Hoogste rente op bedrijfsobligaties in 10 jaar

25 mei 2022 15:05

Met het oplopen van de rente en kredietopslagen komt de rente op wereldwijde bedrijfsobligaties van goede kwaliteit in de buurt van de 4%. Dat niveau hebben we sinds 2011 niet meer gezien. We geven dit soort obligaties in onze wereldwijd actieve bedrijfsobligatiefondsen de voorkeur boven staatsleningen en highyield obligaties.

Hoogste rente op bedrijfsobligaties in 10 jaar

De rente op obligaties van bedrijven met een solide rating (investment grade) is dit jaar bijzonder hard gestegen: met maar liefst 1,9 procentpunt. Daarvan is 0,5% het gevolg van hogere kredietopslagen, de rest is rentestijging. De rente op wereldwijde investment grade obligaties komt nu in de buurt van de 4%. Dat niveau hebben we sinds 2011 niet meer gezien.

Bescherming tegen valutarisico

Als belegger in euro moet je er rekening mee houden dat van die 4% rente nog wel hedgekosten af gaan. Het afdekken van de obligaties naar euro is noodzakelijk omdat het valutarisico te groot is voor obligaties, die immers voor hun defensieve karakteristieken in portefeuilles zijn opgenomen.

Voor het berekenen van de hedgekosten kijken we naar het korte renteverschil tussen dollar en euro. Dat is momenteel ruim 1,5% op jaarbasis. Dit renteverschil zal naar verwachting niet veel verder oplopen, omdat de ECB vanaf juli de renteverhogingen snel wil gaan opvoeren. Omdat ongeveer tweederde van de bedrijfsobligaties in onze wereldwijd actieve bedrijfsobligatiefondsen in dollars luidt, zijn de afdekkingskosten circa 1%. Daarmee is een rente van 3% op een portefeuille van investment grade bedrijfsobligaties in euro nu reëel.

Scenario 1: verder stijgende rente

De vraag is of 3% rente genoeg is of dat de rente nog veel verder stijgt vanwege de hoge inflatie. Gelet op de lange gemiddelde looptijd van de obligaties van ruim 9 jaar is de rentegevoeligheid aanzienlijk, vergelijkbaar met staatsleningen. Omdat de meeste investment grade bedrijven goed in staat zullen zijn om prijsverhogingen door te berekenen, hoeft de kredietopslag in een dergelijk scenario niet verder te stijgen. Dat betekent dat de circa 1,5%-punt hogere rente op bedrijfsobligaties een extra buffer geeft versus staatsleningen in het geval van een aanhoudende rentestijging.

Scenario 2: recessie

In een recessiescenario zijn bedrijfsobligaties het best gepositioneerd: de rente zal dan immers dalen. De kredietopslag op bedrijfsobligaties versus staatsleningen zou nog iets kunnen stijgen, maar dat zal niet veel zijn nu de opslag al bovengemiddeld is. Belangrijker is dat het niveau van de opslag een veelvoud is van de historisch maximaal te verwachten kredietverliezen.

Daarom krijgen investment grade bedrijfsobligaties van ons de voorkeur boven staatsleningen. Weliswaar hebben ze een lagere rente dan highyield obligaties, maar die zijn duidelijk kwetsbaarder bij een recessie.

Hoogste rente op bedrijfsobligaties in 10 jaar

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.