Sponsoring en donaties

Als lokale bank zijn we betrokken bij onze omgeving en versterken zo de regio. Het bruist van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren. Het ondersteunen van lokale projecten is één van de manieren om onze lokale betrokkenheid bij de regio te tonen. Dit doen we onder andere via de Rabo ClubSupport, het Coöperatiefonds en verenigingsondersteuning binnen Rabo Versterkt.

Sponsoring

Rabobank Stad en Midden Groningen sponsort een selectief aantal verenigingen en stichtingen in haar werkgebied op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Eén van de uitgangspunten voor sponsoring is dat wij de clubs zelf benaderen die wij willen sponsoren.

Het is niet meer mogelijk voor clubs om sponsoring aan te vragen. Er is een nieuwe mogelijkheid ingevoerd door de bank om geld te genereren voor verenigingen of stichtingen. Dit vindt plaats in de vorm van de Rabo ClubSupport. Via deze weg stelt de bank een deel van haar winst beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. De Rabo ClubSupport vindt in oktober 2020 plaats.

Rabo ClubSupport

Via de Rabo ClubSupport stemmen onze leden op verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Het aantal stemmen bepaalt onze sponsorbijdrage. Op deze manier laat de Rabobank het geld op een eerlijke, leuke en doeltreffende manier terugvloeien naar de samenleving met optimaal invloed van onze leden.

Rabobank Stad en Midden Groningen is in 2018 gestart met de Rabo ClubSupport. Met deze campagne komt het regulier aanvragen van sponsoring te vervallen. Nu hebben leden invloed op de bijdrage die aan de clubs wordt gegeven.

Hoe werkt de Rabo ClubSupport

Rabobank stelt een deel van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. Tijdens de Rabobank ClubSupport kunnen leden van Rabobank Stad en Midden Groningen hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Voorwaarden

Inschrijven voor Rabo ClubSupport is alleen mogelijk op uitnodiging van jouw bank. Daarnaast dient jouw inschrijving aan de voorwaarden te voldoen. Welke dat zijn lees je hieronder. *Wijzigingen zijn voorbehouden.

Landelijke voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op Rabo ClubSupport van(uit) Rabobank Groep. De deelnemende vereniging of stichting aanvaardt de toepasselijkheid van de voorwaarden en verklaart zich akkoord met de inhoud daarvan.
 • Rabo ClubSupport staat open voor verenigingen en stichtingen.
 • Iedere deelnemende vereniging of stichting is klant van de Rabobank.
 • De vereniging/stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De vereniging/stichting dient een maatschappelijk, sportief, recreatief of cultureel doel en draagt bij aan de lokale leefomgeving.
 • De vereniging/stichting is primair een vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het maken van winst.
 • De vereniging/stichting moet zich aanmelden om deel te nemen aan Rabo ClubSupport en maakt bij aanmelding kenbaar wat haar bestedingsdoel is voor de bijdrage die ze van de Rabobank ontvangt.
 • De activiteiten sluiten aan bij de thema's: leefbaarheid / duurzaamheid / educatie / cultuur / sport.
 • Rabobank behoudt te allen tijde het recht om een vereniging/stichting uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot Rabo ClubSupport en mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de vereniging/stichting.
 • De vereniging of stichting krijgt binnen 2 weken na de inschrijving bericht of de vereniging of stichting is toegelaten dan wel uitgesloten van Rabo ClubSupport.
 • Over de reden van toelating/uitsluiting en de opzet van Rabo ClubSupport wordt niet gecorrespondeerd.
 • Rabo ClubSupport kan deelnemende verenigingen en stichtingen vragen belangeloos mee te werken aan een eventuele publiciteitscampagne rondom Rabo ClubSupport.
 • De vereniging/stichting is verplicht om de bijdrage van Rabo ClubSupport te besteden aan maatschappelijke doelen ter verbetering van de aspecten leefbaarheid, duurzaamheid, educatie, cultuur, sport & recreatie. Op verzoek van de bank moet de vereniging/stichting dit kunnen aantonen.
 • Het bedrag dat wordt uitgekeerd aan de vereniging of stichting is afhankelijk van het aantal stemmen dat een vereniging of stichting krijgt en het beschikbaar coöperatief dividend van de lokale Rabobank.
 • Alleen leden van de Rabobank mogen stemmen.
 • Leden vanaf 12 jaar mogen stemmen.
 • Elk lid mag 5 stemmen uitbrengen op de verenigingen en stichtingen, waarvan er maximaal 2 op dezelfde vereniging/stichting mag worden uitgebracht.
 • Door het uitbrengen van een stem door een lid accepteert het betreffende lid dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en in het kader van Rabo ClubSupport worden gebruikt door Rabo ClubSupport. Rabo ClubSupport behandelt de gegevens vertrouwelijk en stelt deze niet beschikbaar aan derden, anders dan noodzakelijk voor het uitvoeren van Rabo ClubSupport.
 • Klachten over Rabo ClubSupport kunnen via email gestuurd worden naar: fm.nl.cca.raboclubsupport@rabobank.nl onder vermelding van 'klacht Rabo ClubSupport'. Rabo ClubSupport zal zo snel mogelijk reageren op de klacht.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal Rabobank in alle redelijkheid een besluit nemen ten aanzien van Rabo ClubSupport.
 • Rabo ClubSupport is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het handelen of nalaten van derde partijen.
 • Op Rabo ClubSupport is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, en in geval van een geschil is uitsluitend de rechter te Utrecht bevoegd.

Aanvullende voorwaarden Rabobank Stad en Midden Groningen.

 • De vereniging/stichting dient een actieve v/s-rekening (rekening courant) te hebben bij Rabobank Stad en Midden Groningen.
 • Verenigingen/stichtingen waarvan de Rabobank Stad en Midden Groningen hoofdsponsor is en waarmee een contract is gesloten komen niet in aanmerking
 • Subcommissies binnen een vereniging zijn uitgesloten van deelname
 • Religieuze verenigingen/stichtingen komen niet in aanmerking
 • Politieke verenigingen/stichtingen komen niet in aanmerking
 • Landelijke initiatieven, overkoepelende organen en adviesorganen zijn uitgesloten van deelname
 • Serviceclubs, vrienden van…..-verenigingen, vriendenclubs, supportersclubs, steunstichtingen, clubs van 50/100/etc., verenigingen/stichtingen ter promotie van…, kunnen niet meedoen aan deze campagne
 • Personeels-, winkeliers- en ondernemersverenigingen en vakbonden komen niet in aanmerking
 • Huurders(belangen)verenigingen, stichtingen onroerend goed beheer, verenigingen van eigenaren, stichtingen derdengelden, bewonersverenigingen komen niet in aanmerking
 • Spaar- en beleggingsclubs zijn uitgesloten van deelname
 • Verenigingen/stichtingen die initiatieven buiten het werkgebied van Rabobank Stad en Midden Groningen (incl. buitenland) steunen komen niet in aanmerking
 • Bibliotheken en particuliere initiatieven (bijvoorbeeld: volkstuinverenigingen, uitgave boeken/dvd/etc.) kunnen niet meedoen aan deze campagne
 • Actiecomités komen niet in aanmerking
 • (Buurt)feesten, sociëteits/uitgaansgelegenheden komen niet in aanmerking
 • Scholen, kinderopvang, zorginstellingen komen niet in aanmerking
 • Restauratie- en exploitatiekosten en verenigingen/stichtingen ten behoeve daarvan zijn uitgesloten van deelname
 • Milieubelastende activiteiten (o.a. gemotoriseerde sporten) komen niet in aanmerking
 • Gevaarlijke sporten en risicovolle gevechtssporten komen niet in aanmerking
 • Militaire aangelegenheden zijn uitgesloten van deelname

Informatie Rabo ClubSupport

Leden mogen stemmen

Leden van Rabobank Stad en Midden Groningen mogen hun stem uitbrengen op hun favoriete club(s). De campagne start in juni met inschrijvingen voor verenigingen en stichtingen. Hiervoor ontvangen leden in september 2020 een stemcode. Via onze website kan dan worden gestemd (5 stemmen per lid, met maximaal 2 op dezelfde club).

Lidmaatschap

Als klant bent u niet automatisch ook lid. U kunt controleren of u al lid bent via Rabobank Internetbankieren. Bij ‘uw gegevens’ staat dan de laatste tabel van ‘persoonlijke gegevens’ of u lid bent van de Rabobank of niet. Wilt u meestemmen? Vraag dan uw lidmaatschap zo snel mogelijk aan!

Lid worden?

Coöperatiefonds

Rabobank Stad en Midden Groningen geeft een deel van de winst terug aan de samenleving en doneert dit vanuit het Coöperatiefonds. Het Coöperatiefonds ondersteunt alleen lokale projecten die aansluiten bij één van onze vier thema's: Duurzamer Wonen, Iedereen Financieel Gezonder, Duurzamer Groeien (bijvoorbeeld ondernemerschap) en Duurzamere Voeding.

In de bijlage Beoordelingscriteria Coöperatiefonds leest u, aan welke voorwaarden een aanvraag voor een financiële bijdrage uit het Coöperatiefonds moet voldoen. Via de knop 'Vraag bijdrage uit Coöperatiefonds aan' kunt u uw verzoek indienen.

Vier keer per jaar (maart, juni, september en december) komen de lokale commissies per kern (Groningen, Haren, Midden-Groningen + Veendam) bijeen om de aanvragen te beoordelen.

Contact

Ma-vr: 8.00-18.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven