Waarom de 1895-beleggingsfondsen als revolutionair worden gezien

12 augustus 2021 13:55

1895-beleggingsfondsen, een bijzondere naam. Het getal refereert naar het ontstaan van de coöperatieve Rabobank. En juist de kracht van de coöperatie komt terug in deze beleggingsfondsen. Zo zijn deze fondsen gebaseerd op een duurzaam beleggingsbeleid. In dit artikel wordt stilgestaan bij de 8 beleggingsfondsen die zijn ontwikkeld voor Rabobank vermogensbeheer en – advies.

Verzend het artikel per e-mail
Waarom de 1895-beleggingsfondsen als revolutionair worden gezien

De kracht van de coöperatie

De 1895-beleggingsfondsen onderscheiden zich van andere beleggingsfondsen door een mix van een aantal voordelen: duurzaamheid, lagere fondskosten, gespecialiseerde beleggingsprofessionals, fiscaal efficiënt en een beter inzicht in de holdings. We lichten deze elementen toe:

Lagere fondskosten: Door de omvang van het belegd vermogen in deze fondsen kunnen we als Rabobank onze inkoopkracht inzetten om de fondskosten te beperken, mede door de onderhandelingen met managers waar deze fondsen in beleggen.

Gespecialiseerde beleggingsprofessionals: Voor iedere belegging is een manager geselecteerd, die gespecialiseerd is in de betreffende regio of het thema waarin belegd wordt. Daarmee geven de 1895-beleggingsfondsen toegang tot de wereldwijde expertise die in de beleggingsindustrie aanwezig is.

Fiscaal efficiënt: Door de juridische fondsstructuur gelden fiscale voordelen voor beleggers in Nederland op het gebied van ingehouden dividendbelasting. Deze voordelen komen tot uitdrukking in de beurswaarde van de fondsen, wat op termijn tot een hoger rendement kan leiden ten opzichte van fondsen die deze voordelen niet hebben.

Beter zicht op de beleggingen: Door de 1895-beleggingsfondsen heeft Rabobank dagelijks zicht op de meest actuele beleggingen en kan waar nodig actie ondernemen. Dit is anders bij andere retailfondsen. Hier worden beleggingen met een vertraging van een maand of langer gedeeld en loopt een belegger achter de feiten aan.

Duurzaamheid: de fondsen beleggen standaard volgens het duurzame beleggingsbeleid van Rabobank. Dit beleid bestaat uit vier pijlers:

o Een lagere carbon footprint: Voor de aandelenfondsen wordt gestreefd naar een CO2-intensiteit die minimaal 30% lager is dan de wereldwijde beursindex. Dit wordt deels bereikt door de meest vervuilende bedrijven uit te sluiten. Deze ambitie past bij Rabobank, die een actieve bijdrage wil leveren aan de energietransitie. We zoeken hierbij aansluiting bij afspraken uit het Klimaatakkoord en de doelstelling van de EU om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

o Uitsluitingen: Ons uitsluitingsbeleid gaat verder dan alleen niet beleggen in controversiële wapens, zoals landmijnen en clusterbommen. In de 1895-beleggingsfondsen wordt niet geïnvesteerd in tabak en in bedrijven die de 10 principes voor een sociaal en verantwoord beleid van het Global Compact verdrag van de Verenigde Naties (VN) overtreden.

o Actief eigenaarschap: We hebben niet alleen een uitsluitingsbeleid, maar streven ook naar een verduurzaming van sectoren en bedrijven. Omdat wij geloven in verandering van binnenuit, gaan we in gesprek met bedrijven over verbeteringen en verduurzaming van hun bedrijfsmodel. Zo brengen wij actief duurzame issues op het gebied van milieu, mens en bestuur onder de aandacht waarbij we ook gebruik maken van het stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen om bedrijven aan te sporen om te verbeteren en te verduurzamen.

o Duurzame thema’s: Door de focus op duurzame thema’s dragen wij bij aan meer aandacht voor duurzame ontwikkelingen en innovatie. We richten ons op vijf duurzame thema’s die de kernwaarden van de bank reflecteren: duurzame energie, gezonde levensstijl, circulaire economie, future of mobility en robotisering. Binnen deze thema’s beleggen we in bedrijven die op hun manier bijdragen aan duurzaamheid.

Financieel rendement en de maatschappelijke impact

Het duurzame beleid is een integraal onderdeel van het beleggingsproces voor de 1895-beleggingsfondsen, waarmee we de maatschappelijke impact van onze beleggingen in ogenschouw nemen. Niet alleen door niet duurzame bedrijven uit te sluiten, maar juist met actief eigenaarschap streven we naar verbeteringen. Actief eigenaarschap is een krachtige tool om bedrijven de groene en sociaal verantwoorde kant op te bewegen. Hiermee streven de 1895-fondsen naar een solide financieel en een duurzaam verantwoord rendement.

Een voorbeeld van actief eigenaarschap is het voeren van gesprekken over het beloningsbeleid van bestuurders. Als een onderneming bijvoorbeeld staatssteun heeft gekregen, maar daarnaast wel dividenduitkering annuleert en een groot deel van het personeel ontslaat, verwachten we dat het bestuur de variabele beloning van bestuurders verlaagt of helemaal afziet van bonussen. Doen ondernemingen dat niet, dan stemmen wij tegen hun beloningsvoorstellen.

Een ander voorbeeld is het Say on climate-initiatief. In het kader van klimaatverandering vragen aandeelhouders CO2-uitstotende ondernemingen de afgelopen jaren steeds vaker doelen op te stellen voor het verlagen van de uitstoot. Dit jaar zijn er veel resoluties met zulke verzoeken ingediend. Wij zijn ervan overtuigd dat de klimaatverandering risico’s met zich meebrengt voor ondernemingen. Daarom stemmen we doorgaans in met dergelijke resoluties als een onderneming nog geen doelen voor de lange, middellange en korte termijn heeft opgesteld voor de betreffende emissiescopes, of als rapportage over de voortgang uitblijft.

De acht 1895-beleggingsfondsen

Er zijn acht 1895-beleggingsfondsen gemaakt die als bouwstenen dienen voor de Rabo Beheer Beleggen-portefeuilles (zie grafiek). Met deze fondsen streeft Rabobank niet alleen naar een solide financieel rendement maar nemen we ook de maatschappelijke impact van de beleggingen in ogenschouw. Benieuwd naar wat de fondsen en Rabo Beheerd Beleggen voor jou kunnen betekenen? Maak dan vrijblijvend een afspraak.

Waarom de 1895-beleggingsfondsen als revolutionair worden gezien

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.