Algemene Ledenraad

De Algemene Ledenraad (ALR) is het hoogste orgaan van Rabobank. In de ALR worden de leden vertegenwoordigd door de voorzitters van de lokale raden van commissarissen. De ALR telt ongeveer honderd leden en komt vier keer per jaar bijeen. De ALR is een ledenorgaan, aangezien er alleen direct gekozen ledenvertegenwoordigers deel van uitmaken. De ALR heeft een brede focus en richt zich op de activiteiten binnen de gezamenlijke coöperatie, lokale banken, dochters en deelnemingen in binnen- én buitenland. Binnen de coöperatie vervult de ALR namens de 2,1 miljoen leden de eigenaarsrol.

Governance

De Rabobank is een coöperatieve bank. Dat betekent een bank van leden en voor de samenleving. Iedereen die klant is en 12 jaar of ouder kan lid worden van een van de ruim 80 lokale banken. Veel van onze leden worden lid omdat zij zich betrokken voelen bij hun leefomgeving en hoe Rabobank daaraan bijdraagt. Inmiddels hebben al 2 miljoen klanten deze keuze gemaakt!

Groepsdirectie

De groepsdirectie bewaakt de bedrijfsdoelstellingen, strategie en resultatenontwikkeling. Ook is de groepsdirectie verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving, het beheersen van de risico’s en de financiering van alle activiteiten. De groepsdirectie handelt bij de uitoefening van haar taak in het belang van de eigen organisatie, en in die van de klanten en medewerkers. De groepsdirectie legt verantwoording af aan de raad van commissarissen en de Algemene Ledenraad.

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de groepsdirectie en op de algemene gang van zaken bij Rabobank en haar ondernemingen. Ook houdt de raad toezicht op de naleving van alle regels. De Algemene Ledenraad benoemt de leden van de raad van commissarissen. Iedere schijn van belangenverstrengeling moet daarbij worden vermeden.