Historisch grote terugslag voor obligaties

30 maart 2022 15:05

De koersdaling voor obligaties is inmiddels 8%. Historisch gezien is dat fors. Mogelijk is de rente in de VS op een neutraal niveau gekomen.

Historisch grote terugslag voor obligaties

Voor het eerst sinds juli 2015 is de rente op de Bloomberg Euro Aggregate Index, de benchmark waarin alle investment grade obligaties van omvang in euro zijn opgenomen, weer boven de 1%. Negatieve rentes verdwijnen als sneeuw voor de zon: ze vormen nog slechts 4% van het universum (versus 24% in augustus 2021). Zelfs van Duitse en Nederlandse staatsleningen is het rendement op obligaties die na 2023 aflossen, weer positief.

De rentenormalisatie is welkom voor herbeleggingen, maar is in eerste instantie toch vooral slecht nieuws. Het betekent immers dat je geld hebt verloren als je in obligaties was belegd. Waren de verliezen op jaarbasis beperkt tot 3% in de laatste jaren voor wie in de brede benchmark was belegd, intussen is het verlies al opgelopen tot 8% vanaf het hoogste punt in augustus. Sinds 1994 zijn de verliezen in Europese staatsobligaties zo groot niet geweest. Destijds steeg de Duitse tienjaarsrente met meer dan 2%-punt, maar eind 1994 was de rente 7,65%, zodat die rente het geleden koersverlies binnen afzienbare tijd kon dempen. Helaas zijn we nu nog niet op een renteniveau dat voldoende verlichting biedt om deze koersdalingen teniet te doen.

Toch lijken beleggers in de VS een renteniveau van rond de 2,5% wel als een instapniveau te beschouwen. De driejaarsrente is op dat niveau en obligaties met langere looptijden eveneens. Dat betekent dat beleggers dat niveau blijkbaar als neutraal renteniveau beschouwen. Een hoger renteniveau zou een recessie ontlokken en een lager niveau brengt inflatierisico’s met zich mee. Het zal interessant zijn om te zien of de lange rente straks inderdaad in trek komt bij een stevige renteverhoging door de Fed. Voor de komende vier bijeenkomsten is nu 1,5% renteverhoging ingeprijsd, zodat we het jaar uitgaan op 2,25% of 2,5% Fed funds. Dat legt een vloer onder de lange rente in de VS.

In Europa is de rentecurve nog uitzonderlijk steil, zodat beleggers weliswaar worden beloond om langlopende obligaties te kopen die een hoog renterisico dragen, maar de markt nog onzeker is waar de rente uiteindelijk heen kan. De onzekerheid is niet alleen groot om wat er in Europa politiek en militair gebeurt, alsmede door het beleid van de ECB, dat het opkoopprogramma zal beëindigen, maar de lange rente wordt ook beïnvloed door de internationale kapitaalmarkt: de rentestijging in de VS werkt door op de kapitaalmarktrente in de EU.

Daarom zijn ondanks de renteverhogingen in de VS, de kansen in dollarobligaties beter gebalanceerd dan die in de euro. Weliswaar zullen de kosten van de dollarhedge dit jaar gaan oplopen, maar de komende maanden zijn die nog laag. Bovendien wordt voor circa 25% in Aziatische obligaties belegd, waar het rentebeeld gunstiger is dankzij het feit dat de Bank of Japan de rente op 0% houdt voor obligaties tot en met 10 jaar looptijd en de renteverlagingen die China kan doorvoeren.

Historisch grote terugslag voor obligaties

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.