Sponsoring en donaties

Growing a better world together. Met Rabo ClubSupport, het Coöperatiefonds en Sponsoring versterkt Rabobank Tilburg en omstreken de lokale samenleving.

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Als coöperatieve bank doen we daarom graag iets terug. Met Rabo ClubSupport investeren we een deel van onze winst in lokale clubs en verenigingen.

Meer informatie over Rabo ClubSupport

Coöperatiefonds

Met het Rabobank Coöperatiefonds willen we bijdragen aan vernieuwende initiatieven die de leefbaarheid in Tilburg, Dongen, Rijen en Goirle verbetert. We steunen projecten waarbij ons netwerk, onze kennis of een financiële bijdrage nodig is. Verzoeken dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 • Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 • Iedereen financieel gezonder
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 • Energietransitie en duurzamer wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 • Ondernemers helpen duurzamer te groeien
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 • Duurzamere voeding
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.

Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Coöperatiefonds. We hanteren de volgende uitgangspunten:

 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De vereniging of stichting is klant van Rabobank Tilburg en omstreken.
 • De vereniging of stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De vereniging of stichting is gevestigd in de gemeente Tilburg, Rijen, Goirle of Dongen.
 • De activiteit vindt plaats in de gemeente Tilburg, Rijen, Goirle of Dongen.
 • Het project heeft een sociaal, cultureel, economisch of maatschappelijk doel.
 • Het project komt ten goede aan de lokale samenleving en niet aan één persoon.
 • Het initiatief bevat een maatschappelijke tegenprestatie. Dat wil zeggen dat het initiatief niet alleen de eigen vereniging of stichting ten goede komt, maar ook andere partijen of groepen binnen Tilburg en omstreken.
 • Het project betreft een innoverend initiatief en een eventuele bijdrage vindt eenmalig plaats ter stimulering.
 • Er wordt alleen bijgedragen aan die onderdelen van de activiteit die een duurzaam karakter hebben, met als doel dat het initiatief zelfredzaam wordt.
 • De organisatie wordt niet financieel afhankelijk van de Rabobank.
 • De gevraagde financiële bijdrage mag niet gelijk zijn aan 100% van de totale projectkosten en/of niet ten goede komen aan de normale exploitatiekosten.
 • Het initiatief is nog niet gerealiseerd en wordt binnen twee jaar na de aanvraag uitgevoerd.
 • Het project dient niet ter vervanging van taken van derden (zoals van de overheid). Wel kan in samenwerking met derden een bijdrage worden gegeven.
 • Aan het project of de organisatie zijn geen commerciële doelstellingen en winstoogmerk verbonden.
 • Bij toezegging is sprake van branche-exclusiviteit.
 • Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld; een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project is geen maatstaf voor een andere aanvraag.
 • De aanvrager brengt na afloop van het project schriftelijk verslag uit over het resultaat en zorgt voor publiciteit rondom het project en het aandeel van de bank hierin.
 • Iedere aanvraag wordt vergezeld van een financiële onderbouwing van het initiatief en een financieel jaaroverzicht van de aanvragende partij.
 • Er wordt een eigen bijdrage geleverd in arbeid.
 • Er zijn ook andere donateurs.
 • Bij een toekenning kan Rabobank Tilburg en omstreken aanvullende voorwaarden stellen.

Niet in aanmerking komen

 • Projecten die de belangen van de Rabobank schaden.
 • Kosten die thuishoren op de jaarbegroting van de aanvragende organisatie.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Projecten vanuit een maatschappelijke discutabele organisatie of conflictgevoelig onderwerp.
 • Projecten met een politieke, religieuze doelstelling, met milieubelastende activiteiten en actiegroepen worden niet ondersteund.
 • Projecten die in aanmerking komen voor financiering door reguliere geldgevers.

Aanvragen

Ieder kwartaal beoordeelt een commissie uit de ledenraad de binnengekomen aanvragen. Het is belangrijk dat je complete aanvraag tijdig bij ons binnen is. Een complete aanvraag bestaat uit het online aanvraagformulier plus een projectplan met begroting en dekkingsplan. Binnen twee maanden na de uiterste aanleverdata kun je reactie verwachten op jouw aanvraag.
Uiterste aanleverdata:

 • 24 februari 2020
 • 11 mei 2020
 • 3 augustus 2020
 • 2 november 2020

Sponsoring

Rabobank Tilburg en omstreken sponsort lokale activiteiten waarbij mensen elkaar ontmoeten en samenwerken. Sponsoring is voor ons een vorm van samenwerking, waarbij twee partijen iets voor elkaar kunnen betekenen. Wij benaderen zelf de verenigingen en stichtingen die voor sponsoring in aanmerking komen. Enkele voorbeelden van partijen waarmee wij een sponsorovereenkomst hebben zijn: HC Tilburg, MHC Liberty, MHC Goirle, TWC Pijnenburg en Spiridon.

Wij nemen geen incidentele, reguliere sponsoraanvragen meer in behandeling. In plaats hiervan voeren wij Rabo ClubSupport.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven