Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Coöperatiefonds

Via het Coöperatiefonds steunt onze bank initiatieven die de omgeving van Tilburg en omstreken versterken. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds dient te worden aangetoond dat de donatie bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van ons werkgebied.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Coöperatiefonds.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De aanvraag komt van een vereniging of stichting.De vereniging of stichting is klant van Rabobank Tilburg en omstreken.De vereniging of stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.De vereniging of stichting is gevestigd in de gemeente Tilburg, Rijen, Goirle of Dongen.De activiteit vindt plaats in de gemeente Tilburg, Rijen, Goirle of Dongen.Het project heeft een sociaal, cultureel, economisch of maatschappelijk doel.Het project komt ten goede aan de lokale samenleving en niet aan één persoon.Het initiatief bevat een maatschappelijke tegenprestatie. Dat wil zeggen dat het initiatief niet alleen de eigen vereniging of stichting ten goede komt, maar ook andere partijen of groepen binnen Tilburg en omstreken.Het project betreft een innoverend initiatief en een eventuele bijdrage vindt eenmalig plaats ter stimulering.Er wordt alleen bijgedragen aan die onderdelen van de activiteit die een duurzaam karakter hebben, met als doel dat het initiatief zelfredzaam wordt.De organisatie wordt niet financieel afhankelijk van de Rabobank.De gevraagde financiële bijdrage mag niet gelijk zijn aan 100% van de totale projectkosten en/of niet ten goede komen aan de normale exploitatiekosten.Het initiatief is nog niet gerealiseerd en wordt binnen twee jaar na de aanvraag uitgevoerd.Het project dient niet ter vervanging van taken van derden (zoals van de overheid). Wel kan in samenwerking met derden een bijdrage worden gegeven.Aan het project of de organisatie zijn geen commerciële doelstellingen en winstoogmerk verbonden.Bij toezegging is sprake van branche-exclusiviteit.Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld; een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project is geen maatstaf voor een andere aanvraag.De aanvrager brengt na afloop van het project schriftelijk verslag uit over het resultaat en zorgt voor publiciteit rondom het project en het aandeel van de bank hierin.Iedere aanvraag wordt vergezeld van een financiële onderbouwing van het initiatief en een financieel jaaroverzicht van de aanvragende partij.Er wordt een eigen bijdrage geleverd in arbeid.Er zijn ook andere donateurs.Bij een toekenning kan Rabobank Tilburg en omstreken aanvullende voorwaarden stellen.

Niet in aanmerking komen:

Projecten die de belangen van de Rabobank schaden.Kosten die thuishoren op de jaarbegroting van de aanvragende organisatie.Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.Projecten vanuit een maatschappelijke discutabele organisatie of conflictgevoelig onderwerp.Projecten met een politieke, religieuze doelstelling, met milieubelastende activiteiten en actiegroepen worden niet ondersteund.Projecten die in aanmerking komen voor financiering door reguliere geldgevers.

Deadlines aanvragen & data ledenraadsvergaderingen 2022

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de commissie Lokale Verbinding van de ledenraad van Rabobank Tilburg en omstreken. De commissie beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Hieronder staat het overzicht van de ledenraadsvergaderingen. Ook vind je de datum waarop jouw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn. Een complete aanvraag bestaat uit het online aanvraagformulier plus een projectplan met begroting en dekkingsplan.

Deadlines aanvragen Data ledenraadsvergaderingen
14 maart 11 april
30 mei 27 juni
22 augustus 19 september
3 november 1 december
Aanvraag indienen