde.

Meer informatie over Rijk van Nijmegen Uitdaging

Wij zijn Nijmegen

Heeft u een initiatief dat in Nijmegen wordt gerealiseerd en zich bij voorkeur richt op het bij elkaar brengen van Nijmegenaren die elkaar niet zo snel tegenkomen? Wellicht kan Wij zijn Nijmegen uw initiatief ondersteunen met kennis, mensen of geld.

Meer informatie over Wij zijn Nijmegen

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven