Beleggen in Rabobank Certificaten

Rabobank Certificaten zijn certificaten van participaties zonder einddatum die zijn uitgegeven door de Rabobank (via Stichting AK Rabobank Certificaten). Rabobank Certificaten zijn verhandelbaar via Euronext Amsterdam. Met de certificaten investeer je in de Rabobank, een coöperatieve bank met leden in plaats van aandeelhouders.

Diep achtergesteld beleggingsproduct

Een Rabobank Certificaat is een diep achtergesteld beleggingsproduct. Dit betekent dat certificaathouders bij een eventueel faillissement van de Rabobank als laatste worden uitbetaald, na alle schuldeisers.

Notulen vergadering houders Rabobank Certificaten

Op 30 juni 2020 vond de jaarlijkse vergadering van houders van Rabobank Certificaten plaats. Het verslag van de vergadering is te vinden onder ‘documenten’.

Geen contante vergoedingen op Rabobank Certificaten gedurende 2020

Op 13 augustus 2020 heeft Rabobank het besluit bekend gemaakt om gedurende 2020 geen contante vergoedingen uit te keren op de Rabobank Certificaten. Rabobank volgt hiermee de nieuwe aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB). Door dit besluit is er gedurende deze periode geen uitkering van contante vergoedingen op de Rabobank Certificaten.

Lees het nieuwsbericht over Rabobank Certificaten

Kenmerken

Vergoedingen

Raadpleeg voor het actuele vergoedingenbeleid ten aanzien van Rabobank Certificaten de tab 'Vergoedingenbeleid'.

Eigen vermogen

Rabobank Certificaten zijn certificaten van participaties die door de Rabobank worden uitgegeven. De participaties tellen mee als eigen vermogen van de Rabobank. Dit betekent dat, als de Rabobank failliet zou gaan, de Rabobank Certificaathouders pas (een deel van) hun inleg terugkrijgen als alle schuldeisers zijn afgelost en er dan nog geld over is. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot een lagere liquiditeit en/of meer volatiele koersvorming voor de Rabobank Certificaten. 

Vanuit de Europese richtlijn ‘herstel en afwikkeling van banken’ (‘BRRD’) kunnen Rabobank Certificaathouders ook (een deel van) hun inleg verliezen wanneer de Rabobank door de toezichthouder wordt betiteld als ‘niet langer levensvatbaar’ of ‘waarschijnlijk niet langer levensvatbaar’. Daarmee hebben Certificaathouders in die situaties kans om ook al in een eerder stadium dan faillissement de inleg op hun Rabobank Certificaten of een gedeelte daarvan te verliezen. Dit wordt ook wel aangeduid als het bail-in risico.

Geen einddatum

Rabobank Certificaten hebben geen einddatum. Dat betekent dat deze nooit worden afgelost. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de Rabobank Certificaten wel worden ingetrokken. Bij intrekking ontvangt je  € 25 per Rabobank Certificaat, op voorwaarde dat het vermogen van de Rabobank toereikend is.

Vergoedingenbeleid

Vergoedingen

Rabobank verwacht op een Participatie (en via Stichting AK op een Rabobank Certificaat) op iedere Vergoedingbetaaldag over de op die dag eindigende Betaalperiode een Vergoeding te betalen die het hogere is van: 

a. € 0,40625; of, indien dit hoger is

b. het driemaands rekenkundig gemiddelde (afgerond op twee decimalen) op jaarbasis van het effectieve rendement van de meest recente Referentielening (of, als er geen Referentielening is, de meest recente Vervangende Referentielening) over de laatste Berekeningsperiode die is geëindigd voor aanvang van die Betaalperiode, verhoogd met 1,5%-punt, berekend over de nominale waarde van € 25 gedeeld door vier.


Rabobank zal dit driemaands rekenkundig gemiddelde op dagelijkse grondslag bepalen en wekelijks publiceren op www.rabobank.nl en www.rabobank.com. De bepaling zal geschieden op basis van de informatie beschikbaar gesteld op de website van De Nederlandsche Bank N.V. of, als daar geen relevante informatie beschikbaar is, op basis van informatie uit een andere door Rabobank aangewezen bron. Als voor de bepaling gebruik wordt gemaakt van een Vervangende Referentielening, zal Rabobank dat publiceren op www.rabobank.nl en www.rabobank.com.

Vaststelling Vergoeding

Voor de beoogde vergoeding op de Rabobank Certificaten, zie het document Handels- en koersinformatie van Rabobank Certificaten.

"Berekeningsperiode" elke periode die loopt van aanvang 26 maart tot en met 25 juni, aanvang 26 juni tot en met 25 september, aanvang 26 september tot en met 25 december en aanvang 26 december tot en met 25 maart in ieder jaar;

"Betaalperiode" indien een Vergoeding wordt betaald, elke periode die loopt van aanvang 30 december tot en met 29 maart, aanvang 30 maart tot en met 29 juni, aanvang 30 juni tot en met 29 september, en aanvang 30 september tot en met 29 december in ieder jaar;

"Referentielening" een Nederlandse staatslening waarvan de resterende looptijd tussen de 9,5 en 10,5 jaar bedraagt of, als een dergelijke lening ontbreekt, een Nederlandse staatslening waarvan de resterende looptijd tussen de 9 en 11 jaar bedraagt; en

"Vervangende Referentielening" een lening of leningen die naar het oordeel van de raad van bestuur van Rabobank wat betreft rendement, aard, resterende looptijd en kredietwaardigheid van de debiteur(en) onder die lening(en) zoveel mogelijk aansluit(en) bij een Nederlandse staatslening met een resterende looptijd tussen de 9,5 en 10,5 jaar.

Het vergoedingenbeleid vormt niet meer dan een indicatie. Rabobank is op geen enkele manier gebonden aan dit vergoedingenbeleid en heeft volledige discretie om een hogere, lagere of geen enkele Vergoeding op de Participaties te betalen. Het al dan niet betalen van Vergoedingen op de Participaties (en via Stichting AK op de Rabobank Certificaten), de hoogte daarvan en de betaaldatum daarvan zijn ter volledige discretie van de raad van bestuur van Rabobank (zoals nader bepaald in het Participatiereglement (PDF).

De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Risico's

Er zijn verschillende risico's waarmee je rekening moet houden als je belegt in Rabobank Certificaten. Denk daarbij onder andere aan: 

  • het risico van koersfluctuaties 
  • het risico van moeilijk kopen en verkopen (liquiditeitsrisico) 
  • het risico dat vergoedingen niet worden uitbetaald
  • het risico op verlies van inleg 
  • het risico van een belegging zonder einddatum 

Rabobank heeft de toepasselijkheid van de EU-Verordening over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) op Rabobank Certificaten beoordeeld en geconcludeerd dat Rabobank Certificaten niet als een PRIIP zijn aan te merken. Als gevolg hiervan is geen essentiële-informatiedocument nodig om Rabobank Certificaten te adviseren of verkopen aan EEA retail beleggers. 

Voor een uitgebreid overzicht van de risico’s en voorwaarden verwijzen we je naar het meest recente prospectus uit 2017. Kijk voor actuele informatie waaronder informatie over de Rabobank en het geldende participatiereglement onder de tab 'Voorwaarden en statuten'.

Prospectus januari 2017 (PDF)
Voorwaarden en statuten

Als je gaat beleggen, is het verstandig om je vooraf goed te informeren. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. De voorwaarden die aan Rabobank Certificaten verbonden zijn, blijken uit de meest actuele versie van de statuten van Rabobank, uit het participatiereglement en uit de administratievoorwaarden. Het prospectus geeft de informatie die nodig was om de Rabobank Certificaten te noteren aan de beurs, waaronder een beschrijving van de risico’s.

Lees actuele informatie over de Rabobank

Statuten STAK Rabobank Certificaten (PDF) Statuten Rabobank (PDF) Participatiereglement (PDF) Administratievoorwaarden (Engelstalig) (PDF)
Hoe werkt het

Via Rabo Internetbankieren of de Beleggen omgeving van de Rabo Bankieren App.

Orders doorgeven Rabobank Certificaten

Je kunt op de volgende manieren orders doorgeven voor koop of verkoop van Rabobank Certificaten: 

  • Via Rabo Internetbankieren of de Rabo Bankieren App. Via het Service Centrum Beleggen: 030-2313131 (lokaal tarief)
  • Hierbij geldt een vaste opslag van € 10 per order. Via je eigen Rabobank gedurende openingstijden. 
  • Voor een transactie via een adviseur geldt een vaste opslag van € 25 per order.

Meer lezen over het limiteren van een beleggingsorder


Handel je voor de eerste keer in Rabobank Certificaten, dan stellen we je een aantal vragen om te bepalen of je voldoende kennis en ervaring hebt met dit product, en of je tot de doelgroep van dit product behoort.

Euronext kan besluiten tot verschillende vormen van verhandelen. De Rabobank Certificaten worden door Euronext 'clean' verhandeld. Dit betekent dat een opgelopen beoogde vergoeding afzonderlijk op het moment van aan- en verkoop bij de aan- of verkoopprijs tussen de koper en verkoper verrekend zal worden.

Onafhankelijk van de wijze van verhandeling blijft de beoogde vergoeding per kwartaal uit het huidige vergoedingenbeleid een indicatie. Rabobank heeft de volledige bevoegdheid om te besluiten een hogere, lagere of geen enkele vergoeding uit te keren.

Meer lezen over het vergoedingenbeleid

Kosten Documenten