Obligatieruil uit inflatie-obligaties naar global bonds

5 juli 2021 15:56

De inflatieverwachting van de eurozone is in de markt inmiddels toegenomen tot 1,6% en dat is boven het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Daarmee is het rendementsperspectief van inflatie-obligaties afgenomen. We houden wel een overwogen positie aan vanwege de toegenomen inflatierisico’s.

Verzend het artikel per e-mail
Obligatieruil uit inflatie-obligaties naar global bonds

De inflatie loopt overal op vanwege de hogere energieprijzen, hogere transportkosten, hogere voedselprijzen en ook hogere kosten voor diensten na de heropening. De gevolgen van de coronapandemie op de markt hebben ervoor gezorgd dat vraag en aanbod zijn verstoord, wat tijdelijk zorgt voor oplopende prijzen. Hierdoor neemt de inflatie de komende maanden toe. Hoe de inflatie zich daarna zal ontwikkelen, is nog onduidelijk. De opvatting onder centrale bankiers is dat inflatie tijdelijk van aard is, hoewel de kanttekening wordt gemaakt dat de onzekerheid over de inflatie is toegenomen. Wat zeker is, is dat basiseffecten het inflatiecijfer vertekenen. Dit betekent echter niet meteen dat er een periode van structureel hogere inflatie is aangebroken. Hoge vraag en tekorten (producten/grondstoffen en containers) zullen uiteindelijk overgaan in het herstel van vraag en aanbod verhouding.

Een belangrijke factor die voor een structureel hogere inflatie kan zorgen, vormen de overheidsbestedingen. Wanneer de overheden de bestedingen langdurig opvoeren en met grote pakketten aan maatregelen komen die een forse impuls gaan geven aan de economie, zoals investeringen in infrastructuur of het klimaat, kan dat een inflatoir effect geven als dat gepaard blijft gaan met aanhoudende monetaire versoepeling. Het infrastructuurplan van Biden is daar een voorbeeld van en binnen Europa het Europese Recovery Fund. Door baancreatie vanuit deze stimulering zal de schaarste voor specifieke banen kunnen toenemen. Dit kan leiden tot loongroei en hogere prijzen. Ook kan de draai van ‘Just in Time’ waardeketens naar meer robuuste ketens een factor zijn die kan leiden tot structureel hogere kosten. Deze draai is al begonnen net na de Grote Financiële Crisis. Maar nog meer door Trump en recentelijk is door de pandemie en de problemen in het Suez kanaal het besef ingedaald dat het belangrijk is om dichter bij huis te produceren. Het inflatiebeeld is op dit moment te onzeker om te bepalen of de oplopende inflatie van tijdelijke aard is. Er lopen namelijk deflatoire en inflatoire krachten door elkaar. Vandaar dat we ook een overwogen positie blijven aanhouden in inflatie-obligaties als hedge tegen het inflatierisico. En omdat het een van de weinige titels is die inflatiebescherming biedt, blijft het vanuit het perspectief van portefeuilleconstructie wenselijk om inflatieleningen op te nemen in de obligatieportefeuille.

Verschil performance inflatie-obligaties met EurAgg

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.