Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Uw Rabobank steunt

Ondersteuning betekent voor Rabobank Zaanstreek méér dan geld geven. Het is voor ons een manier om in verbinding te zijn met de lokale samenleving. U komt ons tegen bij lokale initiatieven op het gebied van sport, leefbaarheid/zorg en welzijn, financiële educatie, duurzaamheid, economische vitaliteit en cultuur. Daarbij streven we naar een samenwerking die voor beide partijen van toegevoegde waarde is. Zo hebben we een aandeel in elkaar.

Mogelijkheden

 • Rabo Verenigingsondersteunining; Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank bestaat uit twee onderdelen: commercieel (zichtbaarheid) en inhoudelijk. Het inhoudelijke deel bestaat uit het begeleiden van processen om te komen tot een concrete invulling van ambities van de vereniging. 
 • Rabo ClubSupport; hiermee steunt Rabobank Zaanstreek verenigingen en stichtingen. Met deze campagne steunen we verenigingen en stichtingen. Rabobank versterkt de lokale leefomgeving door een deel van de winst uit te keren aan verenigingen en stichtingen die bankieren bij onze bank en gevestigd zijn in de Zaanstreek. Leden hebben invloed, want zij bepalen de verdeling van het coöperatief dividend.
 • Coöperatiefonds; met donaties uit het Coöperatiefonds steunen wij activiteiten en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de maatschappelijke en economische omgeving binnen de Zaanstreek.

Vanaf eind juni kunnen verenigingen en stichtingen zich inschrijven. Zij ontvangen van de Rabobank een mail met daarin uitleg over de campagne. Eind september start de stemperiode en kunnen leden vijf stemmen verdelen over de verenigingen en stichtingen.

Rabo Verenigingsondersteuning

De coöperatieve Rabobank gelooft in het belang en de kracht van verenigingen en ziet hen als het cement van onze samenleving. De verenigingen en stichtingen verbinden mensen door alle lagen en leeftijden met elkaar en dragen hiermee bij aan een meer tolerante samenleving en aan meer sociale cohesie.

Verenigingen kampen echter met een teruglopend aantal vrijwilligers, financiële bijdrages van lokale overheden, leden en ook met een veranderend consumptiegedrag en de wens van de samenleving voor een meer maatschappelijke rol voor de vereniging. Dit vraagt om een nieuwe toekomstbestendige aanpak.

Door verenigingen en stichtingen nadrukkelijker en structureel te ondersteunen op bestuurlijk, financieel, duurzaamheid, gezondheid en maatschappelijk vlak, kan Rabobank een groot verschil maken. In samenwerking met diverse partners uit sport en cultuur geeft de Rabobank sponsoring meer impact en maatschappelijke relevantie en bouwt zo aan een sterkere samenleving waarin ook klanten het beter hebben.

Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank bestaat uit twee onderdelen: commercieel (zichtbaarheid) en inhoudelijk. Het eerste onderdeel, commerciële tegenprestaties, bestaan voornamelijk uit zichtbaarheid zoals boarding, vlaggen, banieren, kleding, website en dergelijke. Het tweede onderdeel bestaat uit de inhoudelijke begeleiding van het invullen van de ambities van de vereniging, club of stichting. Deze ondersteuning bestaat uit het begeleiden van processen om te komen tot een concrete invulling van ambities van de vereniging.

Een aantal verenigingen volgt het traject van Rabo Verenigingsondersteuning. Wilt u op de hoogte worden gehouden wanneer er ruimte is in deze vorm van ondersteuning? Stuur een mail naar directie.zaanstreek@rabobank.nl.

Coöperatiefonds

Met donaties uit het Coöperatiefonds steunen wij activiteiten en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de maatschappelijke en economische omgeving binnen de Zaanstreek. Donaties uit het Coöperatiefonds worden beoordeeld door een fondsbestuur, bestaande uit ledenraadsleden, leden en medewerkers van de bank. Zij komen vier keer per jaar bijeen:

 • Dinsdag 17 maart 2020
 • Dinsdag 23 juni 2020
 • Dinsdag 22 september 2020
 • Dinsdag 15 december 2020

Voorwaarden

Aanvragen voor een financiële bijdrage uit het coöperatiefonds moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aanvraag komt van een vereniging, stichting of coöperatie.
 • De organisatie is klant van Rabobank Zaanstreek.
 • De aanvraag dient voorzien te zijn van een duidelijke doelomschrijving, een plan van aanpak, een kostenbegroting en de inbreng van de betrokkenen;
 • Het project levert een bijdrage aan het economisch welzijn van, de duurzaamheid en/of de leefbaarheid van de lokale samenleving;
 • Het project waarvoor de aanvraag wordt ingediend, vindt plaats in het werkgebied van Rabobank Zaanstreek;
 • Het project dient bij voorkeur innovatief te zijn;
 • Voor het project zal draagvlak aanwezig moeten zijn onder de verschillende bevolkingsgroepen in de lokale samenleving;
 • Aan het project of de organisatie mogen geen commerciële doelstellingen en geen winstoogmerk verbonden zijn.

Toetsingscriteria

De aanvragen voor het coöperatiefonds worden beoordeeld door het fondsbestuur coöperatiefonds op een kwartaalvergadering. Voor het bewaken van het kader, waarbinnen deze beoordeling plaats moet vinden, worden de volgende criteria gehanteerd:

 • Projecten die het belang van de bank kunnen schaden, zullen niet worden ondersteund;
 • Aanvragen ten bate van een individueel persoon komen niet in aanmerking voor ondersteuning;
 • De organisatie moet professioneel en betrouwbaar zijn;
 • Aanvragen met betrekking tot religieuze of politieke projecten worden niet gehonoreerd;
 • In het verlengde hiervan worden aanvragen voor restauratie van praktiserende religieuze instellingen niet in behandeling genomen indien deze nog in functie zijn; 
 • Aanvragen die de leefbaarheid in de samenleving aantasten, bijvoorbeeld milieubelastende projecten, worden niet in behandeling genomen;
 • Aanvragen in het kader van sponsoring vallen buiten de kaders van het coöperatiefonds;
 • Aanvragen moeten met grote waarschijnlijkheid op korte termijn (maximaal binnen één jaar) uitvoerbaar zijn;
 • Aanvragen voor projecten die reeds gerealiseerd zijn, worden niet in behandeling genomen;
 • Projecten kunnen maximaal voor drie jaar ondersteuning vanuit het coöperatiefonds in aanmerking komen; 
 • Rabobank vraagt bij toekenning van een bijdrage om een garantie ten aanzien van branche-exclusiviteit. Wij willen in onze branche - bancaire dienstverlening, maar ook verzekeringen en dergelijke - de enige ondersteunende partij van een project zijn. 
 • Uitsluitend volledige verzoeken worden in behandeling genomen;
 • Expliciete financieringstekorten worden niet ondersteund. Onder expliciete financieringstekorten worden onder andere verstaan betalingsachterstanden, verliezen en schulden. 

Elk kwartaal beslist ons fondsbestuur Coöperatiefonds welke projecten een donatie krijgen. Uw aanvraag dient twee weken voor onze vergadering van het fondsbestuur bij ons binnen zijn. Uiterlijk twee weken weken na deze vergadering ontvangt u van ons bericht. Voor meer informatie kunt u mailen met de afdeling Marketing & Communicatie.

Uw vraag stellen

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven