Hoge rentes op hybride obligaties

12 mei 2022 10:45

Met het oplopen van de rente en kredietopslagen zijn nu hoge rentes te zien op hybride bedrijfsobligaties. Maar worden deze obligaties wel afgelost op de aflosdatum?

Beleggers laten hun stem horen

Met het oplopen van de rente en van de kredietopslagen zien we nu rentes die we lange tijd niet gezien hebben in investment grade obligaties in euro. Waar de coco’s van banken door veel beleggers worden vermeden, zijn de perpetuele bedrijfsobligaties wel onderdeel van de benchmark. Die obligaties waren een jaar geleden geliefd voor de hogere coupons, maar zakken nu tamelijk hard door hogere rentes en stijgende kredietopslagen. Een eind maart uitgegeven hybride obligatie van Volkswagen met een coupon van 4,375% noteert nog geen zes weken later op 86%. Dat betekent een effectief rendement van 6,3% tot de verwachte aflosdatum in 2031. Dergelijke hybride obligaties van EDF, het Franse nutsbedrijf, geven nu 6,5% rendement (tot call in 2027) en van energieconcern BP 5,4% (tot call in 2026).


De vraag is natuurlijk of de obligatie wel afgelost zullen worden op de eerste aflosdatum of dat de uitgevende instelling ze laat uitstaan: het zijn immers perpetuele obligaties die niet hoeven te worden afgelost. Op zo’n zogeheten callmoment wordt de coupon vastgesteld op de dan geldende marktrente met in eerste instantie dezelfde kredietopslag als bij uitgifte. Als de obligatie nog langer blijft uitstaan, neemt de kredietopslag verder toe en zal de coupon ook met de dan geldende marktrente bewegen. Uitgaande van de huidige rente zou een reset van de coupon voor de uitgevende instelling op aflosdatum opportuun ogen omdat de bijstelling van de coupon weliswaar omhoog zou zijn, maar naar een lagere rente dan rente tot de aflosdatum.


Voor de genoemde obligatie van VW zou de coupon bij de huidige rente van 4,375% naar 5,25% gaan, voor EDF van 2,625% naar 4,5% en voor BP van 3,625% naar 5,66%. Alleen die van BP is bij een reset hoger dan het effectief rendement. Toch is het ook voor de andere twee voor de uitgevende instelling beter de hybride obligatie af te lossen en te herfinancieren. Hybride obligaties die doorlopen, kwalificeren namelijk niet langer als bufferkapitaal bij de berekening van de balansratio’s. Daarmee verliezen ze hun waarde voor de uitgevende partij, die dan met een verlaging van de kredietwaardigheidsrating kan worden geconfronteerd. Pas als de coupon lager zou komen te liggen dan gewone senior obligaties zal het voor een uitgevende instelling aantrekkelijk zijn de obligatie te laten uitstaan. Bedrijven met een solide balans die hun investment grade rating zullen willen behouden, zullen daarom hybride obligaties met een lage coupon toch aflossen en nieuwe achtergestelde obligaties uitgeven.


Omdat het gevaar bestaat dat dergelijke obligaties bij de verkeerde doelgroep terecht komen, is de verkoop aan particulieren beleggers aan beperkingen onderhevig. Hoge minimumdenominaties zorgen ervoor dat ze alleen passen in grote obligatieportefeuilles. Maar via beleggingsfondsen zijn ze wel toegankelijk.

Hoge rentes op hybride obligaties

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.