Bedrijfsobligaties onder druk, maar hoger rendement biedt perspectief

13 juli 2022 16:03

Bedrijfsobligaties zijn de afgelopen maanden niet in trek bij beleggers, dat geldt ook als het gaat om obligaties van kredietwaardige bedrijven. Angst voor een recessie zorgt voor stijgende kredietopslagen en stevige koersdalingen. Toch houden we in de obligatieportefeuilles van Rabo Beheerd Beleggen een voorkeur voor bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit. We vinden dit een relatief veilige obligatiebelegging met een hoog rendement.

Logo's bedrijven voor artikel obligaties

De obligatieportefeuilles van Rabo Beheerd Beleggen bevatten verhoudingsgewijs veel bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit, met name in het 1895 Wereldbedrijfsobligatiefonds. Deze obligaties ontkomen niet aan de turbulentie op de financiële markten. Sterker nog: de koersen van bedrijfsobligaties zijn met 13,9% dit jaar harder gedaald dan die van (veilige) staatsobligaties die een daling van 12,2% lieten zien.

De reden, naast de hogere rentes, is dat beleggers een hogere compensatie willen voor het kredietrisico. Met name in de laatste maanden is deze kredietopslag opgelopen in verband met het recessiegevaar dat boven de markt hangt door de hoge inflatie en het verkrappende beleid van centrale banken. Beleggers zoeken op zo’n moment veilige havens en willen gecompenseerd worden voor het risico dat ze lopen. En dan zijn er ook beleggers die ervoor kiezen om minder bedrijfsobligaties in hun portefeuille op te nemen. Wij handhaven onze posities juist.

Lage kredietverliezen verwacht

Het is zeker mogelijk dat de kredietopslag verder oploopt, met verdere koersdalingen tot gevolg. Maar tegen de huidige niveaus van 1,75% compenseert de kredietopslag ruim voor de verwachte verliezen. Zelfs in zeer stressvolle scenario’s als in de financiële crisis van 2007-2009 bedroegen de kredietverliezen maar 0,2%. In het coronacrisisjaar 2020 waren er geen faillissementen in kredietwaardige bedrijven.

Op dit moment is de kwaliteit van de balansen relatief hoog. De netto schuldposities zijn in de afgelopen tien jaar niet zo laag geweest. Bedrijven hebben zich op tijd geherfinancierd tegen lage kosten door de lage rente. Kredietverliezen zijn daarom nagenoeg uit te sluiten voor deze kredietwaardige bedrijfsobligaties.

Rendementsperspectief goed voor lange termijn

Door de opgelopen kredietopslag en de opgelopen rente biedt het 1895 Wereldbedrijfsobligatiefonds nu een effectief rendement van 3,0% tegen 1,2% voor de veilige staatsobligaties. De standaarddeviatie (een maatstaf voor risico) is 5,5% tegen 4,1%. Er is dus ruim het dubbele aan rendement te behalen ten opzichte van staatsleningen tegen een iets hoger risico.

Bij een recessie of afnemende inflatievrees profiteren bedrijfsobligaties van lagere rentes, terwijl bij een aanhoudend sterke economie de kredietopslagen zullen afnemen. In een recessie zal de kredietopslag wel nog verder kunnen oplopen, maar minder dan bij bedrijfsobligaties van lagere kwaliteit (high yield). Concluderend zijn bedrijfsobligaties een relatief veilige obligatiebelegging met een relatief hoog rendement.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.